Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Çaðdaþ eðitimin fedakâr Fatih�i 25 yaþýnda

 

Bütün dünyaya yayýlan sevgi okullarýnýn ilk tohumu olan Fatih Koleji, çeyrek asýrdýr örnek nesiller yetiþtiriyor. Kýsa zamanda inanýlmaz baþarýlar kazanan okulun �fedakârlýk tarihi�nden kesitleri ilgiyle okuyacaksýnýz.

 

http://www.aksiyon.com.tr/resim/650/14.jpg

 

 

Meraklý gözlerle kendisini izleyen kalabalýðý süzdü önce; ardýndan, oracýkta eline tutuþturulan konuþma metnine göz gezdirdi. Hacý Kemal Aðabey�i de gördü uzaktan. Sonra göz ucuyla ön bahçede bekleyen gençlere baktý. Dua etti içinden, sesinin titrememesi için: �Deðerli veliler, sevgili öðrenciler� diye baþladý sözlerine. Ve büyük bir zatýn sözleriyle sürdürdü konuþmasýný: �Vicdana dayanmayan, merhamet ve sevgiyle kanatlanmayan bir kültür, gerçek kültür sayýlmadýðý gibi, insanlar arasýnda hürriyet, sulh ve kardeþlik düþüncesini de yok edebilecek bir afettir. Eðer bugün okullarýmýzdaki talebeleri geleceði güvenle kendilerine emanet edecek þekilde yetiþtirmez, onlarý ters esintilere maruz býrakýrsak milletçe bu afete maruz kalmamýz mukadderdir. Bu itibarla bizler genç kuþaklara, gelecekte akýllýca yaþamalarý, istidatlarýný son noktasýna kadar geliþtirmeleri ve maddi, manevi bütün muvaffakiyet yollarýnýn onlara gösterilmesini en büyük millî vazife sayýyor ve millî istikbalimizin teminatýný bunda görüyoruz.�

 

KOCA KOCA ADAMLAR TAÞ TAÞIDI

 

Tam çeyrek asýr önce, 1982 yýlýndan bir manzaraydý bu. Beþ bin Türk gencinin anarþi olaylarýnda katledildiði, gençliðimizin âdeta telef olduðu 12 Eylül 1980 darbesi öncesi dönemin kara bulutlarý hâlâ hüküm sürüyordu. Yokluklarla savaþan Türkiye�nin derdi baþýndan aþkýndý; eðitimi de içler acýsýydý. Mesela koskoca ülkede sadece bin 167 lise vardý. Ýþte o liselerden biriydi Fatih Erkek Lisesi. Ýstanbul�un eski semtlerinden Draman�da eðitime adanmýþ bir avuç ruh tarafýndan çatýþma yerine uzlaþýyý, cehalet yerine bilimi, arzulayan bir neslin yetiþtirilmesi için atýlmýþ ilk tohumdu. Ve o dönemin þartlarý içinde böylesi bir okulun kuruluþu bile baþlý baþýna bir olaydý.

 

Yukarýdaki �ilk konuþmayý� yapan kurucu üyelerden Hüseyin Döðme, çeyrek asýr sonra kolejin kuruluþ günlerini, gayesini þöyle anlatýyor: �En yakýnýmýzdaki insanlar bile bizim bu çabamýzý boþ bir uðraþ, bir hayal olarak gördüler. �Paranýzý böyle iþlerde ziyan etmeyin�, �Vaktinizi harcamayýn�, �Askerî ihtilal olmuþ; kendinizi, çocuklarýnýzý riske etmeyin� diyenler oldu. Hiçbirisine itibar etmedik, çünkü bir gayemiz vardý; ahlaklý, vatanýný, milletini, bayraðýný seven, ülkesine yararlý insanlar yetiþtirecektik. Buralardan yetiþecek gençler millî deðerlerimize sahip çýkarak, ülkemizi layýk olduðu yere getirecekti.�

 

TEMELÝNDE ÝHLAS ÇÝMENTOSU VARDI

 

