Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Namaz kýlmamanýn zararý-1

 

Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretleri (kuddise sirruh), Sefer-i Âhiret risâlesinde buyuruyor ki:

 

Namaz kýlmýyan, namaz kýlmamakla bütün mü’minlere zulmetmiþ bulunuyor. Zîra her namazda (Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn) demekle bütün müminlere duâ ediliyor. Her gün beþ vakit namazda yirmi def’a tekrar olunan bu duâdan müslümanlarý mahrûm býrakýyor. Ya’nî haklarý olan bu duâyý terkediyor. Kýyâmet gününde bütün mü’minler bu haklarýný namaz kýlmýyanlardan alacaktýr. Namaza gevþeklik gösterenler, namazý önemsemeyip hafif tutanlar birçok cezâya uðrarlar:

 

Ömründen hayýr ve menfaat görmez. Çeþitli hastalýklar, çeþit çeþit aþaðýlýklar, hakaretler ve zilletler içerisinde hayat sürer. Kimseden saygý görmediði gibi, çeþitli mahrumiyet ve zaruretlere mübtelâ olur. Sýhhatinden hayýr ve menfaat görmez.Genel olarak kötü yerlerde bulunan kimseler, namazýna devam etmiyenler veya namazýnda gevþeklik gösterenlerdir. Bu gibi yerlerde, ekseriya namazý terkedenler, namaza gevþeklik gösterenler görülür. Bunun gibi, zahmetli, yorucu ve aðýr iþlerde çalýþanlar da çoðunlukla yine namaz kýlmýyanlardýr. Namazý doðru kýlanlar, sâlihlerin yanýnda hurmet ve haysiyet ve îtibar sâhibidir. Bu gibiler, arkadaþlarý ve akrabalarý arasýnda seçilmiþ ve saygýlýdýr. Aþaðý, çirkin, süflî ve ezici iþlerde çalýþanlar genellikle namaz kýlmýyan veya namaza gevþeklik gösterenlerdir.

 

Cenâb-ý Hakkýn hizmetinde bulunmaya yarar kimselerin simâlarýnda, kendi yaradýlýþlarýndaki, güzellik ve cemâlden ayrý olarak bir baþka güzellik ve cemâl vardýr ki, namaza gevþek davrananlar her ne kadar güzellenme ve süslenme sebeblerine baþvursalar da, hergün def’alarca hamama girip çýksalar da, türlü türlü, çeþit çeþit ve yeni elbiseler giyseler de, yine bu güzellik ve cemâle kavuþamaz ve bu simaya bürünemezler. Her çeþit güzel kokular sürünseler de, kendilerinde hâsýl olan yahûdî kokusuna benzer kokuyu hissedebilenlerden gizliyemezler. Bu kokuyu duyanlar vardýr. Nitekim yehûdîler, yehûdîliðe mahsûs olan kokudan, Ýslâma gelip Ýslâm dîninde karar kýlmadýkça kurtulamýyacaklarý gibi, namazý terkedenler de, namaza devam ve þartlarýna riayet etmedikçe kurtulamazlar.

Link to comment
Share on other sites

Namaz kýlmamanýn zararý-2

 

 

 

 

 

Simâ-i sâlihîn ancak namaza devam edenlerde bulunur. Bunu anlýyanlar vardýr. Hattâ bu iþin ehli olanlar, geçirilen namazýn hangi vaktin namazý olduðunu da bilebilirler.

Namaza devam edenler, uzun zaman hamama gitmeseler de, yýkanmasalar da, bunun gibi hayli zaman çamaþýr deðiþtirmeseler de, vücudlarý, elbise ve çamaþýrlarý pis kokmaz. Namazý terkedenler, aksine sýk sýk hamama gitseler de ve çamaþýr deðiþtirseler de, o nezafet, o tarâvet ve o zarafete sâhip olamazlar.

Günde defalarca sadaka verse, birçok yetim sevindirse, yedirse, giydirse, günlerce Kur’ân-ý kerîm hatmetse, birçok kere hacca gitse, buna benzer ibâdet, tâat ve iyilikler yapsa, Cenâb-ý Hak ona zerre kadar bir sevab vermez. Bütün amelleri boþtur.

