Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýhlâsta idâme tedavisi

 

 

Yýllardýr Çarþamba akþamlarý mütalaalý sohbet yaparýz. Bu hafta 21.Lem’a mütalaa edilecekti. Arkadaþlar bu Ýhlas Risalesinde, neden “On beþ günde bir okunmalý” tavsiyesinin bulunduðu üzerinde biraz daha fazla durdular.

 

Ýnsan çok kabiliyetli bir varlýk. Arzularý ebede kadar uzanýyor. Kabiliyetlerine de yaratýlýþta sýnýr konulmamýþ. Her zaman dinin tavsiye ettiði sýrat-ý müstakimde durabilmesi de oldukça güç.

 

Bu konuda Peygamberimiz ASM. :"Ýnsanlar helâk oldu-âlimler müstesna. Âlimler de helâk oldu-ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helâk oldu-ihlâs sahipleri müstesna. Ýhlâs sahiplerine gelince, onlar da pek büyük bir tehlike ile karþý karþýyadýrlar." (Aclûnî, Keþfü'l-Hafâ 2:415; Gazâlî, Ýhyâu Ulûmi'd-Dîn 3:414) diyerek bizi cidden uyarmýþ.

 

Uçaklar, çok sýk kontrolden geçiriliyor. Kaðnýlar için buna pek ihtiyaç yok. Çünki, uçaktaki bir eksiklik, bir hata çok kötü sonuçlar doðurabiliyor.

 

Ýstiaze Sýrrý da denilen 13.Lem’ada (Lem’alar, Söz Y.E.132) “Ekseriyet-i mutlaka ile dalâlet ve þer, menfidir ve tahriptir ve ademîdir ve bozmaktýr.” denilerek buna dikkat çekiliyor. Yani insan çok küçük, çok basit fiillerle de þer iþleyebiliyor. Öyle bir varlýk.

 

Hatta “..bir sultanýn büyük bir ticaret gemisinde, bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle, o gemiyle alâkadar bütün vazifedarlarýn semere-i sa'ylerinin ve netice-i amellerinin mahvýna ve iptaline sebebiyet verdiði için…”basit bir TERKLE de büyük zararlara sebep olabiliyor.

 

Ayrýca “..bina gibi bir þeyin vücudu, bütün eczasýnýn mevcudiyetiyle takarrur eder. Halbuki onun harabiyeti ve ademi ve in'idâmý, bir rüknün ademiyle hasýl olur. Hem vücut, herhalde mevcut bir illet ister, muhakkak bir sebebe istinad eder. Adem ise, ademî þeylere istinad edebilir; ademî bir þey, mâdum bir þeye illet olur Belki bir emr-i ademî ile ve bir þartýn bozulmasýyla koca bir tahribat olur..”Yani bir tek eksiklik ademe veya harabiyete sebep olabiliyor.

 

Hem de “.. ehl-i imanýn desâis-i þeytaniyeye kapýlmalarý imansýzlýktan ve imanýn zayýflýðýndan olmadýðýný..” belirten B.S.Nursi Hazretleri bizim daha da dikkatimizi çekiyor. Buna “…Hem insanýn letâifi içinde teþhis edemediðim bir iki lâtife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler, belki de mes'uliyet altýna da giremezler. Bazan o lâtifeler hükmediyorlar, hakký dinlemiyorlar, yanlýþ þeylere giriyorlar.” diyerek, meseleye yeni boyutlar kazandýrýyor.

 

Normal arabalarda, on bin kilometre kullanýlýnca, rot-balans ayarý yapýlmasý istenir. Bu bir teknik zarurettir. Ýcap ederse bu daha sýk da yapýlmalýdýr. Ancak yarýþ otolarýnda bu ayarlar çok daha kýsa sürelerde yapýlýr. Çünkü, en ufak sapmalar, kontrol dýþý haller çok kötü sonuçlara sebep olabilir. Ýþte insan da tereddütsüz bu kainatýn en hýzlý, en kompleks, -benim tabirimle de- en kurtlu varlýðýdýr. Onun da “laakal on beþ günde bir …“ ihlâs ayarlarýnýn yapýlmasý gereklidir, zarurettir.

 

Hem, nurlu müminlerin yüksek iman ve iz’anlarýyla, zina, hýrsýzlýk, içki, kumar gibi günahlarý iþlemeleri, biraz zordur. Artýk onlarýn imtihanlarý bunlarla pek olmaz. Þeytanýn ve avenelerinin en mütehassýslarý onlarla daha çok uðraþýr. Fakat, o hassas zalimler bizleri o hatalarla imtihana zorlamazlar, zorlayamazlar. Ancak hislerimizin yönetiminde hatalar yaptýrýp çok daha kolay bir tarzda vartalara düþürebilirler ki iþte, bizim his yönetimimizi sýk sýk ayarlamamýz bu sebeple zaruridir.

