Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Zübeyir Gündüzalp Aðabeyin Bazý Mektuplarý

 

 

M. Zübeyir Gündüzalp Konya Ermenekli idi. Aslen Kafkasyalý bir ailedendi. Zaten tavýr ve eda bakýmýndan Kafkas Kartalý Þeyh Þâmil’i andýrýrdý. Esas ismi süs manasýna gelen Ziver idi. Üstadý Bediüzzaman Hazretleri bu ismi, büyük sahabelerden Zübeyr b. Avvam Hazretleri’nin ismiyle deðiþtirdi.

 

 

Ben kendisini ilk defa 1960’lý yýllarýn baþýnda Ýzmir’de Halýcý Hüseyin Çaðdýr’ýn iþ yerinde görmüþtüm. Daha sonra 1967 yazýnda Ýstanbul’da Kirazlý Mescit yakýnýndaki evde ziyaret etmiþtim. Her hâlinden ihtiþamlý bir ciddiyet ve derinlik seziliyordu. Hayatýný, azami ihlas ve sadakat içinde iman ve Kur’an hizmetine adamýþ; baþka bir gaye edinmemiþti...

 

Muhterem Prof. Dr. Ýbrahim Canan Hocamýz Zübeyir Gündüzalp’in bizzat eliyle yazdýðý bazý mektuplarýný geçenlerde bana intikal ettirdi. Her iki mektupta da yine iman ve Kur’an hizmeti konu edilmiþ...

 

CENAB-I HAKK’IN SÝZE HOCAZÂDELÝK GÝBÝ BÝR ASALET VE NECABETÝ BAHÞEDÝP ASALETÝNÝZÝN ÝKTÝZA ETTÝRDÝÐÝ HAKÂÝK-Ý KUR’ANÝYE VE ÝSLAMÝYE TAHSÝLÝ VE HÝZMETÝ GÝBÝ BÝR NÝMET-Ý UZMAYA SÝZÝ GARK EDÝP ÝSTÝHDAM ETMESÝ ÝNÞAALLAH HEM SÝZ HEM MÜBAREK SÜLEYMAN EFENDÝ KARDEÞÝM BÝR MINTIKANIN ÝNTÝBAHINA VE ÝMANLARININ KURTULMASINA VESÝLE OLACAK.

 

1. MEKTUP

 

Aziz Sýddýk Kardeþim Ali Bey,

 

Evvelen: Ýstanbul’a yazdýðýnýz mektubu okudum. Ben de yazdým. Oradaki Ahmet kardeþimiz sizinle muhabere edecek. Ermenek’i Risale-i Nur’dan mahrum etmeyecek bir imanî cesaret ve fedakârlýkla giriþtiðiniz hizmet-i kudsiyeye nâiliyetinizden sizi ve mübarek Süleyman Efendi kardeþimi ruh u canla tebrik eder ihlaslý muvaffakiyetler dilerim. Cenab-ý Hakk’ýn size hocazâdelik gibi bir asalet ve necabeti bahþedip asaletinizin iktiza ettirdiði Hakâik-i Kur’aniye ve Ýslamiye tahsili ve hizmeti gibi bir nimet-i uzmaya sizi gark edip istihdam etmesi inþaallah hem siz hem mübarek Süleyman Efendi kardeþim bir mýntýkanýn intibahýna ve imanlarýnýn kurtulmasýna vesile olacak. Hem de inþaallah sizler ve sizin gibi mübarek kardeþlerimiz diðer yerlerdeki nur kahramanlarý gibi, nurlarý dikkatle ve devam ve sebatla okuya okuya yetiþecekler.

 

Sâlisen: Bana erzak filan gönderilmesin. Çünkü yerim muayyen deðildir. Benim bedelime Risale-i Nur’a çalýþan Nur Ýbrahim afiyetle yesin.

 

Rabian: Çok müþfik, çok sevgili ve çok mübarek Hz. Üstadýmýz, þimdilik Isparta’dadýr. 17 defa verilen zehirlerin, suikastlarýn tesiriyle sýk sýk rahatsýz oluyorsa da hadsiz þükür olsun âfiyettedir.

 

Hâmisen: Ermenek’teki bütün düþüncem: Gaye-i hayatýmýz, sermaye-i ömrümüz olan Risale- i Nurlardan bir sahifesinin bile zayi olmadan muhafazasýdýr. Çok fazla bir titizlik ve itina ve ziyade bir alaka ile inþaallah sizler ve Nur Ýbrahim bu kutsî ve muazzam hizmet-i imaniyede muvaffak olacaksýnýz.