Böylesi bir mefkûreyi paylaþan yardýmseverlerin de okul için para verdikten sonra kenara çekilmediðini belirtiyor Döðme: �Bedenleriyle de bu yapýnýn kurulmasýna büyük destek verdiler. Koca koca aðabeyler sýrtlarýnda taþ ve tuðla taþýdý. Sýrf bu sevda, bu ideal uðruna herkes seferber oldu.�

 

Daha önce bir vakýf tarafýndan iþletilen okul binasý, gerçekten kötü durumdadýr. Bundan ötürü, binayý yeni alan Çað Öðretim Ýþletmeleri, okulu yeni eðitim yýlýna yetiþtirmek için harekete geçer. Ortaya çýkan tablo ise gerçekten görülmeye deðerdir. Hizmet insaný Hacý Kemal Erimez, sýrtýnda çimento çuvallarý taþýrken, bir diðer mümtaz þahsiyet Ali Rýza Tanrýsever de molozlarý dökmektedir. Hacý Kemal Erimez, ilerleyen yýllarda o günleri, �Þu okulda ter ve gözyaþýmýn olmadýðý bir tuðla bile yoktur.� sözleriyle anlatýr yakýnlarýna. Büyük uðraþlar sonunda okul 1982 yýlýnda eðitime açýlýr. Halk daha yeni olmasýna raðmen koleje büyük teveccüh gösterir.

 

Okulun kurucu üyelerinden Ýhsan Akdeniz, ilk senesinde okula 650 öðrencinin kayýt yaptýrmasýný �okulun temelindeki ihlâsa� baðlýyor: �Okulun modern bir binasý olmamasýna, ara sokakta kalmasýna raðmen insanlar akýn akýn gelirlerdi. Aman aman bir okul deðildi bizimkisi� Buna raðmen okuldaki manevi havadan kaynaklanan bir lütufla herkes okuldan hayran bir þekilde ayrýlýrdý. Çünkü biliyorduk ki bu okulun temelinde ihlâs ve samimiyet vardý.� Samimiyet öyle bir noktadadýr ki kurucu üyeler gündelik iþlerine gitmeden önce okula uðramayý artýk alýþkanlýk haline getirir, öðrencilerle tek tek sohbet eder, beraber yemek yerler. Hatta beden eðitimine bile çýktýklarý olur. �Dýþarýdan bakýlýnca komik gelir herhalde. Koca koca adamlar eþofmanlarý giyip, spor salonunda onlarla jimnastik yapardý. Bu, uhuvvetin ve hizmet heyecanýnýn bir sonucuydu.� diyor Ýhsan Akdeniz.

 

MÜDÜRÜN MÜSTAHDEMLÝK ÝMTÝHANI!

 

Evet, halktan gelen büyük bir ilgi vardýr ancak bunun altýnýn doldurulmamasý halinde tüm gayretler heba olacaktýr. Bunun bilincinde olan eðitim kadrosu inanýlmaz bir gayretle çalýþýr. Bu azimli çalýþma 1982�de sýradan bir özel okul olan Fatih Koleji�ni çok kýsa zamanda Türkiye�nin en baþarýlý eðitim kurumlarýndan birisi haline getirir. Ýlk mezunlardan Abdurrahman Þeker, kýsa zamanda elde edilen baþarýlarýn temelinde özverili çalýþmalarýn yattýðýna dikkat çekiyor:

 

�Okulun manevi atmosferinden kaynaklanan bir aðýrbaþlýlýk, bir ciddiyet ve zamana karþý meydan okuma duygusu hâkimdi. Merhum Hacý Kemal aðabey baþta olmak üzere, idarecisinden öðretmenine, kantincisinden aþçýsýna herkes bu misyonu size hissettirirdi. Eðitim kadrosu asla mesai anlayýþýyla çalýþmaz, 24 saat talebe ile yaþar, talebe ile yatar, onlarla ilgilenirdi. Bu havayla bir müddet sonra dünyanýn tüm yükünü yüklenebileceðinizi, önemli iþler yapabileceðinizi hissetmeye baþlýyorsunuz. Bu da sizi çalýþmaya ve baþarýlý olmaya teþvik ediyordu.�

