Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

NAMAZIN KAZANDIRDIKLARI

 

 

Namazýn bütün ibâdetleri içine alan bir ibâdet olduðunu bilmem biliyor

musunuz?

 

Konuyla ilgili bâzý teknik rakamlar vermek istiyorum:

 

" Günde 40 rekat namaz kýlýyoruz. Bu 40 rek-atýn 17-si farz, 3-ü

vâcib, 20-si sünnettir.

 

" Bir senede 14.600 rekat namaz kýlýyoruz.

 

" Ramazan-da 600 rekat teravih namazý kýlýyoruz.

 

" Toplam bir yýlda 15.200 rekat namaz kýlmýþ oluyoruz.

 

" Akþam namazýndan sonra kýlýnan evvabin namazý, kuþluk vaktinde

kýlýnan duha namazý, gece kýlýnan teheccüt namazý gibi nâfile namazlar

15.200 rekat sayýsý dýþýndadýr.

 

*Namaz kýlan bir mümin bir günlük namazýnda neyi ne kadar zikrediyor; hiç

düþündünüz mü? Gelin ortalama bir rakam çýkaralým:

 

Namaz kýlan bir mümin bir günde en az.... 40 def a Besmele çekiyor.

 

40 def a Fatiha sûresini okuyor.

 

80 def a Rabb imizin er-Rahman ismini söylüyor.

 

80 def a er-Rahim ismini söylüyor.

 

213 def a Allah-u Ekber diyor.

 

120 def a Sübhane Rabb iye l-Azim, diyor.

 

240 def a Sübhane Rabbiye l-Âlâ, diyor.

 

15 def a Sübhaneke duâsýný okuyor.

 

40 def a Semi Allahu limen hamideh diyor.

 

40 def a Rabbena ve leke l-hamd diyor.

 

40 def a Âmin (Ya Rabbî! Duâlarýmý kabul buyur) diyor.

 

33 def a Zamm-ý Sûre okuyor.

 

21 def a Ettahiyyatü yü okuyarak Peygamberimize selâm gönderiyor.

 

21 def a Kelime-i Þehadet i söylüyor.

 

26 def a omuzundaki meleklere ve yanlarýndaki Müslümanlara Selâm

veriyor.

 

13 def a Allahümme ente s-Selâmü ve Minke s-Selâmu Tebârekte ya

Zelcelâli ve l-ikrâm, diyor.

 

13 def a Rabbenâ Âtina, duâsýný okuyor.

 

13 def a Rabbenâðfirli, duâsýný okuyor.

 

15 def a Allahümme Salli selâvatýný okuyor.

 

15 def a Allahümme bârik selavatýný okuyor.

 

15 def a Euzübillâhimineþþeytânirrâcîym diyerek þeytanýn þerrinden

Allah a sýðýnýyor.

 

Bu zikrettiklerimiz sâdece namazýn içinde okunanlardýr. Namazdan önce ve

sonra okunanlar ve tesbihatlar bu rakamlarýn dýþýndadýr.

 

60 yýl yaþayýp da kulluðunun gereklerini yerine getiren bir mü minin

yaptýklarýný ve söylediklerini bu kadar yýl hesabýyla hesaplayýn

bakalým, ne çýkacak karþýnýza.

 

Ya kulluk þuurundan uzak, ibâdetlerden mahrum ömrünü zilletle geçirmiþ

bedenini ibâdetsizlik illeti (hastalýðý) istila etmiþ olanlara ne

diyeceksiniz. Gerçekten çok büyük kayýp içindeler deðil mi? Allah

þerlerinden korusun ve kurtarsýn...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...