Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hz Zeyd'den Mesaj

.

 

O sýralarda yirmiiki yaþýnda olan Hz. Zeyd (ra), O’ Zat’ý (asm) muhafaza eden melaike ordusunu bile kýskanýyor ve kendisin gibi genç olan diðer sahabiler tarafýndan O’nun etrafýnda oluþturan etten duvarýn en önünde yer alýyordu.

 

Bu yüce sahabe, güneþin ortalýðý adeta kavurduðu bir günde gazveye hazýrlanýrken, Peygamberimizin alnýnda parýldayan ter damlacýklarýný gördü. Her bir damla Zeyd’in kalbine bir hançer gibi saplanmýþtý. Dayanamadý, baþýný öfkeyle yukarý kaldýrarak güneþe çevirdi ve hiç kýmýldamadan ona bakmaya baþladý.

 

Fahr-i Kâinat Efendimiz (asm), bütün alemleri kuþatan nuraniyetiyle bir þeyler olduðunu hissetmiþti. Hemen Zeyd’e döndü ve kolunu tutarak:

 

“Zeyd!” dedi. “Ne yapýyorsun? Güneþi söndüreceksin...”

 

Zeyd baþýný yere çevirdi ve Peygamberler peygamberi’nden yansýyan bir nur, güneþi ona muhatab etti.

 

Güneþ:

 

“Ya Zeyd!” dedi. “Ben O’nu incitmek ister miyim hiç? Sadece O’na daha yakýn olmayý arzu etmiþtim..”

 

Ýman ve sevgi sýrrýndaki bu akýl almaz hikmet, Mekke sokaklarýndan bir sevda bestesi gibi bütün alemlere yansýdý ve O’nu sevenlerin gönüllerine ulaþtý.

 

Zeyd’den bütün gençlere bir mesajdý bu ve:

 

“O’nu benim gibi sevmelisiniz” diyordu.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...