Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Rasûlullah Sevgisi (Aleyhisselâm) ve Çocuklarýmýz

 

80�li yýllarýn ortalarýydý. Orta 3. sýnýftaydým. Manisa�da oturuyorduk. Birgün elime bir kitap geçti. Kitap, orman iþleri müdürü bir beyefendinin babama hediyesiydi. 2 cilt halindeki bu kýymetli eser belki o birkaç yýl elimden pek düþmedi. Döne döne okuduðumu, her gece âdetâ onunla uykuya daldýðýmý bugün gibi hatýrlýyorum. Sonralarý, bu kitabý bize hediye eden bu zâta çok dua ettim.

 

�Kâinatýn Efendisi Peygamberimizin Hayatý� adlý bu eser, Salih Suruç�undu. Gerçekten hâlâ tadý damaðýmda olan bir kitap. Zaman zaman hâlâ göz atarým. Efendimizi bu kadar güzel anlatan bir eseri, o zamana kadar ilk kez görmüþtüm. Zannediyorum belli yönleriyle hâlâ aþýlamadý. Tabii o kitabý biraz daha güzelleþtiren, Risâle-i Nûr endeksli olmasýydý. Efendimizin hayatýný iþlerken sade bir dille Nurlardan çok istifade edilmiþti.

 

Bu kutlu doðum günlerinde yapabileceðimiz en güzel þeylerden birisi de, Efendiler Efendisi�ni tanýtan bu tür güzel bir eseri herhangi bir çocuða hediye etmektir. Ýnanýn bu konuda insanlar çok açtýrlar. Hele hele günümüzde bu konuda epeyce kýymetli çalýþma da bulmak mümkündür. Bu konuda kýymetli insan Reþit Haylamaz�ýn �Gönül Tahtýmýzýn Eþsiz Sultaný Efendimiz� adlý eseri gerçekten çok önemli bir boþluðu doldurmuþtur.

 

Allah Rasûlü�nü (Aleyhisselâm) sevmek, dinimizin en temel esaslarýndan biri. Bu sevgi olmadan hiçbir kimsenin imaný tam sayýlamaz. Bir büyüðümüzün buyurduðu gibi, �O�na uðramadan Allah�a ulaþýlamaz.� Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Zira Rasûlullah Sevgisi ile Allah Sevgisi birbirinden ayrýlmaz iki bütündür. Çünkü Efendimiz, Yüce Yaratýcý�nýn Habib�i, Rasûl�ü, seçip gönderdiði Biricik Peygamberi�dir. Bu yüzden, yavrularýmýza Efendimiz�i anlatma meselesi, günümüzde, her bir müslümanýn en önemli derdi olmalýdýr. Bu yönde ciddi çaba sarfetmek gerekiyor. Ki bu sevgi onlarýn mini-minnacýk kalplerinde kök salsýn, sökülüp atýlamaz bir hal alsýn. Ve o masum yürekler, hayat boyu bu minval üzere yol alsýn. Öncelikle Rasûlullah Sevgisi�nin dindeki yerine özetle bakacaðýz:

 

Birkaç rivâyet: �Selâsün men künne fîhi vecede halâvete�l-îmân� diye baþlayan bu meþhur hadiste Allah Resûlü, �Üç þey vardýr ki, bu özellikler kimde varsa o kimse îmânýn tadýný tatmýþtýr: (Bir): Allah ve Rasûlü�nün o kimseye herþeyden daha sevimli olmasý. (Ýki): Bir kimseyi severken sadece Allah rýzasý için sevmesi. (Üç): Allah, onu küfürden kurtardýktan sonra imandan tekrar geri dönmeyi ateþe atýlmak gibi kerih görmesi.� Bir baþka rivâyet: �Sizden hiçbiriniz, Ben kendisine anne-babasýndan, çoluk-çocuðundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadýkça tam iman etmiþ olmaz.�

 

Bir baþka rivâyette de, �Biz Allah Rasûlüyle beraberdik. Efendimiz, Hz. Ömer�in (ra) elinden tutmuþtu. Hz. Ömer dedi ki: �Yâ Resûlallah, Sen bana, kendim hariç herþeyden daha sevimlisin.� Bunun üzerine Allah Rasûlü, �Allaha yemin ederim ki, Ben sana, kendinden de sevimli olmadýkça olmaz yâ Ömer!� Bunun üzerine Hz. Ömer: �Ya Resûlallah! Þimdi Sen bana herþeyden daha sevimlisin, buna nefsim de dahil� deyince �Ýþte þimdi oldu yâ Ömer!� buyurdular.

