Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýslami bankalara raðbet artýyor

06/07/2007

 

Son günlerde yayýmlanan bir finans piyasasý araþtýrmasýna göre, Asya’da Ýslami bankacýlýk sisteminin hýzla büyüdüðü ve tüm dünya çapýndaki geleneksel bankacýlýk uygulamalarýndan da yaygýn bir hal aldýðý belirtildi.

 

Amerikan merkezli Financial Insights kuruluþu hazýrladýðý raporda “Ýslami bankacýlýk ve finansýn Asya’daki geleceði çok parlak bir döneme girmiþ bulunuyor” þeklinde açýklamada bulundu. Raporda devlet yetkililerinin düzenli desteðinin devam etmesi bu hassas ve saðlam temelli uygulamanýn devam etmesini saðlayacaðý belirtiliyor.

 

IBF olarak bilinen Ýslami bankacýlýk ve finans sistemiyle Asya ülkelerinde sanayinin de arttýðý belirtilen raporda Malezya’nýn bu sektörde global olmasa da bölgesel anlamda tam bir að kurduðu, Endonezya, Pakistan, Tayland ve Singapur’un da Ýslami finans sektöründe hýzla ilerlediði belirtildi.

 

Ýslam kurallarýna göre iþletilen bankacýlýk sisteminde banka ve müþteriler arasýnda kar ve zarar paylaþýmý söz konusu. Dinen yasaklanan faiz alýp verme bu sistemde söz konusu deðil. Ýslami bankalarda ayrýca tütün, alkol, kumar ve Ýslam dinine göre haram iþlerle uðraþýlan sektörlere yatýrým yapýlmýyor.

 

Alternatif Bir Sistem

 

Araþtýrmada ayrýca Ýslami finans çalýþmalarýnýn çok mesafe kat ettiði ve muhtemelen ileride tüm dünyada yaygýn bir bankacýlýk þekli olarak çalýþacaðý belirtiliyor.

 

Bazý ürün pazarlarýnda sanayinin öyle bir noktaya geldiðinin ve geleneksel bankacýlýk anlayýþýndan çok böyle alternatif bir bankacýlýk sisteminin daha da iþe yarayacaðýnýn altýnýn çizildiði çalýþmada çalýþmayý yapan analiz uzmaný Abhishek Kumar, Ýslami bankacýlýk sistemine müþteri açýsýndan bakýldýðýnda daha az ödemeyle daha yüksek düzeyde iþler yapýlabildiðine dikkat çekiyor.

 

Yaklaþýk 30 sene önce sisteme geçen Ýslami bankacýlýk uygulamasý son zamanlarda geliþme trendini yakalamýþ görünüyor. 2013 yýlýna kadar tüm dünyada faaliyet gösteren yaklaþýk 300 Ýslami bankacýlýk ve finans kuruluþunun 1 trilyon dolara iþ hacmini çýkarmasý bekleniyor.

 

Batýlý ülkeler tarafýndan kabul gören bu sektör uluslararasý finans sisteminin bir parçasý olma yolunda hýzla ilerliyor.

 

dünyabulteni

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...