Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Birinci agabey ve Namaz

 

“Namazlarýnýzý vaktinde kýlýn. Ýkindi ezaný okununca, ‘akþama iki saat var’ demeyeceksiniz. Ýlk vaktinde kýlacaksýnýz.”

 

Bu nasihatlerin sahibi Mehmed Emin Birinci aðabey. Kendini ziyarete gelenlere belki tek tavsiyesi ve nasihati.

 

Üstad Bediüzzaman’ýn yakýn talebelerinden olan Birinci aðabey bu sözleri rahat ve tasasýz bir ortamda deðil, maalesef aðýr hasta olarak tedavi gördüðü hastahane odasýnda söylüyor.

 

Evet, Birinci aðabey çok hasta. Ama o, vücuduna musallat olan ve günbegün eriten hastalýklarý kaale almýyor. Hattâ gelenleri teselli ediyor.

 

“Saðlýðýnýz nasýl?” sorusuna, “Elhamdülillah iyiyim. Bizim hastalýk ne ki? Yan odada bir hasta var. Gece sabahlara kadar inliyor, acý çekiyor” diyerek cevaplýyor. Ardýndan da, “Çok þükür abdestimi alýyorum, namazýmý kýlýyorum” diyerek bu en önemli görevi, yine en güzel þekilde yerine getirebilmenin sevincini dile getiriyor.

 

Bu durumu asýl ibretli ve ilginç hale getiren cihet, Birinci aðabeyi an be an takip eden doktorunun açýklamalarýnda gizli. Birinci aðabeyin býrakýn namaz kýlabilmesi, yaþýyor olmasýna bile inanmakta güçlük çektiklerini söylüyor. “Tamamen iman gücüyle yaþýyor” diyor ve þöyle devam ediyor:

 

“Birinci aðabeyin rahatsýzlýðý çok aðýr. Ayný þartlarda bir baþka hasta olsaydý, çoktan vefat etmiþ olurdu. Yaþasaydý bile, yataðýnda kýmýldayamaz, ancak yakýnlarýnýn desteðiyle hareket edebilirdi.”

 

Doktor beyden, yine zihnimize adetâ kazýnan bazý anekdotlar dinliyoruz. Bir defasýnda rahatsýzlýðýndan dolayý Birinci aðabey kendinden geçiyor. Yoðun bakýma alýyorlar. Ümitler kesiliyor. Ama bir süre sonra kendine geliyor Birinci aðabey. Ýlk sorduðu þey namaz vakti oluyor.

 

Bir defasýnda yine benzer durum yaþanýyor. Yükselen ve þiddetlenen aðýr ve sýzýlar biraz azalýnca namaz kýlmak istiyor. Ama önce abdest almasý gerekiyor. Doktor beyin onca ýsrarýna ve tavsiyelerine raðmen bizzat kendisi abdestini alýyor. Bu esnada tükenen takatini biraz toparladýktan sonra namaza kalkýyor. Doktor hiç olmazsa oturduðu yerde kýlmasýný söylüyor. Bu sefer doktorun tavsiyesine kýsmen riayet ediyor. “Sünnetleri oturarak kýlarým, ama farzý ayakta kýlmak lazým” diyor.

 

Birinci aðabeyin tariflere sýðmayan namaz aþký, yoðun tedavi uygulamalarýna baþlamadan önce de kendisini gösteriyor. Eðer kendindeyse, tedavi öncesi doktor beyle bir tür zaman pazarlýðý yapýyor. Tabii yine namaz vakitleri bu pazarlýðýn en önemli unsuru oluyor. Örneðin, öðle vaktinin girmesi öncesi veya sonrasýna göre sýký sýkýya tenbihlerde bulunuyor. Bir baþka vakitte yine hemen namaz vaktine göre ayarlanmasýný istiyor.

 

Hastahane çalýþanlarýnýn “Mehmet Amcasý” olan Birinci aðabey, ziyaretine gelenlere olduðu gibi, her fýrsatta hastane çalýþanlarýna da hep namazdan bahsediyor. Namazlarýný aksatmamalarýný, vakit girer girmez namazlarýný kýlmalarýný tavsiye ediyor. Buna dair Risale-i Nur’dan nasihatlerde bulunuyor. Her fýrsatta iman dersleri veriyor.

 

Birinci aðabeyi görünce, bütün eserlerinde Namazý ve önemini anlatan, “Ýslâmiyet'te, imandan sonra en yüksek hakikat namazdýr” diyen, hapishanelerde, mahkeme salonlarýnda ve en aðýr hastalýk dönemlerinde dahi namazýný daha ilk vaktinde kýlan Üstad Bediüzzaman aklýmýza geliyor.

 

Birinci aðabeyi görünce “Nasýl yaþarsanýz öyle ölürsünüz; nasýl ölürseniz öyle haþrolursunuz!” hadis-i þerifi aklýmýza geliyor.

 

Son nefesine kadar örnek bir Müslüman. Yine aðýr hastalýðýna raðmen, her gün traþýný olacak kadar titiz ve örnek bir dava adamý.

 

Soyadý gibi, Birinci aðabey.

 

Dualarýmýz seninle.

 

 

Veli Sirim

9.2.2007

Moral Haber

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...