Allahü teâlâ, o vakitleri namaza mahsus kýldýðýndan bu vakitleri namazda geçirmeleri elbette lâzýmdýr. Bu vakitleri Allahü teâlânýn tâyin ettiði þekilden düzenden çýkarmak zulmünde bulunduklarý için namazý terkedenlerin her iþinden, dünyevî ve uhrevî yaptýklarýndan iyilik, hayýr ve bereket kalkar.

Yâ Rabbi diyen kuluna, Allahü teâlâ, (Lebbeyk = söyle yapýlsýn) buyuruyor. Namaz kýlmýyan kimseye, böyle söylemez. Onun duâsý kabûl olunacak makama getirilmez. Yanî bir engel çýkar da geri býrakýlýr. Kabûl olunacak yere ulaþamaz. Týpký dünya iþinde, dilekçe yazanýn, dilekçesinin bir yerde takýlýp yerine ulaþamamasý gibi.

Sâlihler, Allahü teâlâya yâr olanlar namaz kýlanlardýr. Ancak bunlar hayýr ve berekete ve rahmete vesile olurlar. Namazda, Âdem aleyhisselâmýn yaratýlmasýndan yeryüzünde bir tek mü’min kalýncaya kadar, bütün mü’minlerin ve dolayýsýyle bütün mahlûkatýn da haklarý vardýr. Namaz terkedilince, Hakkýn rahmeti, örtülü kalýr. Rahmetin gelmesine deðil kesilmesine sebeb olduðundan bütün mahlûkat namazý terkedene buðz ve düþmanlýk eder.

Müslümanlarýn duâlarýnýn bereketinden mahrum kalýr. Yanî hisse, pay alamaz. Ölse, mezarý yanýndan geçen bir müslümanýn okuduðu Fâtihadan gerektiði kadar faydalanamaz. Allahü teâlâ böylelerini, ulûhiyet makamýnda özel hizmet sayýlan namaza almadýðýndan, Hakka hizmetten kovulmuþ ve bu hizmet için verilecek olan faydalardan mahrum kalmýþtýr.

Namaz kýlmýyan, görünüþü bozuk bir sûrette ve rahatsýz olarak yataða düþer. Üstünü baþýný, yorganýný, karyolasýný ve diðer þeylerini pisleterek berbat eder. Öyle olur ki, en yakýnlarý olan çocuklarý ve hanýmý, anasý ve babasý da ölümünden nefret eder. Beklenilen hürmet ve riâyeti gösteremezler. Dünyalýk olarak çok büyük meselâ pâdiþah da olsa, yine ölüm zamanýnda þu veya bu þekilde ikrah olunur bir sûret ve þekilde vefat eder ki, bütün etrafý ve yakýnlarý ondan nefret ederler.

Namaz kýlmýyanýn ölümünde; gözlerinde korku alâmetleri, telâþ ve hüzün eserleri, gözünü göðe dikme iþaretleri görünür. Gözlerinin rengi deðiþir. Yukarýya veya aþaðýya doðru dikilir ki, bakmak mümkün deðildir. Burun delikleri kurur. Kuþ tüyü yataklarda, muhteþem karyolalarda, süslü odalarda ve saraylarda binbir ihtiþam ve çeþitli debdebe içerisinde bulunsa da, yine zelil ve aþaðý olur. Gittikçe zillete, alçalmaya doðru yol alýr. Çünkü izzet, ancak Allahü teâlâya, Muhammed aleyhisselâma ve mü’minlere mahsustur. Hz.Ömer bunun için: “Biz zelîl bir kavim idik. Allahü teâlâ bizi Ýslâm dîni ile azîz eyledi. Eðer izzet ve þerefi, Allahü teâlânýn bizi azîz ettiðinden baþka yerde ararsak, eskisinden daha zelîl ve aþaðý oluruz” buyurdu.

Namaz kýlmamakla îmân zayýflar. Namazý kýlmýyanlarýn îmânlarý zayýf olduðundan, ne melekler, ne rûhlar, ne ölüler, ne diriler, ne de diðer mahlûkat onu azîz tutmaz, ona hürmet ve riâyet göstermezler.Namaz kýlmýyan ölürken saçlarý ve sakallarý sarkar. Sarkýk, düþük, karýþýk bir manzara alýr. Kýsaca, hayatýndaki þeklinde bulunmaz. Mü’minler ise ölümünde de hayattaki durumu bozulmaz, aynen canlý gibi kalýr. Onun ölümünü gören, ölümünden haberdar deðilse, uyuduðunu zanneder.

