Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

PKK Görüntülü Ulusalcýlýk!

 

 

Acayip bir paradoksa karþý karþýyayýz. Doðu Perinçek�e, Manavgat Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði tarafýndan ödül verilmiþ.

 

Tahminime göre, dernekteki bir kiþinin iþgüzarlýðýndan baþka bir þey deðil. Ve hiç bir þehit yakýný ya da aklý baþýnda herkes böyle bir ödülü tasvip etmez.

 

Ama bu bize ilginç analizler yapma imkaný saðlýyor.

 

Hafýzalarda Doðu Bey�in Apo ve yandaþlarý ile hemhâl olduðu görüntüler hâlâ canlýlýðýný koruyor.

 

Þimdiye kadar Doðu Bey�in, bu görüntülerinden dolayý piþman olduðunu, terör örgütü ve liderini sevmediðini, tasvip etmediðini, þehit ailelerinin acýlarýný paylaþtýðýný ifade eden ne bir beyanatýný okuduk ne de bu yönde bir tutum ve davranýþ sergilediðine þahit olduk.

 

Sadece son zamanlarda moda haline gelen �ulusalcý� bir görüntü vermeye baþladý. Bunda da ne kadar inandýrýcý oldu bilmiyorum.

 

Ana damar olarak laiklik duyarlýlýðý olan vatandaþlarýn tepkileri ile þekillenen, ancak sonradan bazý siyasi partilerin ve art niyetli bir takým kiþilerin emelleri için kullanýlan �Cumhuriyet mitingleri�nde de Doðu Bey�in ve arkadaþlarýnýn aktif rol aldýðý görüldü.

 

Bir zamanlarýn bayrak düþmanlarýnýn ellerinde bayrak görmek, bir zamanlarýn terör örgütü destekçilerinin þehit aileleri derneðinden ödül almasý, su almasý durumunda gemiyi ilk terk edeceklerin vatansever görünmeye çalýþmasý�

 

Bütün bunlarý birlikte düþündüðümüzde �at izi it izine karýþmýþ� deyimine uygun bir durum görüyoruz.

 

Kimin, hangi amaca hizmet ettiðini görüntülerden çýkarmak mümkün olmuyor. Din maskesi takarak münafýklýk yapanlar gibi, Atatürkçülük maskesi altýnda sahtekârlýk yapanlar olabiliyor maalesef.

 

Bu noktada, ülkesini ve insanlarýný seven kiþilere uyanýk olmak düþüyor. Birileri, bir takým þeyleri bahane ederek toplum kesimleri arasýna nifak sokmak istiyorlar.

 

Bunun arkasýnda hak ve özgürlükleri kýsýtlamak, ülkenin geliþim ivmesini yavaþlatmak, Türkiye�yi üçüncü sýnýf orta doðu ülkeleriyle ayný kategoriye sokmak gibi sonuçlar hedeflenmiþ olabilir.

 

Ülke bütünlüðü açýsýndan, ideolojisi, yaþam tarzý, siyasi görüþü ne olursa olsun birlikte yaþama arzusu gösterenlere destek verilmeli, zihinleri bulandýranlara fýrsat tanýnmamalý.

 

Bu yüzden Doðu Perinçek�ler, onlara ödül verenler, bir gün PKK yandaþlarýna zafer iþareti yapýp ertesi gün �Cumhuriyet mitingleri�nde boy gösterenler iyi izlenmeli.

 

Serhat Atabey

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...