Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

TERÖR ve ANARÞÝ HAKKINDA

 

Gerek Türkiye�de ve gerek insanlýk âleminde deh­þetini ar­týran Anarþiliðin bahsi yapýlmazken, Bediüzzaman Said-i Nursî Hazretleri, cemiyet haya­týnda Anarþiyi netice verecek sebebleri, Kur�an nuru ile görmüþ ve gençliðinden tâ haya­tý­nýn sonuna ka­dar, (1876-1960) bu Anarþi âfeti ve tehlike­sinden ýs­rarla haber ver­miþ, ikaz etmiþ ve ted­birlerini göster­miþtir. Bugün de eserleri olan Risale-i Nur�lar ile ayný ika­zatý ve ýslahatý devam etmek­tedir.

 

Evet, millî gelenek ve görenekleri bozan sefahete, medeniyet ismi veri­lerek cemiyette aþýlanmaya çalýþýlmasý;

þeair-i Ýslâmiyenin yani dini hayatýn zedelenmesiyle vic­dan-ý umumiyenin bo­zulmasý;

Komü­nizm ve Masonluk gibi ce­reyanlarýn millî ahlâka ve manevî deðer­lere darbe vuran neþ­riyatlarýna serbestlik verilmesi;

ve buna karþý Kur�anî ve imanî telkin ve neþ­riyatýn resmen teþvik edilmesi gerekir­ken aksine tahdid ve engeller konulmasý;

Emperyalist Ecnebi zih­niyetin müda­hale ve tahakküm­lerine karþý en kuvvetli mukabele gücü­nün esasýný teþkil eden Ýslâm Birliðine sýrt çevrilmesi

gibi büyük hatalarýn ve o hatalara sebep olan olaylarýn durdurulmasý þarttýr.

 

Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde Anarþinin mezkür se­beblerini ve sebep olanlarý ortaya koymuþ ve bunlarýn kaldýrýlmasý ve durdurulmasýyla an­cak Anarþinin önlenebilece­ðini, aksi halde Anarþinin gide­rek dehþetlene­ceðini ýsrarla beyan edip nazara vermiþtir.

 

Gizli müfsid bozguncu cereyanlarýn sefahetlerle millî ahlaký bozmalarýnýn neticesi olarak ortaya çýkan ve Dinsizlik ideolojisine dayanan Anarþiye teslim-i silah edip maðlub olmak tehlikesine dikkat çeken Bediüzzaman Hz. þu ikazlarý neþretmiþtir:

 

�Evet hürriyetçilerin ahlâk-ý içtimaiyede ve dinde ve seciye-i milliyede bir derece lâübalilik göstermeleriyle, yirmi-otuz sene sonra dince, ahlâkça, namusça þimdiki vaziyeti gösterdiði cihetinden; þimdiki vaziyette de, elli sene sonra bu dindar, namuskâr, kahraman seciyeli milletin nesl-i âtîsi, seciye-i diniye ve ahlâk-ý içtimaiye cihetinde, ne þekle girecek elbette anlýyorsunuz.

 

Bin seneden beri bu fedakâr millet, bütün ruh u canýyla Kur'anýn hizmetinde emsalsiz kahramanlýk gösterdikleri halde, elli sene sonra o parlak mazisini dehþetli lekedar belki mahvedecek bir kýsým nesl-i âtînin eline elbette Risale-i Nur gibi bir hakikatý verip, o dehþetli sukuttan kurtarmak en büyük bir vazife-i milliye ve vataniye bildiðimizden; bu zamanýn insanlarýný deðil, o zamanýn insanlarýný düþünüyoruz.

 

.....Çünki bir müslüman baþkasýna benzemez. Dini terkedip Ýslâmiyet seciyesinden çýkan bir Müslim; dalalet-i mutlakaya düþer, Anarþist olur, daha idare edilmez. � (Emirdað-1:21).

