Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Baþörtüsü ya da üniversitelere giriþteki katsayý uygulamasý nedeniyle Türkiye'de öðrenim imkaný bulamayan 12 Ýmam-Hatip lisesi mezununun 2000 yýlýnda Viyana'da kurduðu Wonder (Uluslararasý Öðrenci Destekleme Derneði), bugün lisans, lisansüstü ve doktora seviyesindeki 700 öðrenciye eðitim imkaný sunuyor.

 

Avusturya, Türk öðrencilere büyük kolaylýklar saðladýðý için son yýllarda yurtdýþý eðitimde tercih ediliyor. Viyana üniversitelerinde, 700'ü Wonder'in organizasyonuyla giden Ýmam-Hatipli olmak üzere, 5 bin civarýnda Türk öðrenci öðrenim görüyor. 700 öðrencinin 200'ü baþörtü maðduru kýz öðrencilerden oluþuyor. Wonder Baþkaný Yusuf Kara, baþarýlý Ýmam-Hatipli öðrencilerin, Wonder'in yurtdýþý eðitim bursunu kazanmak için birbirleriyle yarýþtýðýný söyledi.

 

MAÐDURÝYETE DEÐÝL BAÞARIYA ODAKLANDIK

 

Wonder' in ilk aþamada maðduriyet gözeterek faaliyetine baþladýðýný anlatan Kara, sonradan 'maðduriyet'in nasýl baþarýya dönüþtüðünü anlatýyor. Kuruluþ amaçlarýnýn Türkiye' deki þartlarý protesto etmek olmadýðýnýn altýný çizen Yusuf Kara, "Wonder bir protesto örgütlenmesi deðil. Polemiklerden uzak bir politikamýz var" dedi.

 

Tek referanslarýnýn 'baþarý' olduðunu vurgulayan Kara, þöyle devam etti: "Tek gerekli ve geçerli belge, ÖSS'de alýnan 270 puan. Barajý aþanlarýn baþvurusunu kabul ediyoruz. 0.1 puan bile altýnda olanlarý kabul etmiyoruz. Benim çocuðum bile olsa, bu kural geçerli. Bir Avusturya kuruluþu olan Wonder'in baþarýya endeksli bir çalýþma programý var. Günün kavgalarýndan uzak duruyoruz. Baþörtüsü yasaðý da buna dahil.

 

Oradaki sorunlarýmýz için elbette çalýþýyoruz. Mesela Avusturya'ya ilk gittiðimizde harç ücreti 16 euro idi, daha sonra yýlda bin 500 euroya çýktý. Sadece Türklere uygulanan bu yeni kararýn iptali için yazýþmalar, görüþmeler yaptýk, eylemler yaptýk. Tek hedefimiz þu: Orda bu öðrenciler profesör olacak, gelip ülkelerine hizmet edecek."

 

ÝSTANBUL'A GELMEDEN VÝYANA'YA UÇUYORLAR

 

Muhafazakar Türk ailesinin kýzlarýn okumasýna mesafeli durduðunu, ailelerin kýzlarýný taþradan büyük þehirlere göndermede tereddüt gösterdiklerini hatýrlatan Kara, "Ama Wonder, muhafazakar kesime yurt dýþýna açýlma cesareti verdi. Taþradan Ýstanbul'a gelmeye korkanlar, Ýstanbul'u görmeden doðrudan Viyana'ya geldi. Kiþisel geliþim ve özgüvenleri için çok önemli bir geliþme bu" dedi.

 

Yusuf Kara'nýn bir de þikayeti var Türk öðrencilerden: "Çoðu taþradan geldiði için öðrencilerimiz, Müslüman Türk gettosunun içine düþüyor. En büyük problemimiz bu. Öðrenciler sürekli beraber. Her yere birlikte gidiyorlar. Aralarýnda Türkçe konuþuyorlar. Onlarý sürekli uyarýyorum ama yine de alýþkanlýklarýný zor býrakýyorlar. Yabancý dili öðrenmekte zorlananlara ve adaptasyon sorunu yaþayanlara yönelik çalýþmalar da yapýyoruz."

 

Hala kolundan tutulup atýlma korkusu yaþýyor

 

Wonder Baþkaný Kara, Türkiye'de yaþanan baskýnýn öðrencilerde oluþturduðu travmanýn etkisini hala sürdürdüðünü belirterek, þunlarý söyledi: "Türkiye'de bir süre üniversiteye devam ettikten sonra Avusturya'ya gelen bir kýz öðrencimiz var. Uzun süre intibak sorunu yaþadý.

 

Þöyle: 'Üniversiteye her giriþimde, kapýdaki görevlilerin kolumdan tutup hadi çýk dýþarý demesini bekliyorum. Ama onlarýn gülücükleri ile karþýlaþýyorum. Her amfiye girdiðimde, hocanýn gözlerine bakýnca, beni dýþarý çýkaracaðý korkusunu duyuyorum. Ama o da bana gülücükle karþýlýk veriyor. Çünkü Türkiye'de sürekli azarlandým, horlandým, diyor."

 

Akademisyen din adamý projesi

 

Yusuf Kara, gelecekteki en önemli projelerinden birinin, Avrupa'da yaþayan Türkler ve Müslümanlar için akademisyen din adamý yetiþtirmek olduðunu anlattý: "Almanya Baþbakaný Merkel, Avusturya Diyanet Ýþlerli Baþkaný ile toplantý yaptý. Avrupa'nýn artýk, kendi ülkesindeki akademisyenlerle çalýþmak istediðini dile getirdi. 5, 10, 15 yýllýk projeler hazýrladýk. Gençlere önce Avusturya'da eðitim vereceðiz. Sonra da Türkiye'de ilahiyat okutup, yurtdýþýnda hizmet verdireceðiz.”

 

Yeni Þafak

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...