 

Okuldaki yoðun tempodan þikâyet eden ve ayrýlmak için dilekçe veren bir müstahdemle okul müdürü arasýnda geçen bir hadise, okulun fedakarlýk tarihinden sadece bir örnektir: Ýstifa dilekçesini okuyup �gereðini yapacaðýný� söyleyen müdür Uður Öztaþ, ertesi gün süpürge ve paspasý eline alýp tuvalet dâhil bütün okulu temizler; hatta bahçeyi de süpürür. Birkaç gün sonra bir iþ için okula gelen müstahdem, paçalarý sývalý, kollarý ýslak, elinde kovayla müdürü görünce þaþýrýr. Müdür, müstahdemi teselli eder: �Bundan sonra akþam etüdü bitip herkes yatakhaneye geçtikten sonra sana yardým edeceðim. Hem odamda durmaktansa bir hizmetin parçasý olmayý tercih ederim.� Bu tavýr müstahdemi aðlatýr.

 

Örnekler sadece bununla sýnýrlý kalmaz elbet. Mesela birer hafta arayla annesini ve babasýný kaybeden bir edebiyat öðretmeni çocuklarýn eðitimleri yarým kalmasýn diye acýsýný içine gömer. Bir baþkasý ise kanser olmasýna raðmen hiç aksatmadan her gün okula gelir ve durumu aðýrlaþýncaya kadar ders vermeye devam eder.

 

Çabalar kýsa zamanda meyvesini verir. Üniversite sýnavlarýnda Türkiye dereceleri kazanýlýr. Ardýndan daha önce Türk okullarýnýn kapýsýndan bile giremediði uluslararasý bilim olimpiyatlarýnda altýn ve gümüþ madalyalar gelir. Kolej öðrencileri her baþarýnýn ardýndan çýtayý daha da yükseltir ve sonunda uluslararasý proje olimpiyatlarýnda boy göstermeye baþlarlar. Bu, son 150 yýldýr Batý karþýsýnda bilimsel anlamda sürekli �dayak yiyen� Türk dünyasýnýn ilk meydan okumasýdýr belki de. Fen bilimlerine vâkýf, deðerleriyle barýþýk parlak beyinlerin elde ettiði bu büyük baþarýlar medyanýn da dikkatini çeker. Kolej öðrencileri artýk gazetelerin birinci sayfalarýnda, televizyonlarýn ana haber bültenlerinde boy göstermeye baþlar.

 

SEVGÝ OKULLARINA ÝLHAM KAYNAÐI OLDU

 

Bütün bunlar, okula talebi de ateþler. Yoðun baþvurular üzerine kolej, öðrencilerini kendi özel sýnavýyla seçmeye karar verir. �Ýnsanlar, ne olur benim oðlumu da alýn diye yalvarýyor. 300 kiþilik kontenjan için 5 bin kiþi baþvuruyor. Düþünün bir kere, insanlar hem para veriyorlar hem de yalvarýyorlar. Tabii herkesi almak mümkün olmadý; ama görüldü ki okul baþarýlý oldukça talep daha da artacak.� diyen eski müdür yardýmcýsý Hamit Özkan, 1996 yýlýnda kolejin Fatih�ten Beylikdüzü�ne taþýnmasýnýn nedenini bu sözlerle açýklýyor.

 

Fatih Koleji�nin ülkemiz açýsýndan üstlendiði bir diðer önemli rol de, Soðuk Savaþ sonrasý dünyada yaþanan buhranlara kurtuluþ reçetesi olacak sevgi okullarýna da ilham vermesidir. Dünyanýn dört bir tarafýnda açýlan bu okullarýn temelinde hep Fatih Koleji vardýr. Ýhsan Akdeniz, bu rolü þu sözlerle ifade ediyor: �Okula yabancý eðitimciler, bakanlar, bürokratlar gelirdi. Bakarlardý, gezerlerdi. Hayran kalarak ülkelerine dönerlerdi. Okuldaki manevi havadan kaynaklandýðýný düþündüðümüz bu olay bizi çok þaþýrtýrdý. Fatih Koleji, çekirdekten çýnara felsefesinin ilk tomurcuðuydu. Bu felsefe ilk kez bu okulla hayat buldu; sonrasýnda tüm dünyaya örnek oldu.�

