Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanya’da IV. Bediüzzaman Sempozyumu

 

IV. Bediüzzaman Said Nursi Sempozyumu 17-18 Mart 2007 tarihlerinde Almanya’nýn Bonn Üniversitesi salonlarýnda gerçekleþtirilecek.

Bu Sempozyumun dikkat çekici yönlerinden birisi, Almanya’da ilk defa bir Üniversite bünyesinde, Katolik Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Hans Jürgen Findeis’le Jama’at-un Nur tarafýndan, ortak bir organizasyon þeklinde gerçekleþtirilecek oluþu.

IV. Bediüzzaman Said Nursi Sempozyumunu ana konusu “insan.” Sempozyum boyunca “Dinlere göre insan nedir?” sorusuna cevap aranacak.

Sempozyum için böyle bir konunun belirlenmesi, 2005 yýlýnda, yine Almanya’da gerçekleþtirilen III. Bediüzzaman Said Nursî Sempozyumuna dayanýyor. Bu sempozyum sýrasýnda sunulan tebliðler ve akabinde yöneltilen “Çoðulcu toplumda inançlý bir vatandaþ nasýl olunabilir?” ve “Dinlere göre insan nedir?” þeklindeki sorular, böyle bir konunun tespitinde önemli rol oynadý.

Sempozyum Organizasyon Heyeti baþkaný Rüstem Ülker, programla ilgili þu bilgileri verdi:

“Ýki gün sürecek olan sempozyum boyunca dört farklý oturum gerçekleþtirilecek. Bu oturumlar için belirlenen ana baþlýklar þöyle:

1- Ýnsan nedir?

2- Ýnsanýn gerek yaþadýðý zaman diliminde, gerek istikbalde Allah’a ve insanlara karþý sorumluluklarý.

3- Toplum içerisinde inancýn canlý þahitleri olmanýn yollarý.

4- Ýnsanlardaki sevgi, þefkat ve merhamet duygularý

“Sempozyum esnasýnda Risale-i Nurun bu konularda farklý boyutlarýnýn ortaya çýkmasýný bekliyoruz. Bu boyutlarý Hýristiyan katýlýmcýlarla da beraber farklý boyutlardan müzakere imkaný bulacaðýz.”

Sempozyumda teblið sunacaklar arasýnda Prof. Thomas Michel, Prof. Colin Turner, Þükran Vahide, Dr. Hasan Hatipoðlu, Prof. Chiristian Gremmels, Prof. K. Heinz Neufeld, Prof. Jürgen Werbick, Prof. Christoph Elsas, Dr. Ian Kaplow gibi akademisyenler bulunuyor. Sempozyum sonunda gerek katýlýmcýlara, gerekse dinleyicilere dinî musiki örnekleri verilecek. Türkiye’den katýlacak olan Mehmet Akça, Ýlahîlerden bir demet icra edecek.

Türkiye’den ve Avrupa ülkelerinden bu sempozyumu takip edebilmek, sempozyum hakkýnda bilgi edinmek isteyenler þu adres ve telefonlarý kullanabilirler:

Tel: 0221 611 03 74

Faks: 0221 611 03 75

Mobil: +49 (178) 269 18 99

www.said-nursi-symposium.de

info@said-nursi-symposium.de

 

 

Veli Sirim

02.03.2007

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...