 

Sâdisen: Herkes bilmesin. Cenab-ý Hakk’ýn büyük bir ihsaný olarak ve zaaf ve acz ve þiddetli ihtiyacýma binaen kader-i ilahî çok mübarek ve çok müþfik Üstadýmýzýn hizmetçisi yaptý. Daimî hizmetindeyim. Muvaffakiyetim için dualarýnýza çok muhtacým.

 

Sâbian: Babam ve akrabalarým size emanettir. Nurlarla irþadýnýza muhtaçtýrlar. Müþtaklara istifade ettirmenizi çok rica ederim.

 

2. MEKTUP

 

Aziz Kardeþim,

 

Nur talebeleri ve Hazreti Üstadýmýzýn siyasetle, particilikle alakasý olmadýðý hâlde ehl-i dünya Üstadýmýzdan tir tir titriyor. Hatta erkân-ý hükûmetten birisi demiþ ki: Üstadýn bir iþareti ile Anadolu onun arkasýndadýr. Evet doðrudur. Kuvvet vardýr. Hadsiz þükür Risale-i Nur’un maddi ve manevi fütuhatý, dahil ve hariçte fevkaladedir. (...) Gaye siyaset deðildir; imandýr, Ýslamiyettir, imaný kurtarmaktýr.

 

Soranlarla karþýlaþabilirsiniz. Partici deðiliz. Ehl-i imanla kardeþiz. Hangi partiden olursa olsun, ehl-i iman mýdýr, kardeþimizdir. Bunun için her partiden Risale-i Nur’a sarýlýrlar, kurtulurlar. Bu itibarla, particilikten deðil daima iman ve Ýslamiyetten konuþmak lüzumludur ki nasibi olan herkes elimizdeki hakikata gelebilsin. (...)

 

Çok acele olduðundan nurlu, þirin ve emsalsiz olan Kur’an yazýsý ile yazamadýðýmdan özür dilerim. Duanýza muhtaç kardeþiniz Zübeyr.

 

3. MEKTUP

(Sarývelili Kardeþimize)

Aziz, sýddýk, çalýþkan ve nurlarý tekrar tekrar okumaya layýk kardeþim,

Evvela: Binler selam eder baþta müellifi ve bahtiyar talebeleri gibi nurlarý bir çok defalar dikkatle okuyup imaný inkiþaflara nail olmanýzý Cenab-ý Erhamürrâhimîn’den niyaz ederim.

 

Sâniyen: Bir adet Cevþen-i Kebîr gönderiyorum. Bu nüsha Hz. Üstadýmýzýn þahsi nüshasý idi. Uzun zaman yanýnda kalýp okuduðu için çok mübarek bir nüshadýr. Eðer bu nüsha lisana gelse Üstad’dan müfârakattan (dolayý) derin teessüratýný iþiteceðiz. Fakat siz gibi Kur’an-ý hakimin bir mucize-i maneviyesi olan Risâle-i Nur’u kendine gaye-i hayal ve sermaye-i ömür yapmak nimet-i uzmâsýna layýk bir nur talebesinin vird-i daimîsi olacaðýndan teselli olacak kanaatiyle böyle müstesna bir nüshanýn size kýsmet olmasýndan sizi tebrik eder ihlaslý muvaffakýyetler dilerim. Zübeyr.

 

ACZ-Ý MUTLAK, FAKR-I MUTLAK ÝÇÝNDEYÝM. ÖYLE BÝR BEDÝÜZZAMAN’IN HÝZMETKÂRI OLMAYA LAYIK DEÐÝLÝM. O KUTSÝ ÜSTADIMIZIN HÝZMETÝNÝ LAYIKIYLA YAPAMIYORUM. ANCAK RAHMET-Ý ÝLAHÎYENÝN RAHMET VE ÝNAYETÝ VE ÜSTADIMIZIN ÞEFKATÝ ÝLE BU HÝZMET-Ý KUTSÝYEDE ÝSTÝHDAM OLUNUYORUM. YOKSA, LÝYAKATIMDAN DEÐÝLDÝR.

 

4. MEKTUP

 

Aziz, Sýddýk Kardeþim Mustafa Efendi,

Evvelen: Mübarek mektubunuzu aldým. Üstadýma okudum. Üstadýmýz buyurdular ki “Ben Doktor Tâhir gibi Ermenek’te birisinin çýkmasýný bekliyordum. Cenab-ý Hak onu verdi. Ýkinci bir Zübeyir olarak kabul ettim.” Seni beðendi, memnun ve müferrah oldu. Hem sana, hem orada nurlarla alakadar kardeþlerimize selam ve dualar edip dualarýnýzý istiyor.

