Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Vazifeye En Ehil Kim?

 

 

Soru: Ýnsanýn kendini sýfýrlamasýnýn içtimaî hayattaki tezahürleri nelerdir? Bir makam ve mevki söz konusu olduðunda "tefânî düsturu" nasýl iþletilmelidir?

 

 

* Ýman hizmetinde en önemli mesele kendini nefyetmektir; bu konuda baþkalarýnda eksiklik gören dava eri "Hiç kimse kendini yok saymýyor ki, ben de kendimi sýfýr kabul edeyim!" diyemez; zira, menfî þeyler örnek alýnmaz ve hiç kimse bir baþkasýnýn günahýndan sorumlu tutulmaz. Herkese kendi eksik ve kusurunun hesabý sorulur.

* Baþkumandan tayin edilen Hazreti Ebu Ubeyde b. Cerrâh'ýn, Amr b. As'ýn "Bana iþaret edilmiþti, komutan ben olmalýyým!" demesi üzerine hemen geri çekilmesi ve karþýda bir düþman varken öyle küçük bir meseleyi kavga sebebi yapmayacaðýný ifade ederek seve seve neferliðe razý olmasý çok önemli ve bizim için ibretâmiz bir hadisedir.

* Dönemindeki iki büyük devletin baþýna balyoz gibi inen Halid b. Velid hazretleri bir mücrim gibi sarýðý boynunda kumandanlýktan uzaklaþtýrýlýrken ve bir nefer olarak kalmasý istenirken meseleyi kat'iyen onur meselesi yapmamýþtý.

* Hazreti Ömer gibi yüceler yücesi insanlarýn da içinde bulunduðu koca bir ordunun bütün erleri, daha yirmisine bile ulaþmamýþ Üsame b. Zeyd'in emri altýna girerken kendi kabiliyet ve büyüklüklerini unutup hiç itiraz etmeden onun emirlerine âmâde olmuþlardý.

* Kardeþleri arasýnda fânî olamayan bir insan Allah karþýsýnda kendinden vazgeçemez; dolayýsýyla, ruhî hayatý itibarýyla hep hüsuf ve küsuf yaþar; ay ve güneþ tutulmalarýndan hiç kutulamaz, kurtulup gerçek aydýnlýða asla ulaþamaz.

* Aktif hizmet eden köylüler, birkaç post-doktora yapmýþ olsa da hadiseleri dýþarýdan seyreden diplomalýlardan daha basîretlidir. Mesela; ilklerden Bayram Aðabey, ilkokulu bile bitirmemiþti ama bir devletin baþýna koysaydýnýz rahatlýkla idare edebilirdi; çünkü iþin içindeydi.

* Seleflerinizin düþüncelerine müracaat etmelisiniz, zira istiþare eden hüsran yaþamaz; dâhîler deðil, vasat akýllý da olsa baþkalarýnýn akýllarýndan istifade eden insanlar yanlýþ yapmazlar.

* Resûl-ü Ekrem Efendimiz idarecilik ve bir makama tayinle alakalý buyuruyor ki: Vazife onundur ki o "benim deðildir" der; bu vazife onun deðildir ki o "benimdir" der.

 

Fethullah Gülen

28.05.2007

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...