Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baykal fýkralarý Temel'i unutturdu

 

Biliyorum, þu geçen son günler hepinizi strese soktu. Öylelerini gördüm ki artýk haber dinlemek istemiyorlar.

 

Ýlk atýþta isabet ettiremediler...

 

Biliyorum, þu geçen son günler hepinizi strese soktu. Öylelerini gördüm ki artýk haber dinlemek istemiyorlar.

 

Memleketin demokrasi düzeyi vatandaþý canýndan bezdiriyor. Onun için bugün bu konularý es geçelim, size birkaç fýkra anlatayým. Üniversite öðrencileri ve profesörler hakkýnda... ODTÜ'de yemekhaneye giren öðrenci tüm yerler dolu olduðundan gidip profesörlerin bulunduðu masaya oturmuþ. Prof. Kaþlarýný çatarak "Öküzler ve kuþlar ayný masada oturamaz" deyince öðrenci: "O zaman ben uçuyorum..." Profesör cevaba çok sinirlenmiþ. Sýnavda öðrenciye takmýþ ve sýnavýnýn baþarýsýz geçmesi için elinden geleni yapmýþ.

 

Yalnýz sýnavda öðrenci tüm sorularý mükemmel cevaplamýþ. Prof. Öðrenciye "Sana son bir soru soracaðým" demiþ. Yolda yürürken iki torba bulduðunu hayal et. Birinde akýl var, diðerinde ise para var. Hangi torbayý alýrsýn?" Öðrenci "Para dolu torbayý seçerdim." Prof. "Ben olsam akýl olaný torbayý seçerdim." Öðrenci "Normal kimde ne eksikse onu seçer" Prof. Çok sinirlenmiþ. Öðrencinin not defterini alýp içine "öküz" yazmýþ.

 

Öðrenci nota bakmadan odadan çýkmýþ. Bir dakika sonra öðrenci kapýyý aralamýþ: "Sayýn profesör imzanýzý atmýþsýnýz fakat notumu yazmayý unutmuþsunuz"...

 

***

 

Deniz Baykal ve cumhurbaþkanlýðý süreci hakkýnda... Fýkra bu ya 27 Nisan sabahý 367 milletvekili oylama için TBMM'ye gitmek üzere evlerinden çýktýktan bir süre sonra ortadan kaybolmuþlar. AK Parti, ANAVATAN ve DYP'lilerden oluþan 367 vekilin ortadan kaybolmasý Deniz Baykal ve arkadaþlarýný için için sevindirirken, Abdullah Gül ve taraftarlarýný derin üzüntüye boðmuþ...

 

Türkiye'de büyük bir kaos yaþanýrken ve herkes milletvekillerinin akýbetini merak ederken CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal'ýn cep telefonu çalmýþ. Telefonun ucundaki ses Deniz Baykal'a, "Eðer partinin baþýndan istifa ettiðini açýklamazsan, her 5 dakikada bir milletvekilini serbest býrakacaðýz..."

 

Bu da son yaþadýðýmýz olaylarla ilgili... Baþbakan Tayyip Erdoðan þehit cenazelerini karþýlamak için Anadolu illerinden birine gitmiþ. Erdoðan burada top atýþlarýyla karþýlanmýþ. Ýkinci atýþtan sonra yaþlý bir kadýn polise sormuþ "Niye ateþ ediyorlar evladým?" Polis açýklamýþ: "Tayyip Erdoðan geldi de..." Kadýn: "Vah vah vah, ilk atýþta isabet ettiremediler demek..."

 

Ýyi pazarlar... Bugün kendinize biraz zaman ayýrýn. Tefekkür edin biraz. Kendinize bir iyilik yapýn, Deniz Baykal'ý, Anayasa Mahkemesi'ni Ahmet Necdet Sezer'i hiç aklýnýza getirmeyin. Unutun onlarý... unutun...

 

Nuh Gönültaþ/Bugün

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...