Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Salat-ý Tefriciye duasýnda sonuç kesin mi?

 

 

Soru: Çevremizde özellikle hanýmlar arasýnda bir alýþkanlýk baþladý son zamanlarda. Bir sýkýntýsý, üzüntüsü, hatta derdi olan hemen Salat-ý Tefriciye okumaya yöneliyor. Hatta sadece kendisi okumakla kalmýyor, konu komþuyu da okumaya yönlendiriyor.

 

Çünkü bu salavatýn öyle yüz, iki yüz defa deðil, tam (4444) defa okunmasý gerekiyormuþ. Bu kadarýný da tek baþýna okuyup bitirmesi zor olduðundan komþulara yüzer, iki yüzer salavat daðýtýyorlar. Bizimkine de beþ yüz vermiþler, günlerdir beþ yüzü tamamlamak için durmadan Salat-ý Tefriciye okumaya uðraþýyor. Ýþte bunun aslýný öðrenmek istiyorum. Dua olduðuna göre mutlaka bu 4444 kere okunmasý þart mýdýr? Bu miktara ulaþýnca isteðine kavuþacaðýna kesin gözüyle bakýlabilir mi? Bu konuya nasýl bakýyorsunuz?

 

***

 

Efendim, bilindiði üzere Peygamberimiz'e (sas) salat-ü selam getirmek bizim ömür boyu mükellef olduðumuz hasbi görevimizdir. Bu konuda (Ahzap Sûresi'nde) ve birçok hadislerde salat-ü selam okuma emri vardýr. Nitekim namazlarýmýzda tekrar ettiðimiz Allahümme salli.. Allhümme barik.. salavatlarýný da ömür boyu okur, her fýrsatta Peygamberimiz'e salat-ü selam getirmeyi vazgeçilmez görevimiz biliriz, dünyevi bir karþýlýk beklemek de aklýmýza gelmez..

 

Ýþte hiçbir dünyevi maksat beklemeden, sadece Peygamberimiz'in þefaatine vesile olacak bir dua niyetiyle okuduðumuz bu salat-ü selamlara bazýlarý, (Salat-ý Tefriciye de olduðu gibi) peþin dünyevi bir istek de yüklüyor, maruz kaldýðý sýkýntý ve üzüntülerden kurtulmayý da niyet ederek okumaya baþlýyorlar. Burada ise soru þu oluyor:

 

- Böyle dünyevi bir niyetle okunan salat-ü selamdan beklenen dünyevi sonuç kesin þekilde elde edilebilir mi? Böyle dinî bir hüküm var mýdýr?

 

Bu soruya sýhhatli cevap verebilmek için duanýn bir ibadet olduðunu, ibadetin de karþýlýðýnýn çoðunlukla ahirette verileceði gerçeðini bilmeye ihtiyaç vardýr. Þöyle ki:

 

- Salat-ý Tefriciye gibi salat-ü selamlar Peygamberimiz için yaptýðýmýz birer makbul duadýrlar. Dualar ise ibadet niyetiyle okunur. Ýbadetlerin karþýlýðý da bazen dünyada verilir, ama çoðunlukla da ahirete tehir edilir. Bu sebeple, dünyevi sonuç hemen alýnmazsa duam kabul olmadý, redde uðradý, diye ümitsizliðe düþülmez.. Belki karþýlýðý ebedi hayatta verilmek üzere ahirete tehir edildi, denerek salat-ü selama devam edilir..

 

Yani hangi sýkýntýdan kurtulmak niyetiyle okunursa okunsun okuyan karþýlýðýný hemen peþin olarak dünyada alacak, düþündüðü sonuca da mutlaka hemen varacak, diye bir hüküm yoktur.. Kaldý ki, maruz kalýnan sýkýntýlar, bu gibi dualarý okumanýn da vakitleri olarak görülür. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri'nin bu konudaki hatýrlatmalarý aynen þöyledir:

 

-Dua bir ibadettir! Kul, kendi aczini ve fakrýný dua ibadeti ile ilan eder. Zahiri maksatlar ise dua ibadetinin vakitleridir! Hakiki faideleri deðil. Çünkü ibadetin faidesi, ahirete bakar! Dünyevi maksatlarý hasýl olmazsa, o dua kabul olmadý, denilmez, belki daha duanýn vakti bitmedi denir, dua yapmaya devam edilir..

 

Bu sebeple salat-ý tefriciyye gibi salavat dualarýný, sadece dünyevi ihtiyacýmýzý karþýlama aracý durumuna düþürmemeli, ebedi hayatta karþýlýðýný göreceðimiz bir ibadetimiz olarak yapmalý, peþin sonuç alýnmazsa okuduðumuz salavatlar boþa gitti sanmamalýyýz..

 

- Peki, bu (4444) kere okuma âdeti nereden geliyor, insanlar bu miktara ulaþmayý sanki kabul olma þartý gibi görüyorlar?

 

- Kolay hatýrda kalmasý için 4444 sayýsýný söyleyenler olmuþtur.

 

Tefsir sahibi Kurtubi'nin (4444) defa okunmasý halinde kabul olacaðý yönünde bir ümidi vardýr. Ancak bu da bir ümittir. Bu miktarý bulan okumalar mutlaka kabul olur, bu sayýya ulaþamayanlar ise redde uðrar demek deðildir. Nitekim günde 41 defa, 21 defa okumalýdýr, diyenler de olmuþtur. Duadýr bu.. Az da okunsa çok da okunsa okuyanlar boþ kalmazlar, dünyevî istekleri yerine gelmese de uhrevî sevabýný kazanýr.

 

 

AHMED ÞAHÝN

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...