Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Allahim Recep ve Sabani Bize Mubarek Eyle ve Bizi ramazana Kavustur......

 

 

 

 

 

 

 

Ýki Cihan Güneþi Sevgili Peygamber Efendimiz, saâdet meclisinde oturuyordu. Mescide bir esir grubu getirildi. O sýrada Allah Resûlü (sas), bir kadýnýn yana yakýla bir þeyler aradýðýný gördü. Kadýn yakaladýðý her çocuðu sinesine basýyor, kokluyor sonra býrakýyordu.

 

Sonra kendi yavrusunu buldu, baðrýna bastý. Doyma bilmeden onu öpüyor, kokluyor, tekrar baðrýna basýyordu. Allah Resûlü (sas) bu manzara karþýsýnda iyice doldu. Hýçkýra hýçkýra aðlayarak parmaðýyla yanýndakilere bu kadýný gösterdi ve: "Þu kadýný görüyor musunuz?" dedi. Sahabe cevap verdi: "Evet Ya Rasulallah!" Allah Resûlü (sas) tekrar: "Bu kadýn þu kucaðýndaki çocuðunu cehenneme atar mý?" diye sordu. Sahabe "Hayýr ya Rasulallah!" karþýlýðýný verdi. Ve iþte bunun üzerine Ýki Cihan Serveri þu hikmet dolu sözleri söyledi: "Allah o kadýndan daha þefkatlidir, kullarýný cehenneme atmak istemez."

 

Ýþte böylesine baþdöndürücü bir þefkat ve merhamete sahip olan Allahu Teala, sene içinde kullarý için gönül dünyalarýnda adeta bir manevi hamle yapmalarý adýna bazý özel gün ve geceler yaratmýþtýr. Bu özel zaman dilimlerinde Cenab-ý Hakk'ýn rahmet esintileri saðanak saðanak yaðmaktadýr. Þu günlerde bu zaman dilimlerinden "üç aylar"a kavuþmanýn sevincini yaþýyoruz. Malum olduðu üzere halkýmýz arasýnda Arabi aylardan Recep, Þaban ve Ramazan aylarýna "üç aylar" deniyor.

 

Ahiret ticaretinin yapýldýðý kazançlý bir pazar durumunda olan üç aylar, yýlda ancak bir defa açýlýr ve üç ay boyunca devam eder. Ýstifade edebilenlerin çok þey kazandýðý bu pazarý kaçýranlar gelecek mevsimi beklemek zorundadýr. Tabii ömürleri yeterse. Kimse yarýna çýkmaya garanti veremediði gibi gelecek mevsime yetiþmeyi de taahhüt edemez. Öyleyse yapýlacak iþ, bu mevsimi çok iyi deðerlendirmek, bunun için de onu elimize geçen son fýrsat olarak kabul etmek.

 

Üç aylar fýrsat günleridir, çok bereketli bir kazanç mevsimidir. Böylesine bir koyup binler alabileceðimiz kazanç kuþaðýnda kaybetmemek için bu günleri iyi deðerlendirmeliyiz.

 

ÜÇ AYLARA HAZIR MISINIZ?

 

Bu günlerde müminler, birbirleri ile tebrikleþmeli, birbirlerini yemeklere çaðýrmalý, çocuklar sevindirilmeli, fakirlerin gönlü alýnmalý, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarý giderilmeli, anne-babanýn, masum ihtiyarlarýn dualarý alýnmalý, hasýlý bu aylar daha canlý ve daha verimli yaþanmalýdýr.

 

Bütün bu yapýlanlar bir yarýþ havasý içinde yapýlýrken ihlaslý yapmaya da azami dikkat gösterilmeli. Zira ihlasla yapýlan küçük bir amel, ihlassýz yapýlan pek çok amelden üstündür. Bu sayede hem cemiyete huzur gelmiþ, hem de manevi bir atmosfer meydana getirilerek, ilahi rahmetin celbine zemin hazýrlanmýþ olur. Yapýlan ibadetler, okunan Kur'anlar, Cenab-ý Hakk'a yükselen inilti ve ýzdýrap dolu dualar, akýtýlan gözyaþlarý, yapýlan tevbe, istiðfarlar yaðmuru çeken bulutlar gibi ilahi rahmeti kendisine çeker.

 

Ýlahi rahmet, semamýzý kapladýðý zaman onu hayat kaynaðý yaðmurlar gibi lütuflar, ihsanlar, ikramlar ve hediyeler takip eder. Böylece gelen rahmet damlalarý günahlarýmýzdan, gafletimizden dolayý kirlenen manevi hayatýmýzý da temizler.

 

Öyleyse daha ne duruyoruz. Haydi hep beraber, ilahi rahmet ve lütuflara hasret insanlar olarak baþýmýzý okþayacak rahmet bulutlarýnýn celbine ve onu takip edecek ilahi ihsanlara kendimizi hazýrlayalým.

 

Bu bereketli günleri nasýl deðerlendirelim?

 

1. Bol bol Kur'ân-ý Kerim okuyalým.

 

2. Peygamber Efendimiz (sas)'in þefaatini ümit ederek, O'na salât ü selâmlar getirelim.

 

3. Kaza veya nafile namazlar kýlalým.

 

4. Dünyaya gönderiliþ amacýmýzý ve gidiþatýmýzý düþünerek tefekkürde bulunalým.

 

5. Ýþlediðimiz günahlar için bu bereketli günlerin yüzü suyu hürmetine samimi ve gönlümüzden gele gele tevbe ve istiðfarda bulunalým.

