Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýstiklal Marþý'mýzý söyleyen Laoslu minikler

 

 

 

Ali Haydar Bey bir grup arkadaþý ile geçenlerde Zamboangan'a gitmiþti. Türk kolejini ziyaretinden sonra, annesi Maria Clara Lobregat'ýn yerine vali olan Celso Lorenzo Lobregat'ý ziyarete gitti. Baktý ki, valinin üstü baþý periþan ve ýslak...

 

Meðer nehirde bir boðulma olayý olmuþ, herkes tatilde olduðu için vilayet binasýnda kimse bulunmadýðýndan dolayý kurtarmaya bizzat valinin kendisi gitmiþ, kurtarma sýrasýnda da bu hale düþmüþtü.

 

Dönüþü üç kayýkla yapan Ali Haydar Bey ve arkadaþlarý Zamboangan'ýn hemen üç mil açýðýndaki Santa Cruz adasýyla þehir arasýndaki boðazda fýrtýnaya tutuldular. Ali Haydar ve içinde bulunduðu kayýktakiler birkaç defa ölümle burun buruna geldiler. Çok zor ve sýkýntýlý anlardan sonra kayýktan çýkabildiler. Diðer iki kayýktan birisinin motoru bozulmuþ, öbürünün de dümeni kýrýlmýþtý. Ali Haydar Bey, arkada kalan kayýklarýn kaybolduðunu görünce, battýklarýna hükmetmiþ ve çok üzülmüþtü. Ama sonradan, kayýklardan birinin motoru çalýþmaya baþlayýnca, dümeni kýrýk olana yaklaþýp ikisini birbirine baðlayýp büyük bir mücadeleden sonra, sahilden uzatýlan halatlarla zar zor sâhile çýkabilmiþlerdi. Onlar da aynen Ali Haydar Bey gibi boðazlarýna kadar sular içinde bata çýka halatlara tutuna tutuna kurtuluþa ermiþlerdi.

 

Ali Haydar Bey Zamboangan'dan sonra Vietnam'a gitti. Artýk þimdi, turistik bir gezi yeri olan meþhur savaþ tünellerini gezdi. Vietnam'ýn Amerikalýlar için bir bataklýk olmasýna sebep olan bu tüneller çok enteresandý... Ali Haydar Bey, Amerikalý bir turistin, uzun boylu ve þiþman olduðu için tünelin içinde az daha ölecek hale geldiðine þâhit oldu. Adamý dýþarý çýkarmak için büyük gayret sarf ederek; ite kaka ve çeke çeke bir an evvel kurtarmaya çalýþýyorlardý.

 

Ali Haydar Bey oradan Laos'a geçmiþti. Laos'ta bir Türk okulu açýlmýþ ama müracaat fazlalýðýndan oradaki eðitim gönüllüleri yeni bir okul yeri bulmak için kollarý sývamýþlar. Okulda öðretilen Türkçenin dýþýnda yanýnda, Bayram isimli bir gencimiz oturduðu mahallenin çocuklarý ile ilgilenmiþ ve o miniklere hem Türkçe öðretmiþ hem de Ýstiklâl Marþý'mýzý onlara ezberletmiþti... Ali Haydar Bey aksansýz konuþan bu Laoslu minikleri görünce hayretler içinde kaldý. Bayram'ýmýz altý ay içinde yerli dili öðrendiði gibi, onlara da dilimizi sevdirmiþ ve öðretmiþ...

 

Ýnþaallah bu seneki Türkçe Olimpiyatý'na, Tertip Heyeti bu yazýyý okur da Laoslu bu minikleri de davet edip ülkemize getirirler. Geçen seneki yarýþmada Ýstiklâl Marþý'mýzý baþtan sona kýta kýta okuyan hem de çok mânâlý bir üslupla yorumlayan minik yavrumuz gibi, Laoslular da bütün dikkatleri üzerlerine çekerler...

 

Dünyanýn pek çok yerinde açýlan Türk okullarý, güzel hizmetlerine devam etmekte. Onlarýn hizmetlerini takdir eden pek çok insan var. Bunlardan birisi de Prof. Dr. Thomas Michael'dir. Bir soru üzerine þöyle demiþti:

 

"Filipinler'e gitmiþtim. Zamboangan'da Müslüman ve Hýristiyanlar arasýnda müthiþ bir gerginlik vardý. Hýristiyanlarýn mahallesine bir Müslüman geçemezdi, Müslümanlarýn mahallesine bir Hýristiyan geçemezdi. Çünkü, dövülme hatta öldürülme tehlikesi vardý. Ama burada bir Türk okulu var. Orada her dinden öðrenci ve veli kardeþçe, dostça beraber yaþýyorlar. Þâhit olduðum bu durum bana, burasýnýn cehennemî bir bölgede bir sulh adasý olduðu kanaatini verdi..."

 

Bu adacýklarýn çoðalmasý dileðiyle.

 

06.05.2007

Abdullah AYMAZ

ZAMAN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...