Link to comment
Share on other sites

Namaz kýlmamanýn zararý-3

 

 

 

 

 

Ne kadar çok yemek yese de, yine açlýk ýzdýrabý dinmez. Gittikçe þiddetlenir. Dayanýlmaz, tahammül edilmez bir hâl alýr. Ne kadar fazla, ne kadar kuvvetli ve iyi yemekler yedirilse, bu acý, bu aðrý, bu sýzý dindirilemez. Bu ýzdýrap teskin olunamaz. Bu hasta yedirilmekle doyurulamaz. Boðazý, barsaklarý açlýkla acý çeker. Açlýk bir orantý hâlinde yükselir, artar. Nihâyet kývrana kývrana can verir. Çünkü namazý terketmek büyük günahtýr. Cezâsý da o nisbette büyük olur. Açlýk da mühim bir hastalýktýr. Neticesi mutlaka ölümdür. Diðer hastalýklar gibi deðildir. Ýþte namaz kýlmýyanlar açlýk hastalýðý ile kývranýp öyle giderler. Her namaz kýlmýyan mutlaka aç olarak ölür.

Namaz kýlan, güler yüzlü mütebessim, parlak ve nûrânî yüzlü olur. Sevinç ve neþe alâmetleri yüzünde ve gözlerinde âþikâr olur. Hak teâlâdan ve meleklerinden hayâ eder. Kendi kusurlarýný ve Hak teâlânýn lütuf ve ihsanýný görür de, alnýndan terler dökülür, burnunun delikleri sulanýr. Kulak altlarý ve burun delikleri hafif bir þekilde terler. Güzel bir þekilde kokar. Renginde lâtif bir güzellik olur. Etrafa güzel kokular yayýlýr. En lezzetli ve en nefis yemekler yemiþ gibi tok ve kanmýþ olarak vefat ederler.Namazýn tamam olmasý ve kemâl üzere bulunmasý, fýkýh kitablarýnda geniþçe anlatýldýðý þekilde namazýn farzlarýný, vâciblerini, sünnet ve müstehablarýný yapmaya, yerine getirmeye baðlýdýr. Namazda huþu’ bu dört þeyde toplanmýþ ve kalbin hudû’u da bunlara baðlanmýþtýr. Mü’minle kâfir arasýndaki fark namazdýr. Mü’min namaz kýlar, kâfir kýlmaz. Münâfýk ise bâzan kýlar, bazân kýlmaz.

Hadîs-i þerîflerde buyuruldu ki: (Îmân, namaz demektir. Namaz için kalbini hazýrlar ve namazý itinâ ile, vaktine, sünnetine ve diðer þartlarýna riâyet ederek kýlan, mü’mindir.) [Ýbni Neccâr]

(Kýyâmette kulun ilk sorguya çekileceði ibâdet namazdýr. Namaz düzgün ise, diðer amelleri kabûl edilir, düzgün deðilse, hiçbir ameli kabûl edilmez.) [Taberânî]

(Namaz kýlmýyan, Kýyâmette, Allahý kýzgýn olarak bulacaktýr.) [bezzâr]

(Namazý kýlmýyanýn ibâdetleri kabûl olmaz ve namaza baþlayana kadar Allahýn himâyesinden uzak kalýr.) [Ebû Nuaym]

(Namaz dinin direðidir, terkeden dinini yýkmýþ olur.) [beyhekî]

(Namaz kýlan kýyâmette kurtulacaktýr, kýlmýyan periþan olacaktýr.) [Taberânî]

Hanbelî’de bir namazý özürsüz terkeden kâfir olduðundan öldürülür. Yýkanmaz kefene sarýlmaz, namazý kýlýnmaz ve müslümanlarýn kabristanýna konulmaz. Ayaðýna ip baðlanýr, murdar bir it gibi, bir çukur kazýp içine konur. Üzerine toprak atýlýr. Üzerine kabir alâmeti de yapýlmaz. Þâfiî ve Mâlikî’de büyük günâh iþlediði için cezâ olarak öldürülür. Hanefî’de namaza baþlayýncaya kadar dövülüp hapse atýlýr. Namaz kýlmamak îmânsýz ölmeye, namaz kýlmak ise iki cihan seâdetine sebep olur.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...