 

Bana Avrupa’daki bir okuma programýnda bulunanlar, “Aðabey, bu ihlâs meselesi artýk kabak tadý verdi. Çok okunuyor. Yeter artýk. Bunu okumayalým.” deyince onlara uzun uzun bu meselenin ne kadar önemi bulunduðunu; bunun sâfilikten, efendi olmaktan, sakinlikten, takvadan da farklý bir mesele olduðunu anlatmaya; belki de artýk imtihanlarýn hep buradan olduðunu açýklamaya gayret etmiþtim.

 

Hz. Ömer (RA.), Resulü Ekrem ASM. Efendimiz yanýnda iken çok farklý ve yüksek bir ruh haliyle bulunurken; O’nun yanýndan ayrýlýnca bu halin devam etmediðini Efendimize anlatýp “Ben münafýk mýyým, Ya Rasulullah !” demiþ. ASM. da, normal insanlarýn böyle olduðunu anlatmýþ… Demek ki insanlar, kendilerini her an yüksek ahlakî bir hal, bir yakîn içinde tutamýyorlar.

 

B.S.Nursi Hazretleri Namaz Tespihatýnýn arkasýnda altý önemli duayý 33’er defa okumayý tavsiye ediyor. Bunlar yakîn halini avdet ettirten, Nebilerin bile yaptýðý müthiþ dualar. Çünkü buna ihtiyacýmýz çoktur.

 

Namazýn çekirdekleri denilen üç önemli mânânýn namaz arkasýnda yapýlan tespihatta da te’kiden 33’er defa zikredilmesi elbette boþuna deðildir; çok lüzümludur. Burada da ayni önemli mânânýn ýsrarla üzerinde durulduðunun farkýna varýyoruz

 

Efendimiz ASM.’ýn Miracý esnasýnda, çok daha fazla vakitte kýlýnmasý emredilen namazýn, beþ vakte indiriliþinin hikayesini, uzun bir hadis metninde anlatýldýðýný okumuþtum. Ancak, bu beþ vaktin de önemli birer inkýlap baþý olduðu, muhakkak 9.Söz’den okunmalýdýr. Nasýl ki, o vakitlerde Allah’ýn huzuruna çýkmak bizler için hayatî önemi haizdir; aynen öyle de Ýhlas Risalelerinin ikincisi olan 21. Lem’anýn ”..lâakal 15 günde bir okunmasýnýn” da öyle bir zarureti vardýr. His yönetiminin baþarýlý ve Kutsî Kaynaklara uygun yapýlabilmesi için adeta biatýmýzýn tekrarýna, yenilenmesine ihtiyaç duyulmalýdýr.

 

Bir çok ilacýn kullanýmýyla ilgili açýklamalarýnda, tedavi için, ilacý belli bir süre, belli bir dozda kullanmanýz isteniyor. Daha sonra ise, “Îdâme Tedavisi” diye bir bilgi var. Bu tedavinin tamamen neticeye ulaþmasý için, uzun bir süre, belli dozajda kullanýma devam edilmesinin gerekliliði anlatýlýyor. Bu bazen ömür boyu süren bir idame tedavisi oluyor. Kalp ameliyatý olanlarýn Comodin adlý pýhtýlaþmayý önleyen ilacý, diyabetlilerin insülini ömür boyu kullanmalarý gibi…

 

Ýþte, ihlâsýn, hâlisiyetin, yakînin devamlýlýðý; daha doðru bir ifadeyle, ÝHLÂSIN ÝDÂMESÝ için; ”..lâakal 15 günde bir okunmasýnýn” ciddi bir önemi vardýr ki, iki cihan için de çok önemli, müessir ve geniþ spektrumlu bu ilacý, Kur’an ve Sünnet’ten hazýrlayan Zat, bu ilacýn kutusu üzerine, ýsrarla bu notu yazmýþtýr.

 

Hem ene denilen tehlikeli cihaz da hep mukayeselerle algýlar. Hasta olmadan sýhhatin kýymetini anlamak herkese nasip olmamaktadýr. Karanlýk olmadan ýþýk algýlanamamaktadýr. Ayaklarý kesilenleri görmeden, insanlar sigarayý zor býrakmakta; þeker hastalarý sýký diyet ve ilaca zor sebat edebilmektedirler.

 

Ýhlas düsturlarýnýn, belli sýklýkta, tekrar tekrar okunurken daha kuvvetli ve sýhhatli algýlandýðý kolayca kabul edilebilir bir sonuç, kesin ve ilmî bir veridir.

 

Hem, Menfî Ýbadet de denilen, hastalýk, bela ve musibet halinde tam ve halis dua edebilmek, hep algýlama yüksekliðiyle ilgilidir. Ýþte ciddi tekrarlar bize bu hallere düçar olmadan yüksek bir hal bahþedebilir.

 

Darbeli matkaplarýn, Aðaçkakan kuþlarýnýn ayni noktaya yaptýklarý israrlý vuruþlarýn muhakkak netice almasý gibi, 21. Lem’ayla, ayni noktaya yapýlan tahþidatlar da inþâllah bizi istenen güzel hedeflere ulaþtýracaktýr.