 

Buhârî ve Müslim�in rivâyetine göre: �Allah Rasûlü�ne bir zât geldi ve �Ey Allah�ýn Resûlü, kýyâmet ne zaman kopacak?� dedi. Efendimiz: �Onun için ne hazýrlýk yaptýn ki!� dedi. O zât: �Yâ Resûlallah, onun için öyle uzun boylu bir hazýrlýðým yok. Ancak bendeniz Allah ve Resûlü�nü çok seviyorum.� deyince, Efendimiz þöyle buyurdu: �el-Mer�u mea men ehabbe/Kiþi sevdiði ile beraberdir�. Enes diyor ki: �Allah Rasûlü�nün hiçbir sözü bizi bu kadar sevindirmedi. Ben ki, Allah Rasûlü�nü, Ebû Bekir�i, Ömer�i çok seviyorum. Ve inþaallah diliyorum ki ahirette onlarla birlikte haþrolurum, her ne kadar onlar gibi amelim olmasa da.�

 

Bu konuda iki âyet: �De ki: �Eðer babalarýnýz, oðullarýnýz, kardeþleriniz, eþleriniz, hýsým ve akrabanýz, ter dökerek kazandýðýnýz mallar, kesada uðramasýndan endiþe ettiðiniz ticaret, hoþunuza giden konaklar, size Allah�tan ve Resulünden ve O�nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ve önemli ise, o halde Allah emrini gönderinceye kadar bekleyin! Allah öyle fâsýklar güruhunu hidâyet etmez, umduklarýna eriþtirmez.� (Tevbe, 24) � De ki (Ey Muhammed!): Þayet Allah�ý seviyorsanýz Bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarýnýzý baðýþlasýn. Allah Gafûr ve Rahîm�dir.� (Âl-i imrân, 64).

 

Peki Peygamber Sevgisi�ni yavrularýmýza nasýl aktarabiliriz?

 

Hiç þüphesiz anne-babalara düþen en önemli görevlerden biri, birtakým kurallarý gözeterek Allah Rasûlü�nü küçüklere tanýtýp sevdirmektir. Bu konuda onlarca yol ve yöntemin yanýnda, kýsaca þu metotlarý da izleyebiliriz:

 

1- Kur�ân-ý Kerim�in, O�nu (Aleyhisselâm) bize tarif ediþini bir þekilde çocuklara aktarma gayreti içinde olmalýyýz. Meselâ Kur�an: �Biz seni ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik.� (Furkan, 25/56) buyuruyor. Allah Rasûlü mübeþþirdir, münzirdir, sirâcü�l-münîr�dir, misbâh�týr, ki Rabbimiz O�nunla bütün âlemleri hidayete erdirmekte, zulümâtlardan aydýnlýða çýkarmaktadýr. Bu konuda, Muhittin Akgül Beyefendi�nin �Kur�ân-ý Kerim�de Hz. Muhammed� vb. eserlerden istifade edilebilir.

 

2- O�nun her yönüyle rehber/kudve olma yönünü, çoluk-çocuðumuza (veya öðrencilerimize, veya O�nu bilmeyenlere) bir þekilde aktarmamýz gerekmekte. O (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) her konuda biricik rehberdir. En güzel baba, en güzel dede, en güzel örnek, en büyük kumandan, en önemli devlet adamý, en muhteþem hatip O�dur� Dünya ve ahirette kurtuluþ ve felâh isteyen herkese her konuda önderdir. O�na tutunan yarý yolda kalmaz. Bu konuda bilhassa �Sonsuz Nur� adlý eserden istifade edilebilir.

