Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Güney Afrika’dan Nurlu ve müjdeli bir mektup

 

 

Çok uzaklardan, belki çoðumuzun dünya haritasý üzerinde yerini bilmediðimiz bir diyardan, Güney Afrika’dan bir mektup aldýk. Bu nurlu, sürurlu, feyiz ve gayret ifadeleriyle, müjdeli hizmet haberleriyle dolu mektubu gönderen Yunus bey, Güney Afrika’da meydana gelen Risale-i Nur neþriyatý ve iman hizmetleriyle ilgili bazý geliþmeleri þöyle aktarýyor:

“Ramazan ayý içinde 2 bin adet Ramazan ve Ýktisat Risaleleri bastýrýldý ve daðýtýldý. Bu eserler daðýtýlýrken Müslim Gayr-i Müslim, Müslüman olan ve olmayan farký gözetilmeksizin herkese daðýtýldý.

 

“Bu hizmetin yaný sýra yakýndan tanýdýðýmýz bazý büyüklerimiz gýda paketi hazýrladýlar. Hazýrlanan bu paketleri yaþlý ve bakýma muhtaç, fakir ve dar gelirli ailelere daðýttýk. Bu daðýtým ve yardým çalýþmalarý ile birlikte, onlarla irtibatýmýzý devam ettireceðiz inþallah.

 

“Ramazanda bir kaç defa iftar yemeðinde, burada ikamet eden bazý aðabey ve öðrenci kardeþlerimizle bir araya geldik. Özellikle 15 üniversiteli kardeþin iþtirak ettikleri iftarda güzel geliþmeler oldu. Bunlardan bazýlarý yakin Afrika ülkesindendi. Kendi memleketlerinde Nur hizmetlerine olan ihtiyacý dile getirdiler.

“Cuma günleri Ýngilizce olarak yaptýðýmýz Nur dersleri ve sohbetlerimiz devam ediyor hamdolsun.

“Ýman ve Kur’an derslerimize katýlanlardan Mevlâna isimli zât, ayný zamanda âlim bir kiþi. Çevresine Risale-i Nur hakikatlerini anlatma gayretinde. Vehbi isimli bir diðer kiþi ise, sohbet ve dersleri sürekli olarak takip ediyor. Risale-i Nur’u okumaya çok istekli ve meraklý. Vehbi bey psikiyatrist. Yakýn bir zaman sonra Sudan’daki barýþ gücü askerlerine doktor olarak gidecekmiþ. Yanýnda Ýngilizce Risale-i Nur Külliyatýný götüreceðini ve 3 ayda bitirmek istediðini söyledi.

 

“Ramazan ayý içinde bir kilisedeki diyalog programýna davet edildik ve burada bulunan Türkiye’den Fatih aðabeyimizle iþtirak ettik. Program çok güzel oldu. Burada tek kelimeyle ilgi odaðý olmuþtuk. Fatih aðabey, Risalelerdeki iman hakikatlerinden bahsediyor, Üstad Bediüzzaman’ý ve hizmetlerini anlatýyor, gelen sorulara gayet mukni cevaplar veriyordu. Orada da, gerek Müslüman misafirlere, gerekse Hýristiyan din adamlarýna bol bol Ýktisat Risalesi daðýttýk.

 

“Buralý Müslüman âlimlerinden olan Þeyh Abdussettar isimli bir zât da, Risale-i Nur’u çok okuyup çevresine anlatanlar arasýnda. Özellikle Cevþen’i elinden düþürmüyor.”

 

Mektubunun devamýnda Nur hizmetleriyle ilgili geliþme ve gözlemlerinden bahseden Yunus bey, muktubunu þu veciz dua cümlesiyle tamamlýyor:

“Elhamdulillah iman ve Kur’an hakikatlerinden fýþkýran Nurlar kalpleri kendine celbediyor. Dua buyurun, bunlar büyük inkiþaflara zemin olsun. Ve biz de ihlâs, sadakat ve sebatla bu hizmette muvaffak ve istihdam olunalým.”

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...