Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Duam kabul olmuyor deme

 

 

Duanýn böyle hâlis bir ubudiyet olmasý keyfiyetinden ötürü insanlar, hiçbir zaman duadan dûr olmamalýdýrlar. Allah mutlaka insanlarýn sesini duyar; ama onlar, bazen yanlýþ þeyler isterler, Allah da o istedikleri þeyi vermeyip haklarýnda daha hayýrlý olaný lütfeder.

 

Bediüzzaman'ýn ifadesiyle kul, bir erkek evladý ister, Allah ona Hazreti Meryem gibi onun için daha hayýrlý olacak bir kýz evladý verir. Evet, Ýmran ve hanýmý Allah'tan bir erkek evladý istemiþlerdi. Allah, onlara Hazreti Meryem'i vermiþti. Hazreti Meryem, beþ-altý asýr insanlýðýn yarýsýna yakýnýný tenvir edebilecek büyük bir hakikati içinde mayalamýþ ve Hazreti Mesih'i dünyaya getirmiþti. Hazreti Mesih, ayný zamanda Efendimiz'e giden yollarý açmýþ ve Allah Resûlü'nün imamlýk yaptýðý Peygamberlik cemaati içinde, o cemaatin müezzinlik vazifesini üstlenmiþti. Ayný zamanda Hazreti Mesih, ahir zamanda da ruh, mana ve hakikat olarak ahlaken Muhammedîlik ile omuz omuza verecek ve din-i mübin-i Ýslam'ýn þehbal açmasýnda yardýmcý olacaktýr. Ýþte Hazreti Meryem böyle bir insana annelik yapmýþtýr. Binaenaleyh biz de bazen dua ederiz; ama Cenab-ý Hak istediðimizi vermez, hakkýmýzda hayýrlý olaný verir. Evet, Mevlânâ'nýn ifadesiyle aklý, O'na ve O'nun emirlerine ve icraatýna kurban etmek lazýmdýr. Nitekim akýl, O'nu anladýðý nisbette kýymetlidir. O'nu anlamayan akýlda hayýr yoktur. Rabb'im, kendisini idrak aklýyla bizleri þereflendirsin.

 

Bir de bazý insanlar tarafýndan "Dua ettikten sonra insanda bir ürperti ve hapþýrma gibi þeyler duanýn kabulüne vesile midir?" gibi sualler ortaya atýlýyor. Ben, Kitap ve Sünnet'te böyle bir þey görmedim. Hatta Sünnet'ten sonra sözleri hüccetimiz olan imamlarýmýzýn sözlerinde de böyle bir þey görmedim. Vâkýa hapþýrma, insana "Elhamdülillah" dedirten mübarek bir reflekstir. Ancak mutlaka bundan böyle bir hayýr çýkarma diye bir esas yoktur. Bununla beraber madem neticesinde "Elhamdülillah" diyoruz, "böyle güzel yerlerde insanýn hapþýrmasý, iyi þeylere bir vesile ve mukaddimedir" demede de -inþaallah- bir beis yoktur. Fakat þunu da ifade etmek gerekir ki böyle þeylere bel baðlama, onlarla kabul oldu deme doðru deðildir. Hafizanallah þeytan, insaný yanýltabilir. Bu sebeple bu türlü þeylere bel baðlama, dinimizin bize öðrettiði hakikatlere muhaliftir ve objektif deðildir.

 

 

Zaman - Kürsü

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...