Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hacker'dan þok iddia: Askerler, Baþbakan'a suikast için bomba yaptýrdý

 

http://medya.zaman.com.tr/2006/11/18/hacker.jpg

 

Yunus Harputlu isimli bilgisayar korsaný, Silahlý Kuvvetler'de görev yapan bazý subaylarýn kendisine bazý eylemlerde kullanýlmak üzere laptop içerisine bombalý düzenek hazýrlattýklarýný iddia etti.

 

Yeni Þafak gazetesinde yer alan habere göre ordu içindeki söz konusu yapýlanma ile 3 Mayýs 2006 tarihinde Hakkari'de subay çocuklarýný taþýyan servis aracýna yönelik saldýrý ve Diyarbakýr'da 10 kiþinin öldüðü bombalý saldýrý arasýnda iliþki bulunuyor.

 

TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu'na 5 sayfalýk mektup yazan 'hacker' Harputlu, biliþim konusundaki uzmanlýðýnýn ortaya çýkmasýnýn ardýndan kendisiyle irtibata geçen bazý askerlerin Güneydoðu'da birçok bombalama olayýna karýþtýðýný öne sürdü. 28 yaþýndaki Malatyalý hacker, Hakkari'de 3 Mayýs'ta okul servisine yönelik bombalý saldýrý olayýnda patlayýcýlarýn PKK itirafçýlarýnca yerleþtirildiðini; ancak kumandanýn, onlarý yönlendirenlerin elinde olduðunu iddia etti. Harputlu, telekom altyapýsý kullanýlarak hazýrlaran ve itirafçý tarafýndan yerleþtirilen bombanýn telefon kulübesi aracýlýðý ile patlatýldýðýný ileri sürdü. Harputlu, Diyarbakýr'da DEHAP otobüsüne yönelik bombalý saldýrýnýn da ayný kiþiler tarafýndan yapýldýðýný savundu. Asýl hedefin Özel Harekât polis arabalarý olduðunu kaydeden Harputlu, patlamanýn zamanlamasý konusunda yanlýþlýk yapýldýðýný iddia etti. Kendisinden yararlanan askerlerin Baþbakan'a C-4 ile saldýrmayý da planladýklarýný ileri süren Harputlu, "Benden C-4'lerin (12 adet) dizüstü bilgisayar üzerinden cep telefonu düzeneði ile konferans görüþmesi yapýlacak ayný anda 2'þer saniye arayla patlayacak bir uzaktan kumanda sistemi istediler. Bu sistemi Ankara'da Baþbakanlýk, bakanlýk, yargý mercilerinde kullanacaklar. C-4'ler askerî mühimmat deposundan saðlanýyor." iddiasýnda bulundu. Bombalý düzeneklerin hâlâ sorunsuz olarak çalýþtýðýný belirten Harputlu, bunlarýn baþta Baþbakan olmak üzere bakanlara karþý kullanýlmak için hazýrlandýðýný ileri sürdü. Harputlu ifadesinde, kendisine emir verenlerin komutanlarýnýn emirleriyle hareket etmediklerini de ima etti.

 

18/11/2006 Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...