Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

BARIS MANÇO'NUN CANLI YAYINDA KÜSTAH FRANSIZ SPIKERINE VERDIGI DERS

 

Barýþ Manço Fransa'da bir televizyon kanalýnýn canlý yayýnýna konuktur...

Küstah bir spiker vardýr ve Barýþ Manço ile dalga geçmektedir...

Sürekli, "Ýþte Türk, yani barbar, vahþi vs..." demektedir...

Barýþ Manço daha fazla dayanamaz ve spikere "yanýnýzda kâðýt para var mý?" diye sorar!

Bu soruya spiker þaþýrýr ve "evet var ama n'olacak" der...

Barýþ Manço ýsrar edince spiker cebindeki kâðýt paralarý çýkartýr... Bu olaydan az önce Barýþ Manço canlý yayýnda "Anahtar" adlý þarkýsýný söylemiþtir... Bu þarkýnýn bir bölümü þöyledir: "Beþ Akif- bir Saat Kulesi, iki Kule-bir Fatih, beþ Fatih-bir Mevlana, Ýki Mevlana-bir Sinan" (Barýþ Manço / Anahtar þarkýsý / Darýsý Baþýnýza Albümü / 1992)

Bu þarký bir matematik sorusudur ve þarkýda adý geçen kiþiler o dönemdeki

Türk parasý olan banknotlarýn arkasýnda fotoðrafý olan kiþilerdir...

Barýþ Manço spikere sorar:

"Bu paranýzda fotoðrafý olan kiþi kim?"

Spiker:

"General.......

"Barýþ Manço diðer paralardaki fotoðraflarý olan kiþileri de sorar,

spikerin verdiði cevaplar hep aynýdýr,

"General.......", "Amiral...........", "Komutan............."

Spikerin bu "falanca General, falanca Amiral, falanca Komutan"

cevabýndan sonra, bu sefer de Barýþ Manço cebinden Türk paralarýný

çýkarýr...

Spikere der ki:

"Bu parada fotoðrafý olan kiþi Mehmet Akif Ersoy'dur. ve Þairdir...

Bu fotoðraftaki kiþi Mevlana'dýr. ve Düþünürdür...

Bu paradaki fotoðrafý olan kiþi Fatih Sultan Mehmet'dir. Adaletin

sembolüdür...

Bu paradaki kiþi ise Atatürk'tür. "Yurtta barýþ, dünyada barýþ" diyen

kiþidir...

Bizim paralarýmýz bunlar...

Biz Türkler ince ruhlu, kibar, medeni insanlar olduðumuz için

paralarýmýzýn arkasýna "þairlerimizin", "düþünürlerimizin","bilim

adamalarýmýzýn" fotoðraflarýný bastýk...

Siz Fransýzlar kendiniz barbar, vahþi olduðunuz için Paralarýnýzýn arkasýna hep savaþ Adamlarýnýn fotoðraflarýný basmýþsýnýz!" der... Barýþ Manço'nun bu müthiþ cevabýndan sonra televizyon yöneticileri

Canlý yayýný keserler ve spikeri oradan kovarlar,

baþka bir spiker yerine gelir ve canlý yayýn yeniden baþlar,

yeni spiker Barýþ Manço'dan ve Türklerden özür diler, programa böylece

devam edilir...

 

NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...