 

Sâniyen: Aziz kardeþim, ben de senin o ücra köþelerde Risale-i Nur gibi Kur’an’ýn bu asýrdaki bir mucize-i kübrâsýný ve ebede kadar, âlem-i beþere iman hâlaskârlýðý yapacak cihanþümûl bir hâdi-i beþeri sana ihsan eylemesi olan nimet-i uzmâya mazhariyetini ve hem Nur’un zafer bayramýný bütün ruh-ý canýmla tebrik ederim. Nurlarla devamlý meþguliyette ve neþrinde ihlaslý muvaffakiyetler dilerim. Dahilde ve hariçte Nurlarýn neþriyat ve fütuhatý fevkalade ve harika bir tarzda devam etmektedir. Artýk bundan sonra âlem-i Ýslam hatta âlem-i insaniyet vüsatindeki bayramlarýmýz arkasý arkasýna gelecektir. Rahmet-i ilahîyeden ümit ve niyaz ediyoruz ki beklenen ve Cenab-ý Hakk’ýn vadettiði günler belki yarýn, belki yarýndan da yakýn.

 

Hakikatbîn ve hakikatý müdrik kardeþim, hiç tevazu olmadan itiraf ediyorum: Gayet derecede âciz ve nihayetsiz derecede fakir ve biçare bir hâldeyim. Acz-i mutlak, fakr-ý mutlak içindeyim. Öyle bir Bediüzzaman’ýn hizmetkârý olmaya layýk deðilim. O kutsi Üstadýmýzýn hizmetini layýkýyla yapamýyorum. Ancak rahmet-i ilahîyenin rahmet ve inayeti ve Üstadýmýzýn þefkati ile bu hizmet-i kutsiyede istihdam olunuyorum. Yoksa, liyakatýmdan deðildir. Bu ihsan-ý ilahî ve fazl-ý ilahîde kati kanaatýmla babamýn helal lokma, validemin de helal süt vermesine hamlediyorum. Ömrümün sonuna kadar secde-i þükrandan kalkmasam yine de Risale-i Nur ve Üstad’ýma hizmetkârlýk nimetinin þükrünü eda edemeyeceðim. Üstadým ve Risale-i Nur yolunda hayatým, malým, mülküm, herþeyim mahvolsa Risale-i Nur’un verdiði iman dersine ve dalaletten muhafaza etmesine mukabil yine ucuzdur. (...)

 

Muhterem Kardeþim! Babamla yaptýðýn nurani sohbetten çok memnun ve mesrur oldum. Cenab-ý Hak senden razý olsun. Babam ve akrabalarým sana emanettir. Ýnþaallah onlar da mahrum kalmazlar.

 

1- Ýstanbul’dan Ahmed kardeþimizden “Üniversite Nur talebelerinin ‘beyanname’sinden isteyiniz. Yeni teksir oldu. Çok kýymetli ve çok ehemmiyetlidir. Onu yazanlar içinde mühim âlimler de var. Risale-i Nur hakkýnda çok mühim ve çok kýymettar bir ilannamedir.

 

2- Mübarek Süleyman Efendi kardeþime çok selam ediyorum. Nurlarý devamlý mütalaada muvaffakiyetler dilerim. Onda bulunan bana ait eski harf Tarihçe-i Hayatý iyi muhafaza etmesini rica ederim. Zübeyr.

 

5. MEKTUP

 

(Sarývelilerli Mustafa Efendi’ye!)

 

Aziz, sýddýk ve mübarek kardeþim Mustafa Efendi,

 

Evvelen: Çok memnun ve mütehassis olduðum Üstadýmýza olan mektubunuzu, vasýta olan kimsenin burada olmamasýndan (dolayý) bir ay sonra aldým. Hazret-i Üstadýmýz sana selam ediyor.

 

Sâniyen: Nihayetsiz âciz ve nihayetsiz fakir ve çok kusurlu olan bu biçare kardeþiniz hakkýnda yazdýklarýn inþaallah dua hükmüne geçer. Yoksa çok kusurlu olan þahsýmla alakasý yok. Fakat Risale-i Nur’un yaptýðý hâlaskârlýk cihetinden bir deðil, yüz hayatýmý da feda etsem yine ucuz düþer.

