Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlerden istenen özellikler :

 

BEDÝÜZZAMAN HZ. KÝME DEMOKRAT DER?

 

 

–Soru: Demokratlar kimlerdir?

 

–Cevap: Bu sorunun cevabýný Risale-i Nur Külliyatýndan araþtýracaðýz. Bediüzzaman Hazretleri kimlere Demokrat diyor? Ve Demokratlarda aranan vasýflar nelerdir? Burada bilinmesi gereken önemli bir nokta da, Demokratlar tasvib edilmiyor sadece azammüþþere karþý tercih ediliyor. Malûmdur ehvenüþþer tasvib edilmez tercih edilir.

 

Siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlerden istenen özellikler:

 

 

1. Mükemmel bir Reis (bulmak). (Emirdað Lâhikasý-l sh: 219)

 

 

 

2. Hakaik-i imaniye namýna çýk(mak). (Emirdað Lâhikasý-l sh: 219)

 

 

 

3. Tam bir hürriyet-i þer’iyeye vesile ol(mak). (Emirdað Lâhikasý-ll sh: 20)

 

 

 

4. Din dersleri gibi þeâir-i Ýslâmiye ile Kur’ân’a hizmet (etmek). (Emirdað Lâhikasý-ll sh: 24)

 

 

 

5. Eskilerin Kur’ân zararýna tahribatlarý(ný) tâmir (etmek). (Emirdað Lâhikasý-ll sh: 24)

 

 

 

6. Ýttihad-ý Ýslâm cereyanýný kendine nokta-i istinad yapmak. (Emirdað Lâhikasý-ll sh: 24) . Âlem-i Ýslâmý arkasýnda ihtiyat kuvveti yapmak. (Emirdað Lâhikasý-ll sh:208)

 

 

 

7. Komünist ve Masonluk cereyanýna karþý vaziyet alma(k). (Emirdað Lâhikasý-ll sh: 24)

 

 

 

8. Nurcularý, hem ulemâyý, hem milleti memnun ve minnettar etmek. (Emirdað Lâhikasý-ll sh: 24)

 

 

 

9. Ayasofya’yý da beþ yüz sene devam eden vaziyet-i kudsiyesine çevirmektir. (Emirdað Lâhikasý-ll sh: 24)

 

 

 

10. (Particilik tarafgirliðine ve ýrkçýlýk tehlikesine karþý) Uhuvvet-i Ýslâmiyeyi ve esas Ýslâmiyet milliyetini o kuvvetin temel taþý yap(mak). (Emirdað Lâhikasý sh:172)

 

 

 

11. Memuriyet(i) bir hizmetkârlýk (olarak görmek). (Emirdað Lâhikasý-ll sh: 163)

 

 

 

12. (Müfredatý Risalelerde bulunan) Þark Darülfünununun (Doðu Üniversitesi) tesis edilmesi için gayret göstermek. (Emirdað Lâhikasý sh:185)

 

 

 

13. Risale-i Nurlarýn resmen (devlet eliyle) neþrine hizmet etmek. (Emirdað Lâhikasý-ll sh:208)

 

 

 

14. Halkçýlarýn iktidara gelmesine mani olmak. “hayat-ý içtimaiye ve vatanýmýza dehþetli bir tehlike teþkil eden bu partinin (C.H.P.) iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti’yi, Kur’ân ve vatan ve Ýslâmiyet namýna muhafazaya çalýþýyorum.” Said Nursi (Emirdað Lâhikasý-ll sh:206)

 

 

 

Risale-i Nur Külliyatýndan kýsaca derlediðimiz bu maddelerin tamamýný yapamasa da yapmasýna samimi olarak çalýþan siyasi hareket Demokrat olur. Bu özellikleri taþýyan, bu tarife uyan birden fazla parti varsa milletimizin ekseriyetinin teveccühüne mazhar olan bu partiye tercihan ehvenüþþer kaidesiyle rey vermek vatan, din ve milletimizin menfaati icabýdýr.

 

Parti derken isim esas deðildir. Partiden istenen mezkur vazifelere taraftar olan parti demektir. Nitekim D.P. den sonra o partinin devamý olarak rey verilen o zamanki A.P. ye rey verildi. Çünkü D.P.nin taraftar olduðu dindarlýða ve diðer esaslara sahip çýktý.

 

Bugün, Dindarlýða taraftarlýðý sebebiyle acib hücumlara uðrayan Parti, tercihi gereken parti olduðu aþikare meydandadýr.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...