 

Evet, �bir müslüman Ýslâmiyet dairesinden çýksa, mürted ve Anarþist olur, hayat-ý içtimaiyeye zehir hükmüne geçer. Çünki Anarþi hiçbir hakký tanýmaz, insaniyet seciyelerini canavar hayvanlarýn seciyesine çevirir. Âhirzamanda gelecek Ye'cüc ve Me'cücün komitesi, Anarþistler olduðuna Kur'an iþaret ediyor.� (Emirdað Lahikasý ll sh: 159)

 

�...eðer þimdi, eski zaman gibi kahramancasýna Kur'an'a ve hakaik-i imana sahib çýkmazsanýz ve sizler gibi ehl-i hamiyet, eskide yanlýþ bir surette ve din zararýna medeniyetin propagandasý yerinde doðrudan doðruya hakaik-i Kur'aniye ve imaniyeyi tervice çalýþmazsanýz, size kat'iyyen haber veriyorum ve kat'î hüccetlerle isbat ederim ki; âlem-i Ýslâmýn muhabbet ve uhuvveti yerine, dehþetli bir nefret ve kahraman kardeþi ve kumandaný olan Türk milletine bir adavet ve þimdi âlem-i Ýslâmý mahva çalýþan küfr-ü mutlak altýndaki Anarþiliðe maðlub olup, âlem-i Ýslâmýn kal'asý ve þanlý ordusu olan bu Türk milletinin parça parça olmasýna ve þark-ý þimalîden çýkan dehþetli ejderhanýn istila etmesine sebebiyet verecek.

 

Evet hariçte iki dehþetli cereyana karþý bu kahraman millet, Kur'an kuvvetiyle dayanabilir. Yoksa küfr-ü mutlaký, istibdad-ý mutlaký, sefahet-i mutlaký ve ehl-i namusun servetini serserilere ibahe etmesini âlet ederek dehþetli bir kuvvetle gelen bir cereyaný durduracak; ancak Ýslâmiyet hakikatýyla mezcolmuþ, ittihad etmiþ ve bütün mazideki þerefini Ýslâmiyette bulmuþ bu millet dayanabilir.

 

Bu milletin hamiyetperverleri ve milliyetperverleri, herþeyden evvel bu mümtezic, müttehid milliyetin can damarý hükmünde olan hakaik-i Kur'aniyeyi terbiye-i medeniye yerine esas tutmak ve düstur-u hareket yapmakla o cereyaný durdurur inþâallah.� (Emirdað Lahikasý l sh: 218)

 

Ýþte Anarþi meselesinde bu gibi tavsiyeler, öncelikle ve ciddiyetle ele alýnmalýdýr. Masonik ifsad cereyanlarýnýn, gazete, televizyon ve radyo gibi neþriyatlarla yaygaralar koparýp milletimizi þaþýrtmaða çalýþtýklarý þöyle ifade ediliyor:

 

�Ecnebi parmaðýyla idare edilen Zýndýka Komiteleri, Ýslâmiyeti imha için, Ýslâm memleketlerinde, bilhassa Türkiye'de, öyle desiselerle entrikalar çevirmiþler, haince dolaplar döndürmüþler, hunharane ve vahþiyane zulümler irtikâb ve þeytanî ve menfur plânlar tatbik etmiþler ve iðfalatta bulunmuþlar; iblisane, sinsî metodlar takib etmiþler ve kardeþi kardeþe çarpýþtýrmýþlar ve öyle aldatýcý yalan ve propagandalar ve yaygaralar yapmýþlar, fitne ve fesad ve tefrika tohumlarý saçmýþlardýr ki; bunlar Ýslâm'ýn bünyesinde derin rahneler açmýþ ve büyük tahribatlar yapmýþtýr.� (Sözler:770)

 

Ülkemizdeki Terör ve Anarþik hadiseleri destekleyen, finanse eden, planlayan Gizli Servislere ve Siyonist mihraklara da gereken tokatlar indirilmelidir.

 

Bir ziyaretimizde merhum Eþref Edib Fergan Bediüzzaman hakkýnda þunlarý anlattý:

�Ýstanbulun meþhur âlimlerinden bazýlarý ile bizim yazýhanede toplanýr ve ortaya çýkan bazý hadiselerin bazan üzülerek, bazan sevinerek müzakeresini yapardýk. Daha çok hadiselerin zuhurunda Bediüzzaman Hazretleri de gelip müzakerelere katýlýrdý. Bizim üzüldüðümüz bazý hadiselerin arkasýndaki iyilikleri gösterir, bazan da sevindiðimiz hadiselerin arkasýnda ifsad bulunduðunu bildirir, sevinmemizin yanlýþlýðýný anlardýk. Zamanla görünen manzaralar, hep Bediüzzamaný tasdik ederdi. Bediüzzamanýn izahýný dinlemeden konuþmayalým diye kanaatýmýz geldi.�

 

Üstadýn hadiseler hakkýndaki isabetindeki sebeblerden birisi, Sol neþriyatýn lehte veya aleyhteki yaygaralarýydý. Yani bunlarýn, hadiselerdeki maksadlarýna göre yaygara yaptýklarýný biliyordu.

