Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

YouTube yasaklandý namus kurtarýldý!

 

 

ÖNCE bir haber:"Ýstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, Atatürk'e hakaret edilen video görüntülerinin yer aldýðý siteye eriþim yasaðý koydu...

 

Ýstanbul Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesi de Güvenlik Þube Müdürlüðü'nce gönderilen delil niteliðindeki bir CD'ye el koyma kararýnýn onanmasý ve YouTube'a eriþimin engellenmesi talebini kabul etti. Mahkemenin kararýnda, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoðrafýnýn, Türk bayraðý üzerine Ýngilizce küfür içeren yazýlar yazýlarak aþaðýlandýðý anlaþýldýðýndan talebin kabul edildiði' belirtildi." (Hürriyet-Web-07.03.07)

 

***

 

Üç dört yaþýnda çocuklar baþlarýný yastýðýn altýna gömerler, kýçlarýný havaya dikerler ve görünmez olduklarýna inanýrlar.

 

Yukarýdaki haber bana bu "görünmezlik oyununu" hatýrlattý.

 

Atatürk'e hakaret eden video görüntülerinin yayýndan kaldýrýlmasý için YouTube'a müracaat etmek yerine bu web sitesine Türkiye'den eriþim yasaðý koymak için sadece ve sadece teknolojiden nasibini zerre kadar almamýþ bir insan olmak gerekir. Nitekim, YouTube ilgilileri, terbiyesiz ve densiz video görüntülerini yayýndan kaldýracaklarýný ilan etmiþler.

 

***

 

YouTube'a eriþim yasaðý koyan yetkililer, böylelikle hem Ata'mýzýn aziz hatýrasýna sahip çýktýklarýný, hem de Palikarya'ya gerekli dersi verdiklerini düþünebilirler ama Türk adalet ve güvenlik sistemini yedi düvele rezil ettiklerini de bilmelidirler:

 

***

 

1) Eðer YouTube yetkilileri densiz yayýný kaldýrmasaydý, eriþim yasaðý nedeniyle biz Türkler o yayýný göremeyecektik; ama yedi düvel seyretmeye devam edecekti.

 

Türk adaleti herhalde "bir þeyi biz görmezsek, o yok olur!" diye karar alan, terbiyesiz yayýný "bir memleketten görünmeme cezasý"na çarptýran dünyada ilk mahkeme olmuþtur.

 

Mahkemenin kararýna hákim olan mantýða göre, Ýstanbul'dan Moskova görülmediði için Moskova yoktur!

 

2) Karar ayný zamanda; kendileri görmedikleri ve iþitmedikleri sürece Türklerin her türlü hakarete razý olabileceklerini de, ister istemez ima etmektedir.

 

3) Ayný karar, eriþim yasaðý koyarak YouTube'daki tüm masum/komik/öðretici yayýnlarý da cezalandýrmaktadýr. Dahasý bu yayýnlarýn Türkiye'den seyredilmesini engelleyerek en büyük cezayý da Türk halkýna vermektedir.

 

4) Bununla da yetinmeyen mahkeme, eriþim yasaðý kararýyla Türk halkýnýn bundan böyle YouTube'da yayýnlanabilecek diðer densiz yayýnlarý fark etmesinin de önüne geçmiþtir. Bu karar uygulanýrsa Türkiye aleyhine yapýlabilecek diðer yayýnlarý fark edip yayýndan kaldýrmak için giriþimde bulunma olanaðýmýz olmayacak.

 

***

 

Bu karar, Türk'ün teknolojiyle imtihaný mýdýr, bilim ve bilgiye karþý hasmane tavrý mýdýr, yoksa son dönemlerde yükselen etnik milliyetçiliðin dýþavurumu mudur, ben karar veremedim.

 

Ancak, Atatürk'e bir video kliple hakaret edince onu küçülteceðini zanneden Yunanlýnýn tavrý ne kadar abuksa, bu karar da o kadar abuktur!

 

***

 

Normal olarak insanlar, 4-5 yaþýndan itibaren gözleriyle görmedikleri þeylerin de var olabileceklerini veya gözlerini kapayarak yok olunmayacaðýný öðrenirler!

 

 

Cüneyt Ülsever

Hürriyet, 8.3.2007

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...