Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bu manþetleri ulusalcý Merdan atmýþ

 

 

Kanaltürk Televizyonu'nun etkin ismi Merdan Yanardað, terör örgütü PKK'nýn yayýn organý olduðu iddia edilen Özgür Gündem'de yazý iþleri müdürüyken gazetede Mehmetçik aleyhine çok sayýda haber yayýnlanmýþ.

 

Kanaltürk'ün sahibi Tuncay Özkan'ýn sað kolu Merdan Yanardað, bir dönem Özgür Gündem'in yazý iþleri müdürüydü.

Yanardað, PKK katliamlarýnýn en üst seviyede olduðu 1991-1992 yýllarý arasýnda terör örgütünün propagandasýný yapan Özgür Gündem'de haberlerin mutfaðýnda etkin isimdi. Kendisini savunurken 'Çizgimde deðiþiklik yok.' diyen Yanardað'ýn yönettiði gazetede, devlete, askere, polise aðýr hakaretler yer alýyor.

 

O dönemde gazete hakkýnda çok sayýda dava açýlmýþ. Yanardað bugün ulusalcý kitlelere yönelik yayýnlarý ile tanýnan Kanaltürk Televizyonu'nun sahibi Tuncay Özkan ile birlikte hareket ediyor. Televizyonun yayýn kurulunda görev yapan Yanardað, Özkan'ýn sað kolu olarak kabul ediliyor.

 

Özgür Gündem'in PKK'nýn lehine yazdýðý bazý haberler:

 

* 2 Kasým 1992: PKK lideri Öcalan, BBC'ye "Samimi ateþkese hazýrýz." dedi.

 

* 2 Kasým 1992: Polisin iþkencede ölüme bahanesi çok.

 

* 6 Kasým 1992: PKK Genel Sekreteri Öcalan: K. Irak harekâtý dolaylý iþgaldir.

 

* 9 Kasým 1992: Önceki gün 4 saat top ve tank ateþine tutulan kentte 7 kiþi öldü.

 

* 9 Kasým 1992: Tunceli'de oðlu daða çýkan ailenin evini yaktýlar.

 

* 16 Kasým 1992: Kürtçe konuþan askere polis dayaðý.

 

Özgür Gündem gazetesi bölücü terör örgütü PKK'nýn ülkemizdeki propaganda çalýþmalarýnda önemli bir yere sahip. 1990'lý yýllarýn baþýndan bu yana bebek katili terör örgütüne destek veren Özgür Gündem gazetesi, mahkemeler tarafýndan sýk sýk kapatýlsa da deðiþik isimlerle yayýn hayatýný sürdürdü.

 

Gazetede bölücü terör örgütü baþý Abdullah Öcalan, bir liderden bahsedilir gibi anýlýrdý. Güneydoðu'da öldürülen teröristler için de gazete sayfalarýnda taziye ilanlarý yayýnlanýyordu. O zamanlar devrimci bugün ise ulusalcý olan Yanardað'ýn, kuruluþunda bulunduðu gazete son olarak Ülkede Özgür Gündem adýyla yayýn hayatýndaydý.

 

Büyükanýt'ýn Özgür Gündem tepkisi

Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt, 10 Kasým 2006'da Gazi Orduevi'nde düzenlediði basýn kokteyli'nde, Ülkede Özgür Gündem gazetesinin zararlý faaliyetlerine dikkat çekerek, "PKK'nýn dergileri ve günlük gazeteleri yayýmlanýyor.Bunlara müsaade edilmemesi gerek." þeklinde açýklamada bulunmuþtu. Açýklamadan sonra gazetenin yayýný 16 Kasým 2006 tarihinde Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin kararýyla 15 gün süreyle durduruldu.

 

Merdan Yanardað, Kanaltürk televizyonunun internet sitesine yaptýðý açýklamada kendini savundu. Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Büyükanýt'ýn rahatsýzlýðýný açýkça dile getirdiði söz konusu gazeteyi Yanardað, "Özgür Gündem, yasalar çerçevesinde çýkan; bütün eksikliklerine karþýn birlik, kardeþlik ve barýþ ilkelerini savunan ve bu yönde yayýn yapan bir gazeteydi." diye savundu.

 

Terörle mücadelenin etkin olarak yaþandýðý 1990'lý yýllarda Jandarma Asayiþ Bölge Komutanlýðý yapan emekli Korgeneral Hasan Kundakçý, Özgür Gündem için, "Gazete psikolojik savaþ yapýyordu. O dönemin vali ve emniyet müdürlükleri gerekli önlemleri alýyordu. Biz de zaman zaman bu yayýn organýnýn faaliyetlerini gerekli yerlere bildiriyorduk." diyor.

 

Erkan Acar

05 Mayýs 2007, Cumartesi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...