 

Anarþilikten kurtulmak çareleri olarak ortaya konulan ve dinde gösterilen þartlarýn yaþanmasýyla geliþtirilmesi gereken beþ esasý, kýsaca þöyle bildirilir:

 

�Bu vatanýn ve bu milletin hayat-ý içtimaiyesi bu acib zamanda Anarþilikten kurtulmak için beþ esas lâzým ve zarurîdir:

· Hürmet,

· merhamet,

· haramdan çekinmek,

· emniyet,

· serseriliði býrakýp itaat etmektir.

 

Risale-i Nur hayat-ý içtimaiyeye baktýðý zaman, bu beþ esasý kuvvetli ve kudsî bir surette tesbit ve tahkim ederek, asayiþin temel taþýný muhafaza ettiðine delil ise; bu yirmi sene zarfýnda Risale-i Nur'un, yüzbin adamý vatan ve millete zararsýz birer uzv-u nâfi' haline getirmesidir.� (Þualar:349)

 

Manevî ve dinî deðerlerin tahribinden doðan umumî Anarþizm ve Terörizm sebebiyle dünya devletlerinin müsbet kýsmýnýn, Ýttihad-ý Ýslama (Ýslam Birliði�ne ve Ýslam Barýþ Gücü�nün faaliyetine) tarafdar olacaklarýný devlet makamlarýna haber veren Bediüzzaman Hz. diyor ki:

 

�Eski zamanda Ýngiliz, Fransýz, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarýz olmakla mani olurdular. Þimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muarýz deðil; belki muhtaçtýrlar. Çünki komünistlik, masonluk, zýndýklýk, dinsizlik; doðrudan doðruya Anarþistliði intac ediyor.

 

Ve bu dehþetli tahrib edicilere karþý, ancak ve ancak hakikat-ý Kur'aniye etrafýnda ittihad-ý Ýslâm dayanabilir. Ve beþeri bu tehlikeden kurtarmaða vesile olduðu gibi, bu vataný istila-yý ecanibden ve bu milleti Anarþilikten kurtaracak yalnýz odur.

 

Ve bu hakikata binaen Demokratlar bütün kuvvetleriyle bu hakikata istinad edip Komünist ve Masonluk cereyanýna karþý vaziyet almalarý zarurîdir.� (Emirdað Lahikasý ll sh: 24)

 

Ayný manada diðer bir beyan da þöyle:

�...Þimdiki bu hükûmetimizin hakikî kuvveti, hakaik-i Kur'aniyeye dayanmak ve hizmet etmektir. Bununla ihtiyat kuvveti olan üçyüz elli milyon uhuvvet-i Ýslâmiye ile ittihad-ý Ýslâm dairesinde kardeþleri kazanýr. Eskiden Hristiyan devletleri bu Ýttihad-ý Ýslâma tarafdar deðildiler. Fakat þimdi komünistlik ve Anarþistlik çýktýðý için; hem Amerika, hem Avrupa devletleri Kur'ana ve Ýttihad-ý Ýslâma tarafdar olmaða mecburdurlar.� (Emirdað Lahikasý ll sh:54)

 

Mütecaviz Dinsizliðe ve Anarþizme karþý Ýslâm - Hristiyan ittifaký, asrýmýzýn ehemmiyetli meselelerinden biri olmuþtur. Bununla alâkadar olarak manidar bir hadiste þöyle buyruluyor:

 

�Ýstikbalde Rum ile emniyeti te�min eden bir sulh akdedeceksiniz ve birlikte ikinize de muhalif olan bir düþmana karþý savaþacaksýnýz.� (T.T. ci: 4 hadis: 960; Ý.M. 4089; Ebu Davud cihad: l56 ve melahim: 2, ibn-i Hanbel 4/9l, 5/372, 9/40, 65)

 

