Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýlim Ne, Bilim Ne?

 

 

ÝLÝM KELÝMESÝ Arapçadan girmiþ dilimize... Kuran dilinden olan her terime düþman bir kafa, ilim kelimesini de öldürmek istedi, yerine bilimi koydu... Ýlim, dini, imaný, Allah’ý hatýrlatýr... Allah’ýn “Alîm” isminden kaynaklanýr... Din ilmi, fen ilmi gibi ayýrýmlar yapaydýr... Ýnsanýn, bütünü kucaklayamayýþýndan dolayý, iki ana bölüme ayrýlmýþ, her bölüm de kendi içinde bölümlenmiþ...

 

Evet, ilim bir bütündür. Nitekim Kuran-ý Kerim, hem bilimin konusu olan evrenden, hem de bugün “din ilmi” dediðimiz meselelerden söz ettiði halde, konularýný iki ayrý ilmin isimleri altýnda toplamamýþtýr.

 

Ancak, bu ayýrýmý bir kötü niyet ürünü olarak ýsrarla yapan, bilimle din arasýnda hiçbir ilgi yokmuþ gibi davrananlar da var. Bilim adýna evreni sahiplenip inananlarý, imaný madde dünyasýnýn dýþýna sürgün etmeye çalýþan bir tutum bu. Onlara þunu söylüyorum:

 

“Görünür ya da görünmez bütün varlýklar Allah’ýn eserleridir. Bilim adýna incelediðin þu görünen dünyaya da Allah hükmeder. Senin, yanlýþ olarak ‘doða yasalarý’ dediðin þeyler, aslýnda, Onun evrendeki kanunlarýdýr. Sen, yeni bir yasa koymuyor, sadece yürürlükteki yasalarý görüp, onlara isimler veriyorsun.”

 

...

 

Ortada kabul edilmiþ bir “durum” var, ilimler, “fen ilmi, din ilmi” diye ikiye ayrýlmýþ. Bu ayrýlýk yapay da olsa, ne demek istediðimizi anlatabilmek için, bu ayýrýmý ben de göz ardý edemiyorum. Maddi bilimler þu dünya fabrikasýnýn nasýl çalýþtýðýný açýklar. Din ilimleri ise, kim tarafýndan, niçin kurulduðunun yanýtýný verir. “Niçin?” sorusu karþýsýnda bilim dilsizdir. Ancak bu dýþ ayrýlýk, dinin “nasýl” sorusuna cevap vermediði anlamýna gelmez.

 

Kuran-ý Kerim, evrenin iþleyiþ ilkeleri hakkýnda önemli ip uçlarý veriyor bize. Ayrýntýlara girmeyiþi onun bir fen kitabý olmayýþýndan. “Sýnav sýrrý”na aykýrý düþmeyecek biçimde bütün fen ilimlerinin özü bildirilmiþ. Her bilimsel geliþmenin, kimi ayetleri daha iyi anlamamýza yardýmcý olmasý da bu sýrdan ileri geliyor iþte. Bilim konularýný inancýn gözüyle okumayý öðrenenler, hem nasýlýn, hem de niçin sorusunun cevabýný almakla tam bilgiye ulaþýrlar... Yaratýcýyý gerçek anlamda tanýmaya baþlarlar...

 

Ýman ilimleri vicdaný aydýnlatan ýþýktýr... Bilim dallarý ise, aklý nurlandýrýr... Ýkisinin kaynaþmasýyla gerçek ortaya çýkar... Ayrýldýlar diyelim... Yalnýz bilim okuyanlarda kuþkular meydana gelir... Hileci, aldatýcý olabilir bunlar, elindeki bilgiyi kötü yollarda kullanabilirler... Kullanýyorlar da... Vicdaný iman terazisiyle ayarlanmamýþ bir adamýn elinde bilim yýkýcý bir silaha dönüþür... Sadece din ilmi okuyanlarda ise taassup görülür. Yani körü körüne tutuculuk...

 

 

Ömer Sevinçgül

Zafer Dergisi

Eylül - 2006

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...