Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türban çözülüyor mu?

06/07/2007

 

Hayrettin Karaman'ýn yazýsý:

 

Sayýn Ertuðrul Özkök 3 Temmuz 2007 tarihli yazýsýna "Türbanýn boyun kýsmý çözülüyor mu?" þeklinde bir baþlýk atmýþ. Baþbakan ile yaptýðý Kayseri gezisinin intibalarýný anlattýðý yazýsýnda, kadýnlarýn baþörtülerine dikkat ettiðini ve þunlarý tespit ettiðini ifade ediyor:

 

"Kayseri'de kadýnlara dikkat ettim. Çoðunluðunun baþýnda örtü vardý. Ama bir þey dikkatimi çekti. Örtülerin çoðu klasik türban gibi deðildi. Bana sanki, baþörtüsü, boyun kýsmýndan baþlayarak "yumuþuyor" gibi geldi. Ayrýca kadýnlarýn ve kýzlarýn elbiseleri gayet rahattý. Tabii eski durumu çok iyi bilmediðim için karþýlaþtýrma yapamýyorum. O nedenle genellemeden de kaçýnýyorum. Ama Kayseri'de gördüðüm baþörtülü kadýnlarýn, Ankara'da milletvekillerinin eþlerinde gördüklerimden çok farklýydý. Eskiden beri savunduðum görüþüm, Kayseri'de biraz daha güçlendi. Eðer siyasiler konuyu germez ve bir süre gündemden düþürürse, türban sorunu kesinlikle gündemimizden çýkacaktýr."

 

Sayýn Özkök'ün söylediklerinden þunu anlýyorum: Türban baþörtüsünden baþka bir þeydir; dinin deðil siyasetin icadýdýr, gereðidir, sembolüdür. Türban boyunu da örtüyor, baþörtüsü boyunu fazla örtmüyor. Türban bir kýsým kentli kýz ve kadýnlar ile bakan hanýmlarýnýn baþörtüsüdür ve bu örtü Anadolu'daki baþörtüsünden farklýdýr. Probleminin çözülmesi demek "baþörtüsünün yumuþamasý, sýmsýký kapanma yerine daha gevþek kapanmanýn gelmesi, baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý konusunun gündemden çýkarýlmasý ve böylece iþin çözülmüþ sayýlmasý” demektir.

 

Söylenenler ile benim anladýklarým konusunda -bence doðru olaný- kýsaca bir daha hatýrlatmakta fayda var.

 

Müslümanca örtünen (tesettüre riayet eden) kadýn ve kýzlarýmýza göre türban ve baþörtüsü diye iki çeþit giysi yoktur; baþörtüsü genel, türban dahil birçok baþý örten giysi ise özeldir; yani baþörtüsünün çeþitleridir.

 

Baþörtüsünü siyaset alanýna sokanlar, inançlarý gereði baþlarýný þu veya bu þekilde örtenler deðil, okullarda ve devlet dairelerinde baþörtüsünü yasaklayanlardýr. Siyaset ve devlet yasaklama cihetine gidince önce sivil direniþ baþladý, bunun ardýndan da siyasetin zýt kutuplarý meseleyi farklý bakýþ açýlarýndan programlarýna aldýlar.

 

Baþörtüsü konusunun siyasiler tarafýndan en az ele alýndýðý dönem son iktidar dönemi olmuþtur. Danýþtaydan Anayasa Mahkemesi ve AÝHM'ye kadar bir dizi yasaklayýcý karþýsýnda çaresiz kalan iktidar ve baþörtüsü maðdurlarý uzun bir süreden beri susmuþ gibidirler. Ama þunu iyi bilmek gerekir ki, bin yýl sussalar, hiçbir maðdur, hiçbir siyasetçi baþörtüsü kelimesini telaffuz etmese bile bu dava ortadan kalkmaz, unutulmaz; içe atýlan duygular olumsuzluða doðru yol alýr, maðdurluk psikolojisi, maðdur edenlere karþý nefrete dönüþür. Uygulama da son bulmaz, Ýslam dini insanlarýn hayatýna girdiði günden beri çeþitli devirlerde farklý kavimler (kültür guruplarý) tesettüre riayet etmiþler ve kadýnlar, çeþitli giysilerle baþlarýný ve vücutlarýný örtmüþlerdir. Kur'an, hadisler ve örtünmenin farz olduðunu ortaya koyan yorumlar var oldukça örtünme de var olacaktýr.

 

Çözüm, meseleyi unutmak ve unutturmak deðildir (çünkü bu mümkün olmaz), çözüm yasaðý kaldýrmaktýr, laikliði buna uygun bir þekilde anlamak ve yorumlamaktýr.

 

Yangýn çýkmasýn diye dünyadan ateþi kaldýrmak olmaz, hem ateþ olacak, hem de yangýn çýkmasýn diye gerekli tedbirler alýnacaktýr. Bu benzetmede din -insanlarýn muhtaç olduðu- ateþtir, insanlara din dayatmak yangýndýr, herkesin -hiçbir haktan mahrum olmaksýzýn ve baþkalarýnýn da haklarýna zarar vermeden- inandýðý gibi yaþamasýna imkân saðlamak ise çözümdür.

 

 

Kaynak: Yeni Þafak

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...