 

3- Çocuklarýmýza, Allah Rasûlü�nü neden sevmemiz gerektiðinin cevabýný iyi vermeliyiz. Tabii ki her noktada olduðu gibi bunu da onlarýn anlayacaðý bir dille aktarmalýyýz. Onlara, her akýllý kiþinin O�nu muhakkak sevmesi gerektiðini, O�nu seveni Rabbimizin seveceðini, O�nun da kendini sevenleri çok seveceðini anlayacaklarý bir lisanla bildirmeliyiz. Çünkü O zât (Aleyhisselâm), bütün insanlaðýn hidayet ve kurtuluþu göreviyle yeryüzüne gönderilmiþtir ve inþallah Allah�ýn lütfuyla bunu baþarmýþtýr, baþarmaya devam etmektedir, O�nun izinden giden günümüz kudsilerinin eliyle�

 

4- O�nun Allah katýndaki yüce makamýný, üstünlüðünü tekrar tekrar anlatmak gerekiyor. Ayrýca O�nun diðer Peygamberler arasýndaki þerefli yeri... Dahasý, kýyâmet günü O�na bahþedilen ayrýcalýðý, þefaatla serfiraz kýlanmasý. Cennetteki yüce makâmý... Bir hadiste: �Diðer Peygamberler üzerine 6 konuda üstün kýlýndým: Bana cevâmiu�l-kelim verildi, (Yani az ve öz sözle çok þey anlatmak, vecîz, belîð, fasîh olmak). Bir aylýk mesafeden düþmanlarýmýn yüreðine korku salmakla desteklendim. Ganîmetler Bana helâl kýlýndý. Yeryüzü Bana tertemiz bir mescit oldu. Bütün insanlara gönderildim. Peygamberlik müessesesi benimle bitti.� hadisi ve O�nun ayrýcalýðýný anlatan bazý konular ele alýnabilir.

 

5- Baþta Hz. Ýbrahim ve Hz. Ýsa (as) olmak üzere geçmiþ Peygamberlerin onunla ilgili müjdeleri, açýklamalarý, ona olan sevgileri� O�nu, Ýsra ve Mi�raç olayýnda karþýlamalarý, Onunla görüþmeleri, bir yönüyle hepsini kapsayan bir peygamber olmasý, Ýslâm�ýn diðer dinleri neshetmesi, bütün hayýrlarý kendi Zât�ýnda toplamasý, bütün faziletlerde biricik olmasý� anlatýlmalýdýr. O�na uymanýn öneminin aktarýlmasý (iktida/ittiba), sünnetin tarif edilmesi� Bütün bunlar, tabii ki basitleþtirilmiþ olarak tekrar be-tekrar vurgulanmalýdýr.

 

Bu kudsî sevgiyi aþýlarken hangi argümanlarý kullanabiliriz?

 

Efendimizin mucizelerini hikayemsi bir üslupla aktarmalýyýz. O�nun mükemmel ahlâkýný, mazlumlara yardým etmesini, fakirlere þefkatini, yetimlere karþý hassasiyetini özellikle vurgulamalýyýz. Yufka yürekli oluþunu, rahmetini, aðlamasýný, en önemli duasýný ahirette kullanmayý tercih etmesini ve bunun da þefaat meselesi olduðunu bildirmeliyiz. Zira þöyle buyuruyor: �Her nebinin muhakkak kabul gören önemli bir duasý vardýr. Her peygamber bu hakkýný kullanmada acele etmiþtir. Bense bu hakkýmý ümmetime þefaat þeklinde tezahür etmesi için ahirete sakladým.� O ki her zaman �ümmetî ümmetî!� diye inlemiþtir. Sýrat�ýn baþýnda duracak ve kötü durumda olan ümmetine biiznillâh yardýmcý olacaktýr. O gün ki, diðer nebiler dâhil herkes �Allahümme sellim!-Allahým kurtar!� diye inlemektedir. Böyle kritik bir noktada O, ümmetini kurtarma azmi ve iþtiyakýyla gözyaþý dökmektedir. Hayat-ý seniyye�lerinde bir keresinde aðlýyorlardý. Ashabý sorar: �Neden aðlýyorsunuz Efendim?� Cevâben: �Kardeþlerimi özledim!� der. �Biz Senin kardeþlerin deðil miyiz yâ Resûlallah!� denince de �Kardeþlerim, Beni görmeden Bana iman eden kimselerdir� buyurur. Bizim O�nun ashabý olma þansýmýz yok. Ama Onun ashabýný sevebilme gibi yüce bir makama erme ve ayrýca �Kardeþlerim!� iltifatýndan istifade etme ihtimâlimiz vardýr.

