Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baþörtülüye yasak Homoya serbest

 

Ýstanbul Bilgi Üniversitesinde "gay kulübü"ne izin verildiði için suç duyurusunda bulunuldu

 

 

Hatayýn Dörtyol ilçesinde Türk Eðitim-Sen yöneticileri, Ýstanbul Bilgi Üniversitesinde bir "gay kulübü" kurulmasý ve faaliyet göstermesine izin verdikleri gerekçesiyle YÖK Baþkaný Prof. Dr. Erdoðan Teziç ve üniversite yöneticileri hakkýnda Cumhuriyet Savcýlýðýna suç duyurusunda bulundular.

 

Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Yaþar Gürakan, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Gökkuþaðý LGBT (Lezbiyen-Gay-Biseksüel-Transseksüel-Travesti Kulübü) adlý öðrenci kulübünün üniversite bünyesinde kurulup faaliyet göstermesine YÖK tarafýndan izin verildiðini ifade etti.

 

Gürakan, bu kulübün kurulmasýna ve faaliyetg östermesine izin verilmesinden dolayý YÖK Baþkaný Prof. Dr. Erdoðan Teziç, Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydýn Uður ile Öðrenci Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Halit Kýlýnç hakkýnda Cumhuruyet Savcýlýðýna suç duyurusunda bulunduklarýný belirtti.

 

Söz konusu kulubün, Türk halkýnýn asla tasvip etmediði, aile yapýsýna aykýrý, yasalarla belirlenen milli eðitimin amaçlarýna uymadýðýný ifade eden Gürakan, þunlarý kaydetti:

 

"Kulübün kurulmasý YÖK yasalarýna ve amaçlarýna aykýrýdýr. Anayasamýzýn 42. maddesinde, Eðitim ve Öðretim Kurumlarýnda sadece eðitim, öðretim, araþtýrma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Eðitim ve öðretim, Atatürk ilke ve devrimleri doðrultusunda, çaðdaþ bilim ve eðitim esaslarýna göre, devletin gözetim ve denetimi altýnda yapýlýr. Bu esaslara aykýrý eðitim ve öðretim yerleri açýlamaz denilmektedir.

 

Yine Anayasamýzda devletin temel niteliklerinden biri de genel ahlakýn ve aile yapýsýnýn korunmasýdýr. Bu gerekçelerle, öðrenci kulübünün açýlmasýna izin verenler hakkýnda suç duyurusunda bulunduk, bunun takipçisi olacaðýz."

Gürakan, yetkililer hakkýnda ayrýca kamu davasý açacaklarýný da sözlerine ekledi.

 

kaynak:haber vatan

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...