Bu hadis-i þerif, beynelmilel dinsizlik ve Anarþiliðe karþý, Ýslâm-Hristiyan ittifakýný haber verirken, metindeki �Sulhen âminen� ifadesi, umumi huzur ve asayiþi ciddi ihlal eden Terör ve Anarþizmden zýmnen haber verir. Çünki manayý muhalifi ile anlaþýlýyor ki; Anarþizmin þiddetinden umumi emniyetin iadesine þiddetli ihtiyaç doðacak... yani, �emniyet sulhu�, emniyeti temin edebilmek için gereken kuvvete sahib olmak, ancak Ýslâm-Hristiyan ittifakýyla mümkün olacak, diye iþaret eder.

 

NETÝCE ve TAVSÝYELER

 

Sebeb ve Netice âlemi olarak düzenlenmiþ olan bu dünya hayatýnda, sebebler durdukça neticeler de devam eder. O halde Anarþinin sebebleri gereði gibi bilinip onlar kaldýrýlmalý ve umumî huzurun sebebleri de icraata konulmalýdýr. Aksi halde ciddî bir ýslahat olamaz. Bu ýslahatý yapabilmek için, büyük kuvvet gerekiyor. Çünkü Anarþinin mesleði olan tahrib kolay olduðundan az kiþi çok büyük tahribat yapabilir.

O halde dünyadaki sulh-u umumî tarafdarý olan kuvvetler samimî olarak bu ana hedefte birleþmelidirler. Memleketimizde de Ýslamýn birleþtirici, kaynaþtýrýcý ve kardeþ yapýcý Kuvvetinden acilen tam istifade edilmelidir�

Gençlerin Dinsiz ve vicdansýz yetiþmesini önleyecek Hakiki Ýman ve Kur�an Eðitimi, 4-5 yaþýndan baþlayýp bütün Ýlkokul-Ortaokul-Lise-Üniversite boyunca devam etmelidir�

Materyalist, Komünist ve Masonik propaganda yapan Dinsiz Komiteler ve Medyanýn bu yýkýcý faaliyetleri Kanunlarla önlenmelidir�.

Gençlerimizin Ýslamiyetin getirdiði Merhamet ve Þefkat ve Hürmet duygularýndan uzaklaþmasýna sebep olan, onlarý Ahlaksýzlýk ve Vicdansýzlýk ile canavar hayvanlar haline çevirebilecek olan Sefahet, Açýk-Saçýklýk ve Alkol tutkusuna teþvik eden Reklamlar kanunlarla engellenmelidir.

Gençlerimizin, Irkçý ve menfi Milliyetçi ve Ayrýlýkçý ideolojilere kaymasýný önlemek ve Türk-Kürd düþmanlýðýnýn sebep olabileceði büyük tehlikeleri bertaraf etmek için, Ýslam Kardeþliði, 1000 yýldýr ayný memlekette beraber yaþamaktan doðan Akrabalýk, Vatandaþlýk, Kardaþlýk, ortak kültür gibi bütün birleþtirici gerçek ortak deðerlerimiz, sürekli Devletin en üst makamlarý tarafýndan seslendirilmelidir.

Ýnsanlarýmýzý vatanýna baðlayacak ve milletinin bütün farklý unsurlarýný sevmesini saðlayacak, hakiki Ýnsan Haklarý ve Hürriyetleri, hususan Fikir ve Konuþma Hürriyeti, Dini yaþama ve teblið hürriyeti, siyasete engelsiz katýlma hürriyeti gibi bütün insani haklarýn mükemmelen desteklenmesi gerekiyor.

Ve nihayet, Hükümetlerimiz, ülkemizin fakir ve geri kalmýþ bütün yörelerini acilen büyük yatýrýmlarla Ekonomik açýdan kalkýndýrmak mecburiyetindedir�

Risale-i Nur�un Milyonlarca insanýmýzý imana, Ýslama, Rahmet ve Þefkate, baþkalarýna hürmete baðlayan mükemmel terbiye edici hususiyetlerinden tam istifade edebilmek için Resmi Devlet desteðiyle basýlmasý ve neþredilmesi inþaallah gelecek nesilleri, her tür þer ideolojilere veya tehlikelere düþmekten kurtaracaktýr.

 

ÝTTÝHAD ÝLMÝ ARAÞTIRMA HEYETÝ

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...