 

Ayrýca, Ashabý onu nasýl seviyorlardý, bu konu da güzelce izah edilmelidir. Onlar, Onun yolunda kendilerini feda etmekten çekinmiyorlardý. �Sonsuz Nur� her üç cildiyle bu gibi misâllerle doludur. Hz. Sümeyra, Hz. Hubeyb, Hz. Nesîbe, Hz. Mus�ab ve daha binlercesi� Ayrýca, �Ezan Duasý� vb. bazý hadis-i þerifleri çocuklara öðretip ezberletmek lâzýmdýr. Bir de sünnet�ini de anlatmak gerekir. Meselâ diþ fýrçalamak, yemekten önce ve sonra el yýkamak� Ýnsî ve cinnî þeytanlardan korunma adýna bazý dualar da ezberletilebilir.

 

Ve.. en önemlisi; bütün bunlarý yaparken anne ve babanýn, veya öðretmenin Hz. Peygamber Sevgisiyle (Aleyhisselâm) dopdolu olmalarý, sünneti hassasiyetle yaþamalarý gerekmektedir. Yoksa herþey havada kalýr ve asla tesir icra etmez. Bir hak dostunun dediði gibi, terbiye ile ilgili kitap yazmak çok kolaydýr. Ancak bu, yaþanmadýðý takdirde sadece kaðýtlarda yazýlý birtakým karalamalardan ibaret kalýr. Bunun yaþantýya geçirilmesi gerekir. Etkilemeli, duygularýyla ve bütün havassýyla ele almalýdýr. Bunun için de baþta herkes kendi zatýnda bu sevgiyi yaþamaya çalýþmalýdýr.

 

Anlatým esnasýnda çok muhtelif metotlarý denemek lâzýmdýr. Karþýlýklý konuþma, soru sorma, yarýþmalar yapma� Efendimizin hayat-ý seniyye�lerinden teþvik edici bazý kesitleri tablolaþtýrmak da önemlidir. Ayrýca, Allah ve Rasûlü�nü hoþnut etmenin önemi, bunun sevabý, kýyâmet günü bunun faydasý, ötede O�na kavuþmak ve bu kavuþmanýn güzelliði, havz-ý kevseri� iyi bildirilmelidir. �Allah korusun� Ondan ayrý kalmanýn dünya ve ahiretteki zararlarý� Ve yine Rasûllullah sevgisini teþvik edici þiirler, ilâhiler, kýssalar, hutbeler, makâleler, mektuplar, yarýþmalar da ihmal edilmemelidir. Son zamanlarda piyasaya çýkan �Yetim Kýz� ve �Minik Dualar� gibi ilâhiler çocuklarýmýzý gerçekten mest etmiþtir. Demek ki bu sahada ciddi bir ihtiyaç varmýþ. Bu konuda gayret gösteren sanatçýlarýmýza teþekkür ediyoruz. Ýnþaallah daha baþka güzel çalýþmalar da ortaya koyarlar.

 

Peygamber sevgisiyle alâkalý yüzlerce kitap okunduðu halde, neden Hocaefendi�nin bu konudaki anlattýklarý tesir icrâ ediyor? Çünkü Hocaefendi, en baþta kendisi O�nun sevgisiyle dopdoludur. Belki O, O�nun (Aleyhisselâm) sevgisiyle yaþamaktadýr. O anýlýnca gözyaþý döker, Ashab Efendilerimizi anýnca heyecanlanýr ve insaný bambaþka âlemlere götürür. Ondaki tesirin en büyük kaynaðý budur.

 

O�nu sevmek ve O�nun (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) tarafýndan sevilmek dileðiyle�

 

Bayram Kusursuz

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...