 

Sâlisen: Asâ-yý Musa’nýn þimdi mevcut olduðunu iþittim. Eski harfle sahih ve güzel bir mecmua hâlinde olmuþ. Yeni neþriyatlarý ve bütün Risale-i Nur ihtiyaçlarýný siz Mersin’den rica ediniz. Onlar temin ederler. Lâhika Mektuplarý’ný size de göndermeleri için Mersin’deki kardeþlerimizden ýsrarla rica ediniz.

 

Râbian: Ermenek medrese-i nuriyesindeki Nurlarýn listesini evvelce Ali Bey bana bildirmiþti. Sizin teslim aldýðýnýzý bildirdiðiniz miktarla arada fark var. Bu mektubu Ali Bey’e gönderiyorum. Noksan olan kitaplar kimlerde olduðunu size bildirecek. Aman mübarek kardeþim, o nurlar elimizde bütün millet-i Ýslamiye ve beþerin kutsi emaneti olarak bulunuyor. Onlar benim deðil pek kutsi bir emanet olarak ihsan-ý ilahî tarafýndan büyük bir lütuf olarak elimize verilmiþ. Bu itibarla da Risale-i Nur bütün mal-mülk ve hayatýmýzdan daha kýymetli olduðundan tab masrafý bir liralýk bir Nur mecmuasý zayi olsa onu zayi olmaktan kurtarmak için icabýnda on lira sarf etmek lazým geliyor. Nur’un hakiki bir talebesi, bir Nur mecmuasýnýn hapiste kalmamasý ve ehl-i imanýn imanlarýný kurtarmasý için senelerce hapse düçar oluyor. Böyle ve daha bir çok fedkârlýklar otuz senelik eþedd-i zulüm ve istibdad-ý mutlak devrinde çok görülmüþ. Sizden ve Ali Bey’den en büyük ricam, en küçük bir Nur Risalesi’nin dahi zayi olmadan münasip gördükleriniz arasýnda okunmasýdýr. Ona müþteri göndermek Cenab-ý Hakk’ýn bir ihsaný olduðundan bizim vazifemiz Nurlara tam sahip olmaktýr.

 

Hâmisen: Bana ait mektuba bakýnca evvela ve hemen baþlýðý karaladým. Alil, zelil bir biçare için öyle bir tabir kullanýlýrsa o hürmet ve tazimlere layýk kimselere hitap edilecek söz bulmak zorlaþýr. Bu sözünüzün yanlýþlýðýný ve benim biçareliðimi çok yazacaktým. Fakat vaktim olmadýðýndan kýsaca siz mübarek kardeþimden rica ederim ki layýk olmadýðým bir tabiri geriye alýnýz. Kat‘a ve asla tercih etmemenizi rica ederim.

 

Mübarek ve müdrik kardeþim: Peder ve valideme söylediðiniz hak ve hakikat ve nurlu sohbetiniz için çok teþekkürler ederim. Sizin bu kýymettar konuþmalarýnýza çok ihtiyaçlarý var. Bundan sonra da esirgememenizi çok rica ederim. Mübarek Süleyman Efendi kardeþimize ve Nurlarla alakadar kardeþlerimize çok selam ederim. Nurlarý tekrar tekrar okumak, zerreden güneþe kadar mertebeleri olan meratib-i imaniyede terakki etmek nimet-i uzmâsýna nailiyetinizi dilerim. Çok günahkâr kardeþiniz Zübeyir.

 

Elimde bulunan mektuplardan yalnýz beþ tanesinden sizlere birþeyler aktarmaya çalýþtým. Serapa sadakat timsali olan merhum Zübeyir Gündüzalp’in bu ihlaslý ifadelerden istifade edeceðimiz çok noktalarýn var olduðu düþüncesindeyim.

 

RÝSALE-Ý NUR BÜTÜN MAL-MÜLK VE HAYATIMIZDAN DAHA KIYMETLÝ OLDUÐUNDAN TAB MASRAFI BÝR LÝRALIK BÝR NUR MECMUASI ZAYÝ OLSA ONU ZAYÝ OLMAKTAN KURTARMAK ÝÇÝN ÝCABINDA ON LÝRA SARF ETMEK LAZIM GELÝYOR. NUR’UN HAKÝKÝ BÝR TALEBESÝ, BÝR NUR MECMUASININ HAPÝSTE KALMAMASI VE EHL-Ý ÝMANIN ÝMANLARINI KURTARMASI ÝÇÝN SENELERCE HAPSE DÜÇAR OLUYOR.

 

 

 

19-12-2006

Abdullah AYMAZ

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...