 

BUGÜNE GELECEÐÝMÝZE ÝNANAMAMIÞTIK

 

Hüseyin Döðme ise samimi bir itirafta bulunuyor. �Þunu itiraf etmeliyim ki, bu kadar kýsa zamanda ülkemizde ve dünyada bu kadar okul açýlacaðýný,bu okullarýn bu kadar geniþleyeceðini hiçbirimiz tahmin etmiyorduk. Ama büyüðümüz daha ortada sadece bir tane okulumuz varken, bunlarýn olacaðýný bizlere anlatýyordu. 20-25 yýl içinde hizmetin dünyaya açýlacaðýný söylüyor, bize ümit aþýlýyordu. Ama biz pek inanamýyorduk. Çok þükür, çeyrek asýr gibi kýsa bir zaman diliminde atýlan o tohumlar meyvesini verdi. Bugün bu okullardan mezun olan insanlar ülkemizi dünyanýn dört bir tarafýnda baþarýyla temsil etmeye baþladý. Bu okullardan mezun olan insanlar gittiler, baþka yerlerde yeni okullarýn açýlmasýna vesile oldular. Bugün açýlan okullar sayesinde dünyanýn birçok ülkesinde Türkçe konuþuluyor, Türk milletine karþý sempatiyle yaklaþýlýyorsa tüm bunlarýn temelinde bu ilk okulun payý büyüktür.�

 

Fatih Koleji Mezunlar Derneði Baþkaný Ferhat Aktaþ, okulun elde ettiði baþarýlarýn, ismiyle paralel olduðuna iþaret ediyor. �Eðer mümkün olsaydý, milletim için dünyayý sýrtýmda taþýrdým.� diyen Fatih Sultan Mehmet�ten ilham alan Fatih Koleji�nin çeyrek asýrlýk gibi kýsa bir zaman zarfýnda büyük baþarýlara imza attýðýný vurguluyor: �Maddi baþarýlarýn yaný sýra günümüzde giderek anlamýný yitiren sevgi, saygý ve kardeþlik duygusu gibi insanî deðerlerler noktasýnda da örnek bireylerin yetiþtirilmiþ olmasý, Fatih Koleji�nin bu ruhu ne kadar özümsediðinin göstergesidir.�

 

4200 ÖÐRENCÝ, 470 ÖÐRETMEN

 

Fatih Koleji�ne çeyrek asýrlýk eðitim maratonunda yeni okullar eklenir. Bugün beþ yuva, altý ilköðretim okulu ve üç lise ile hizmet veren Fatih kolejlerinde halen 4 bin 200 öðrenci eðitim görüyor. 470 öðretmenin görev yaptýðý kurumlarýn tek hedefinin Türkiye için dünyayla yarýþmak olduðunu kaydeden Fatih Kolejleri Genel Müdürü Ýshak Þahin, 25 yýllýk zaman dilimi içinde elde edilen baþarýlarý þöyle sýralýyor özetle: �ÖSS�de beþ Türkiye birinciliði, dört Türkiye ikinciliði, üç Türkiye üçüncülüðü. Uluslararasý bilim olimpiyatlarýnda kazanýlan 34 madalya. Milletlerarasý proje olimpiyatlarýnda elde edilen 45 derece. Ülke genelindeki yarýþmalardan elde edilen yüzlerce madalya ve takdir beratý...�

 

Genel Müdür Ýshak Þahin, baþarýlarýn bu ülkenin gençlerine inanan ve destek veren eðitim sevdalýlarýnýn eseri olduðu görüþünde. Dile kolay, ilk ders zilinin çalmasýnýn üzerinden tam 25 yýl geçti. Her þeyin filizlendiði çeyrek asýrlýk çýnar aðacýnýn daha kaç nesle bu bitmeyen þarkýyý fýsýldayacaðýný ise zaman gösterecek!

 

Aksiyon Dergisi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...