Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Korgeneral Bek'e Sert Erzurum Cevabý

 

 

Erzurum'da 9. Kolordu Komutaný Korgeneral Nejat Bek, Belediye baþkanýna "bayrak" fýrçasý atmýþtý. Mümtaz'er Türköne, Bek Paþa'ya çok sert bir dille yüklendi.

 

 

Erzurum'da 19 Mayýs Törenlerinde, 9. Kolordu Komutaný Korgeneral Nejat Bek, Erzurum Büyükþehir Belediye Baþkanýný herkesin önünde "bayrak sayýsý az" diye fýrçalamýþtý. Mümtaz'er Türköne konuyu köþesine oldukça farklý ve sert bir üslupla taþýdý..

 

Mümtaz'er Türköne

 

Erzurum'un bayraðý

 

Erzurum, Türkiye'nin sahip olduðu her þeyden önce gelir. Çünkü sahip olduklarýmýzýn hepsi Erzurum'un üzerine inþa edilmiþtir. Erzurum, þehirlerden bir þehir deðil, yaþadýðýmýz topraklarýn, yaþadýklarýmýzýn ve yaþatacaklarýmýzýn ruhu ve özüdür.

 

Baðýmsýzlýðýmýzýn temelleri burada atýlmýþtýr. Ordusuz kalmýþ millet, yeni ordusunu burada kurmuþtur. Kurtuluþ Savaþý'ný baþlatanlar sýrtýný Erzurum'a dayamýþtýr. Atatürk, üzerindeki üniformayý burada çýkarmýþ ve Erzurum'a güvenerek yola çýkmýþtýr. Türkiye'nin tapusu orada kayýtlýdýr. Millî irade burada ayaða kalkmýþtýr. Ve Türk bayraðý göndere Erzurum'da çekilmiþtir.

 

Erzurum'a bayrak hesabý sormak, bu mübarek þehre ve bu þehrin insanlarýna saygýsýzlýktýr. Ancak Erzurum'u bilmeyenler, Erzurumluyu tanýmayanlar Erzurum caddelerindeki bayraklarý saymaya kalkabilir. Erzurum'dan Türk bayraðýnýn hesabýný soran biri, ancak Aziziye Tabyasý'ndaki Krup topu kadar bu ülkeye aittir. Çünkü Erzurum, baþka birçok þeyden önce Türk bayraðýnýn bizatihi kendisidir.

 

***

 

Erzurum'daki Korgeneral'in, 19 Mayýs Bayramý'nda caddelerdeki bayraklarý az bulduðu için mülkî ve mahallî erkâna "fýrça attýðý" haberlerini gazetelerde okuyunca, içimde yaþattýðým Erzurum'un kýrgýnlýðýný, üzüntüsünü iliklerime kadar hissettim.

 

Çocukluðumun upuzun iki yýlýný Erzurum'da geçirdim. Oranýn sert kýþý ile hayata hazýrlanýrken, tarihin ve bu ülkenin bir parçasý haline geldim. Beni ben yapan ve bu ülkeye ait kýlan olumlu bütün elemanlarý bu þehirden edindim. Bütün sýcaklýðý, iyiliði ve güzelliði ile fedakâr ve cefakâr Anadolu insanýnýn tevazuu içindeki büyüklüðünü orada tanýdým. Bir insan olduðumu, üstelik bu topraklara ve millete ait olduðumu Erzurumlulardan öðrendim. Vatan sevgisinin iman derecesinde olmasý gerektiðini orada anladým. Bir þehrin, sadece bir þehir olmadýðýný, bir ruhunun ve þahsiyetinin olduðunu fark ettim. Dinlediðim 93 Harbi hikâyelerinden, vatanýn sadece ordular tarafýndan savunulmadýðýný öðrendim. Kadýný, yaþlýsý ve çocuðuyla bir halkýn yaþadýðý þehri düþmana karþý savunurken nasýl dev gibi bir millet haline geldiðini anladým.

 

Üzerindeki üniformayla birinin kalkýp Erzurum'dan bayrak hesabý sormasý, temsil ettiði kurumu halka yabancýlaþtýrmasý demektir. Bunun adý Erzurum'un ve Erzurumlunun þahsýnda milletin savunma reflekslerine darbe vurmaktýr. Erzurum'un Kurtuluþ Savaþý'nda yaptýðý gibi eðer kalmadýysa yeni bir ordu vücuda getirecek gücü ve iradesi her zaman bulunur. Ama Erzurum olmadan bu ülkeyi kimse savunamaz.

 

***

 

Siyasî rekabetin, artýk hiçbir þekilde tartýþýlmamasý gereken rejimin ortak deðerleri üzerinden yürütülmesi doðrudan rejime zarar veriyor. Devlet içindeki iktidar mücadelesinin kutsal semboller üzerinden yapýlmasý da, milletin ortak deðerlerini tahrip ediyor. Bayrak bizim kutsalýmýzdýr. Cumhuriyetin deðerleri hepimizin ortak deðerleridir. Bu deðerleri rekabet konusu yapmak, bu deðerler etrafýnda düþman kanatlar oluþturmak deðil mi? Peki düþmaný nereden bulacaksýnýz?

 

Bayraðý, kutsal bir sembol olmaktan çýkartýp bir fetiþe dönüþtürenlerin bu sorunun cevabýný vermesi lâzým. Siyasî görüþünüzü Türk bayraðýnýn arkasýna sakladýðýnýz zaman o bayraðýn temsil ettiði deðerler ne hale gelir?

 

Bayrak, bizim baðýmsýzlýðýmýzýn, hür yaþama irademizin ve üzerinde hisse sahibi olduðumuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sembolüdür. Bu sembol Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan devralýnmýþtýr; yani bu topraklarda baðýmsýz devlet olarak yaþama irademizin tam on asra yayýlan devamlýlýðýný temsil etmektedir.

 

Erzurum iþte bu iradenin ruhu ve özüdür. Erzurum'dan bayraðýn hesabýný sormak, Erzurumlunun þahsýnda Türk milletine hakarettir. Bu hesabý soran Paþa, hemen bütün Erzurumlulardan özür dilemelidir.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...