Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Balkanlar daki Osmanlý izleri hýzla yok ediliyor

 

Hollandalý Osmanlý araþtýrmacýsý ve UNESCO'nun Balkan danýþmaný Prof. Dr. Machiel Kiel, Balkanlar'daki Osmanlý izlerinin hýzla yok olduðunu belirterek, "Arnavutluk, Macaristan ve Sýrbistan, Osmanlý eserlerini en fazla tahrip eden ülkelerdir." dedi.

 

Kiel, 1959'dan beri Osmanlý devlet yapýsýný ve eserlerini araþtýrdýðýný, Balkan ülkelerindeki Osmanlý eserlerinin yok olduðunu, ayakta kalanlarýn ise kýsa bir süre sonra yýkýlýp yok edileceði endiþesini duyduðunu söyledi. Bazý ülkelerde Osmanlý eserlerinin o ülkenin kendi eserlerinden daha çok bulunduðunu kaydeden Kiel, Macaristan'ýn bunlardan biri olduðunu; ancak þu anda çok az eser kaldýðýna dikkat çekti. Osmanlý hoþgörüsünün, günümüzde daha iyi anlaþýldýðýnýn altýný çizen Machiel Kiel, bunun en iyi örneklerinden birinin Bosna'da yaþandýðýný anlattý.

 

Erciyes Üniversitesi Tarih ve Kültür Kulübü'nün davetlisi olarak Kayseri'ye gelen Prof. Dr. Kiel, 14. yüzyýl tarihî eserlerinden Sultan Alaeddin Eretna'nýn inþa etmiþ olduðu Köþk Medresesi'nde tarih bölümü öðretim üyeleri ile birlikte incelemelerde bulundu. Kiel, burada yaptýðý konuþmada Osmanlý Devleti'nin Balkan ülkelerinde, binlerce önemli mimari eser býraktýðýný, ancak bazý savaþ dönemlerinde bu eserlerin kasýtlý olarak yok edilmeye çalýþýldýðýna þahit olunduðunu kaydetti. Prof. Kiel, "Sýrbistan'da çok az eser kaldý. Belgrad'ta 83 tane cami vardý. Bunlardan sadece 1 tanesi ayakta. Saraybosna'da 100 cami vardý. Bunlarýn hemen hepsi þu anda ayakta. Yunanistan'da da çok sayýda tarihî eser tahrip edilerek yok edildi veya ihmal edilerek yok olmalarýna seyirci kalýndý." dedi. Prof. Kiel, Balkanlar'daki erken dönem Osmanlý eserlerinin varlýðýnýn Amerika kýtasýnýn keþfinden öncesine dayandýðýný da ifade ederek, orta Bulgaristan'da Ýhtiman kasabasýnda 1395 tarihinde yapýlan Ýmaret Camii'nin þu anki durumunun çok üzücü bir vaziyet arz ettiðini aktardý. Prof. Kiel, þunlarý söyledi: "Kiliselere birçok alanda özgürlük verilmiþti ki papazlar vergi muafiyeti uygulamalarýný kullanarak zengin olmuþlardý, sonuç olarak daha çok ve güzel kiliseler inþa etme imkaný bulmuþlardý."

 

 

 

27/11/2006

 

Zaman Gazetesi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...