 

Bu arada B.S.Nursi Hazretlerinin sýk sýk hapishaneleri, hastahaneleri ve kabristaný ziyaret etme tavsiyesi de bu mânânýn ayrý bir tamamlayýcýsý olarak bilinmelidir. O ziyaretlerde insan mukayeseler yapmakta, dimaðýndaki bilgilerin HAYAL, TASAVVUR…..gibi mertebelerini sýhhatli bir þekilde geçmekte, ÝTÝKADA ulaþmaktadýr. Böylece bilgi, inþallah, yaptýrým gücüne ulaþmakta, artýk sahibini saadet-i dâreyne taþýmaktadýr. Bilginin insanda karakter ve ahlak haline gelmesi için tekrara ihtiyacý vardýr. Hatta mütemmimi fiillerle de bu desteklenmelidir.

 

“Niyetin, bir cihette, fitrî amelin ölümü olmasý” da bu konuyla bir cihette ilgilidir. Ýhlâsýn fýtri bir amel haline dönüþmesi”..lâakal 15 günde bir okunmasý” ile irtibatlýdýr. Tekrar tekrar okumalarýn, duada ýsrar etmek gibi bir tarz arz etmesiyle; dimað mertebelerinin sýhhatli tarzda aþýlmasýyla, Rabbimiz inþallah bize ihlasý nasip edecek; þuur altýmýza yerleþtirecek, bizim dünyamýzda ÝTÝKAT’a çevirerek, onu NÝYETSÝZ kullanýlýr fýtrî hale getirecektir.

 

Burada çok önemli bir ayrýntýyý da eklemeliyim. Bir Psikiyatrise, Avrupa’da %70, bizde %38’lere ulaþan boþanma oranlarýyla ilgili olarak; “Siz ailelere yardýmcý olabiliyor musunuz?” denince, “Biz sihirbaz deðiliz. Ancak eþler, her ikisi de kendi istekleriyle, yuvalarýný kurtarmak için gelirlerse, onlara % 95 yardýmcý olabiliyoruz.” diye cevap vermiþti. Ben de, bu ilmi veriye baðlý olarak, “Bizlerin CÝDDÝ BÝR TALEPLE, ihlaslý olmayý istememiz gerekir” diye, düþünüyorum. Hatta bu talebin çok önemli olduðunu da belirtmek istiyorum.

 

Bu çarþambanýn fâkihesi bunlar oldu.

 

Yüzlerce defa okuduðumuz, belli sabahlarda öðrenci evlerinde okunmasý için programlar yaptýðýmýz, yazýmlarýný 1.tekil þahsa göre deðiþtirip defalarca kendi nefsimize okumaya çalýþtýðýmýz; projeksiyonla duvara aktardýðýmýz metinlerini, mütalaalý sohbetlerle kelime kelime anlamaya, idrak etmeye gayret ettiðimiz; M.Karabaþoðlu’ndan çok farklý versiyonlarýný sabahlara kadar süren mütalaalý okumalarda dinlediðimiz Ýhlas Risaleleri için bundan sonra; ilaçlara direnç gösteren dehþetli virüsler için antibiyotik deðiþtiren hekimler gibi, artýk takvimlerimize çek-senet günü iþlercesine ÝHLÂS OKUMALARINI; kabir, hapishane ve hastahane ziyaretleriyle beraber kaydettik. Bu da yetmedi, telefonlarýmýzýn ajandalarýna, bizim gibi gafilleri sesli uyarmalarý için notlar ekledik. Ýhlâslý ve Nurlu bir mümin olmak için her þeyi yapmaya azmettik. Ýnþallah muvaffak oluruz.

 

Çünkü :

 

 

 

“….bu müthiþ zamanda ve

 

dehþetli düþmanlar mukabilinde ve

 

þiddetli tazyikat karþýsýnda ve

 

savletli bid'alar, dalâletler içerisinde

 

bizler gayet az ve zayýf ve fakir ve kuvvetsiz olduðumuz halde,

 

gayet aðýr ve büyük ve umumî ve kudsî

 

bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'âniye

 

omuzumuza ihsan-ý Ýlâhî tarafýndan konulmuþ.

 

Elbette, herkesten ziyade, bütün kuvvetimizle

 

ihlâsý kazanmaya mecbur ve mükellefiz.

 

Ve ihlâsýn sýrrýný kendimizde yerleþtirmek için

 

gayet derecede muhtacýz. (21.Lem’a,267)

 

Bu sebeple de:

 

 

 

“Bu dünyada,

 

hususan uhrevî hizmetlerde

 

en mühim bir esas,

 

en büyük bir kuvvet,

 

en makbul bir þefaatçi,

 

en metin bir nokta-i istinad,

 

en kýsa bir tarîk-i hakikat,

 

en makbul bir dua-yý mânevî,

 

en kerametli bir vesile-i makasýd,

 

en yüksek bir haslet,

 

en sâfi bir ubudiyet” olan ihlâsý muhakkak kazanmalýyýz..

 

Allah, bizi de ihlâslýlar kervanýna dahil etsin. Amin…

 

 

 

07.03.2007 ,Halil Köprücüoðlu

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...