Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Satýlmýþ ama nedense fakir kalem: TB

 

Ne yazsam ayný nefis ithamla karþýlaþýyorum. “O satýlmýþ kaleminizi alýn bir tarafýnýza sokun..”

 

Fikrin onlardan yana deðil de ötekilerden yanaysa, kesin “satýlýksýn”.. Aklý baþýnda bir insanýn kendilerinden yana olmasý gerektiðinden o kadar eminler ki baþka bir þey diyorsan kesin satýlmýþsýndýr. Kendi fikrini beyan etmiyorsundur da (çünkü kendi “doðal” fikrin elbette ki onlarýn fikirleridir) para karþýlýðý “diðerlerinin” fikirlerini savunuyorsunuzdur. Üç beþ gündür nedir ne oluyoruz diye, Ahmet Hakan’ýn deyimiyle siyasal analiz “attýrýyoruz” ya aman Allah’ým “satýlmýþ” olduðuma dair ne nefis güzellemeler geliyor anlatamam..

 

Kimlerden? Ýlerici, aydýnlýkçý, Türkiye’nin ýþýl ýþýl yüzü “laiklerden”..

 

Mesela Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Bakýrköy Þubesi Gençlik Kollarý adýna Özge Uysal yazdýðým yazý üzerine þöyle demiþ:

 

“Öncelikle Atatürkçü Düþünce Derneði gibi bir derneði neden bu kadar yanlýþ tanýttýðýnýzý anlamak istiyoruz. “Ýstisnalar kaideyi bozmaz” diye bir söz vardýr, bilmem bilir misiniz. Ýþte bu yaþadýðýnýz olay da aynen bu sözle alakalý. O bayan arkadaþ, hatalý bir söylemde bulunmuþ olabilir, siz de bunu kaleme almak istemiþ olabilirsiniz; ama kurum adý vermenizi biraz düþündürücü buluyoruz!.” (Hatta uydurmuþ bile olabilirim deðil mi?)

 

“Þunu bilmenizi isteriz ki biz Atatürkçü gençlerin ne þekilcilik yapmak ne de insanlarý kalýplara sokmak gibi bir niyeti yok.” (Yapma ya?)

 

“Biz sadece artýk altý deðiþmez ilkenin bile tartýþmaya sunulduðu þu günlerde; unutturulmaya çalýþýlanlarý hatýrlatmaya çalýþýyoruz. Meydanlarda baþlattýðýmýz mücadeleyi, þimdi, insanlarla birlikte yapmaya çalýþýyoruz. Bir gazeteci olarak bize destek vermeniz gerekirken, bu yazýnýz ile bizlere “Pes” dedirttiniz. Bize medyanýn gerçekten SATILMIÞ olduðunu bir kez daha hatýrlatmýþ oldunuz.”

 

ADD Beykoz Gençlik Komisyonu adýna Buðçe Öner ise:

 

“Siz ve sizin gibi medya kurumcuklarý bizleri asla ve asla yýldýramayacak.. Tam tersine bizi daha çok kamçýlayacak çünkü yaptýklarýmýzýn ne kadar doðru þeyler olduðunu aslýnda bizlere siz gösteriyorsunuz. En kýsa zamanda SATILMIÞ kaleminizi elinizden býrakmanýzý ve aydýn birer yazar olmanýzý temenni ediyoruz..”

 

O yeee.. “Þeriattan korkmayan aptal sarýþýnlýktan” “Satýlmýþ kalem”e hayli geniþ bir yelpazede gidip geliyorum farkýndaysanýz.. Bundan gurur mu duymalýyým hicap mý bilemiyorum ama ortada tuhaf bir durum olduðu kesin.

 

Fakaaaaat... Madem SATILMIÞ bir kalemim o halde soruyorum:

 

Kalemimi satma karþýlýðý almýþ olduðum “O” paralar nerede? Farkýnda olmadan da satmýþ olmak diye bir kavram var diyelim ki (ADD buyuruyor ne de olsa) iyi güzel ama yüklü bir miktarda bir paranýn banka hesabýma yatmýþ olmasý gerekmiyor mu?

 

Ben körüm de boþu boþuna mý SATILMIÞ KALEM olarak tam sekiz gündür ucuz ama ayný zamanda güzel gardýrop, þifoniyer, halý, döþemelik ve perdelik bulmak için Ýstanbul’da gitmediðim mahalle kalmadý? Boþu boþuna mý Dudullu’sundan, Unkapaný’na, Dikilitaþý’ndan, Ümraniye’sine, Tahtakale’sinden Kapalýçarþý’sýna kadar her yere haldýr haldýr gitmekteyim?

 

Üstelik kendi arabamla da deðil. Eski ev arkadaþýmýn, komþumun.. Bir adet arabamýn bile olmadýðýný düzenli okurlarým bilir.

 

Satýlmýþ kalemin hiç olmazsa bir otomobilciði olmasý gerekmez miydi ey ADD yetkilileri? Hadi evi, yazlýðý, yatý, kotrayý geçtik, yani her kim satýn aldýysa beni (sahibimi henüz tanýmýyorum, ADD lütfedip bunu da söylerse çok memnun olacaðým) bana bir arabacýk bile mi layýk görmedi? Alt tarafý 15-20 bin lira bir þey. Hadi ikinci el olsun. 10 bin lira!

 

Kalemim bu kadar da mý etmemiþ?

 

Hayretler içindeyim.

 

Yazýklar olsun bana..

 

***

 

Anladýðým kadarýyla kalemimi sata sata bir SAÇ KESÝMÝNE sattým. Zira kuaförüm son zamanlardaki fikir þahlanýþýmdan pek etkilenmiþ, cest olsun diye bir adet saç kýrpmasý ýsmarladý bana. Fönsüz. Bir saç kesimine bir ruh.. Biraz ucuz olmuþ ama.. Ne yapalým..

 

Bu durumda da korkarým yeni sahibim mahalle kuaförüm oluyor.

 

ADD uygun görürse tabii.

 

 

 

Tugce Baran

Vatan Gazetesi

30.05.2007

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...