 

6. Bir dua listesi oluþturarak sevdiðimiz insanlara bol bol dua edelim.

 

7. Geceleri deðerlendirerek haftanýn belirli günlerinde teheccüd namazý kýlalým.

 

8. Bu günlerde Allah Resulü'nün diðer günlere nazaran daha çok oruç tuttuðunu ve devamlý hayýr yapma peþinde olduðunu görüyoruz. Biz de tutabildiðimiz kadar oruç tutmalý ve elimizdeki imkanlar nispetinde muhtaç olan insanlara maddi yardýmlarda bulunarak onlarý sevindirmeliyiz.

 

Rahmetin saðanak saðanak yaðdýðý günler geliyor

 

REGAÝB GECESÝ

 

Regaib, "çokça raðbet edilen, kýymetli, deðerli, ihsan" manalarýna gelen Ragibe kelimesinin çoðuludur. Buna göre Regaib Gecesi denilince; "çok lütuf ve ihsan dolu, kýymetli ve deðeri büyük, çok iyi deðerlendirilmesi gereken gece" manasý anlaþýlýr. Halk arasýnda üç aylar diye meþhur olan Recep, Þaban ve Ramazan aylarýndan Recep ayýnýn ilk perþembeyi cumaya baðlayan gecesi olan Regaib Gecesi, ayný zamanda Ramazan ayýnýn da ilk habercisi olma þerefini taþýmaktadýr. Rahmet kapýlarýnýn ardýna kadar açýk olduðu bu gece gaflet içinde geçirilmemeli, bir fýrsat gecesi olarak deðerlendirilip ona göre hareket edilmelidir.

 

RECEP AYI

 

Üç aylarýn ilki olan Recep, "tazim ve tekrim olunan ay" ve "hazýrlanmak" manalarýna gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sas) bu aya ulaþtýklarýnda "Allah'ým! Receb'i ve Þaban'ý hakkýmýzda mübarek kýl ve bizi Ramazan'a kavuþtur" diyerek dua ederlerdi. Bu ay içinde ayný zamanda Mi'rac, Berat ve Kadir Gecesi gibi mübarek zaman dilimlerinin de bir müjdecisi olan "Regaib" gecesi vardýr. Regaib, pek çok ata ve ihsan" manasýna gelen "Ragibe" kelimesinin çoðuludur. Bu gecede Cenab-ý Hak engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz maðfiretiyle muamelede bulunduðu için geceye bu isim verilmiþtir. Recep ayýnýn 27. gecesi ise Mirac Kandili'dir. Mirac, kelime manasý itibarýyla "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarýna gelmektedir. Bu gecede Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu (sas) bir mucize olarak Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ve oradan da göklerin Ýlahi derinliklerine doðru pervaz edip ruhen ve bedenen Cenab-ý Hakk'ýn huzuruna çýkmýþtýr.

 

ÞABAN AYI

 

Üç aylarýn ikincisi olan Þaban, kelime manasý itibarýyla "daðýlan", "saçýlan" manalarýna gelmektedir. Bir rivayete göre Efendimiz (sas), Þaban ayýnda Ramazan için pek çok hayýr daðýldýðý için bu aya bu ismin verildiðini ifade etmektedir. Þaban ayý içerisinde Berat Kandili vardýr. Berat kelimesi, "borçtan, isnat edilen suçtan, ruha azap veren sýkýntýlardan kurtulmak" manalarýna gelmektedir. Bu gecede Kur'an-ý Kerim, Levh-i Mahfuz'dan alýnmýþ ve bir bütün halinde dünya semasýna indirilmeye baþlanmýþtýr. Bu sebeple bu gece hürmetine pek çok günah baðýþlandýðý için geceye Berat Gecesi denilmiþtir. Yine bu ay içinde hicretin ikinci senesi Müslümanlarýn kýblesi Mescid-i Aksa'dan Kâbe'ye çevrilmiþtir.

 

RAMAZAN AYI

 

Üç aylarýn sonuncusu olan Ramazan ayý, on bir ayýn sultaný ve aylarýn en faziletlisidir. Zira bu ayda Kur'an nazil olmaya baþlamýþ ve ay boyunca oruç tutmak farz kýlýnmýþtýr. Ramazan kelimesi "kýzgýn taþ" manasýna gelen "Ramid" kelimesinden türetilmiþtir. Ramazan ayý çok sýcak ve hararetli bir zaman dilimine tevafuk ettiði için ona bu isim verilmiþtir. Ayrýca nasýl ki kýzgýn taþ etrafýndakini yakýp yok ederse Ramazan da kullarýn günahlarýný yakýp mahvettiði için bu aya bu ismin verildiðini söyleyenler de olmuþtur. Bazýlarý ise Ramazan kelimesinin "yaðan yaðmur" manasýna gelen "ramýd" kelimesinden türetildiðini ve nasýl ki yaðmurun yaðmasý neticesinde yeryüzünün temizlenmesi gibi Ramazan ayýnda da günahlarýn temizlenmesi sebebiyle bu aya bu ismin verildiðini söylemiþlerdir. Kur'an'ýn indirilmeye baþlandýðý bu ay içinde Kur'an-ý Kerim'deki ifadesiyle bin aydan daha hayýrlý olan "Kadir Gecesi" vardýr. Bu gece Allah'ýn müminlere bahþettiði çok yüce bir ikramýdýr. Ramazan'ýn her gecesinin dolu dolu geçirilmesi için bu gecenin zamaný gizlenmiþtir. Ancak Kadir gecesinin Ramazan'ýn son on günü içinde olduðuna dair güçlü iþaretler vardýr. Zaman`dan....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...