Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Materyalistlerin, Ýnkârcýlarýn, Din ve Mukaddesat Hakkýndaki Propaganda ve Telkinleri Nasýl Deðerlendirilmelidir?

 

Yazar Mehmed Kýrkýncý, Nasýl Aldanýyorlar?

 

Kaynak: www.hikmet.net

 

 

Öncelikle, insanýn yaratýlýþ itibariyle etkilenebilir bir yapýdadýr ve telkine açýktýr, bu durumuyla boþ bir kabý andýrýr. Kalp ve beyni olumlu fikir ve hakikatlerle doldurulmazsa, onlarýn yerini, ister istemez menfî ideolojiler, hurafe ve safsatalar alýr. Bugün gençliði sarsan psikolojik bunalýmlarýn, ruh sýkýntýlarýnýn asýl sebebi budur. Bu manevi ýzdýraplardan kurtulmanýn tek yolu, akýl, kalp ve vicdanlarýný Kur'anýn getirdiði ulvî hakikatlerle doyurmak iken , bir kýsým gençler, ilim ve fikir yerine, aldatýcý sloganlara, sihirli reçetelere (!) daha çok meyleder. Manevî boþluklarýný böylece doldurup, huzura kavuþacaklarýný ve ýzdýraplardan kurtulacaklarýný zannederler. Materyalistler, onlarýn bu hâlinden istifade ederek bu safdil ve zavallýlarý, adalet, eþitlik, gibi hayalî slogan ve propagandalarla aldatýr, kendilerine çekerler. Onlarý sempatizan hâline getirdikten sonra, sosyal problemler için ileri sürdükleri, hayalî vehmî reçeteler yanýnda yer yer bu gençlerin kafalarýna maneviyatý sarsýcý þüpheler atarlar. Belli bir dönemden sonra, sürekli ve yoðun telkinlerle, zavallý muhataplarýnýn beyinlerini yýkaya yýkaya, nihayet onlarý materyalist ve ateist düþünce dýþýnda hiçbir hakikati kabul edemeyecek, bir hâle sokarlar. Artýk bu insanlar mantýk ve muhakemelerini kaybederek robotlaþýr. Basit bir hanenin dahi ustasýz olamayacaðý kesin bir gerçek iken, þu muhteþem kâinat sarayýný, sahipsiz ve yaratansýz kabul ederler. Bir harfin kâtipsiz olmasý muhal olduðu hâlde, her harfinde nihayetsiz hikmetler bulunan þu kainat kitabýný katipsiz kabul ederler. Hem bütün bitkiler, hayvanlar ve insanlarý, hayatsýz ve þuursuz ve iradesiz tabiatýn yaptýðýna, yahut bunlarýn kendi kendine meydana geldiðine inanýrlar. Kendilerini gayesiz, vazifesiz, baþýboþ ve sahipsiz zannederler, korkunç bir dalalete düþerler.

 

Ýnsanýn kýymet ve mahiyetini elmas derecesinden kömür derecesine indiren, bütün insanî özellikleri silip süpürerek, onu hayvandan çok aþaðý dereceye düþüren inkârcýlýðýn iç yüzündeki çirkinliði ve imkânsýzlýðý göremezler. Hâlbuki kâinattaki büyük ve kuþatýcý hakikatler, küfür ve inkâr ile izah edilemez. Mesela aþaðýdaki sorularýn cevaplarýný makul ve tatminkâr bir þekilde asla materyalist felsefede bulamazsýnýz:

 

Bu kâinatý ve içindeki hadsiz varlýklarý yaratan kimdir?

 

Bu âlemi atomdan güneþlere kadar, insanýn hizmetinde koþturan kimdir?

 

Gökyüzündeki binlerce gök cismini, mükemmel bir nizam ve hikmetle evirip çeviren kimdir?

 

Yeryüzünü dað ve baðlarýyla, deniz ve nehirleriyle, topraðý suyu ve havasý ile, insanlara hizmet ettiren kimdir?

 

Ýnsaný diðer varlýklara oranla, üstün bir yaratýlýþta yaratarak, ruhuna harika özellikler veren, o ruha akýl ve hayal gibi her biri dünya kýymetinde binlerce latif hissiyatý takan kimdir?

 

Ýnsan bu âleme nereden gelmiþtir, bu dünyadaki vazifesi nedir ve nereye gidecektir?

 

Her an süratle ölüme yaklaþan bir insan ruhu, ancak bu sorulara cevap bulmakla tatmin olur, huzur bulur, dünyada rahata, ahirette saadet ve selamete kavuþur.

 

Hem inkârýn mahiyeti, yalan olmakla beraber, gerçeðin zýddýný kabuldür. Mesela, Selimiye Camii'nin mimarýný inkâr etmek, hakikatsiz bir safsata ve büyük bir yalandýr. Evet, mükemmel plâný, harika estetiði, sanatlý yapýlýþý ile akýllarý hayrete düþüren böyle muhteþem bir eser, ortada iken, onun ustasýný inkâr etmek en büyük bir safsata, en dehþetli bir zulüm ve en hakikatsiz bir hurafedir.

 

Aynen bu misal gibi, binlerce menzilleri ihtiva eden þu muhteþem kâinat sarayýnýn Hâlýk ve Mâlikini, sahip ve mutasarrýfýný inkâr etmek, bu misalden hadsiz derecede çirkin bir yalan, müthiþ bir hezeyan, korkunç bir safsatadýr.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...