Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kendine yazýk eden 3 kiþi

 

 

Bir hadis-i þerifte anlatýlýr ki: Peygamber Efendimiz bir keresinde minbere çýkýyordu. Merdivenden yukarý çýkarken birinci basamakta “amin!” dedi.

 

Ýkinci basamakta yine “amin!” dedi. Üçüncü basamakta bir kere daha “amin!” dedi. Hutbeden sonra, sahabe efendilerimiz “Bu sefer senden daha önce duymadýðýmýz bir þeyi duyduk yâ Rasûlallah! Eskiden böyle yapmýyordunuz, þimdi minbere çýkarken üç defa “amin” dediniz. Bunun hikmeti nedir?” diye sordular. Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) þöyle buyurdular: “Cebrâil aleyhisselam geldi ve ‘Anne-babasýnýn ihtiyarlýðýnda onlarýn yanýnda olmuþ ama anne-baba hakkýný gözetmemiþ, onlara iyi bakarak maðfireti yakalama gibi bir fýrsatý deðerlendirememiþ kimseye yazýklar olsun, burnu yere sürtülsün onun!’ dedi, ben de ‘amin!’ dedim. Cebrâil, ‘Yâ Rasûlallah, bir yerde adýn anýldýðý halde, Sana salât ü selâm getirmeyen de rahmetten uzak olsun, burnu yere sürtülsün!’ dedi, ben de ‘amin’ dedim. Ve son basamakta Cebrâil, ‘Ramazan’a yetiþmiþ, Ramazan’ý idrak etmiþ olduðu halde Allah’ýn maðfiretini kazanamamýþ, afv ü maðfiret bulamamýþ kimseye de yazýklar olsun, rahmetten uzak olsun o!’ dedi, ben de ‘amin’ dedim.”

 

Bu üç meselenin faslý müþtereki þudur: Cenab-ý Hak bir kýsým külfet ve zorluk da ifade eden bu üç sorumluluðu yüklüyor. Fakat, onlardaki esas, ilâhî hikmet ve gaye kulun gufrâna mazhar olmasý, affedilmesidir. Ne var ki kul, oradaki o vazifeyi, o sorumluluðu yerine getirmediði için öyle bir nimetten tam istifade edemiyor. Yani, nasýl Üstad Hazretleri diyor: “Ýhsân-ý ilâhî olarak bu hizmet üzerimize yüklenmiþ.” Öyle de, ihsân-ý ilâhî olarak insan anne ve babasýný idrak etmiþ; ihsân-ý ilâhî olarak nâm-ý Celîl-i Muhammedî onun yanýnda yâd edilmiþ ve ihsân-ý ilâhî olarak Ramazan-ý Þerif’e eriþmiþ. Fakat bu nimetlerin, bu ihsanlarýn kadrini bilememiþ. Oysaki bunlar, ibadet ü tâate paçanýn tam sývanacaðý, Allah’tan sonra anne-babaya itâate paçanýn tam sývanacaðý, tam Peygamber’e karþý kadirþinaslýk vazifesi adýna paçanýn sývanacaðý.. fýrsatlar gelmiþken kapýsýnýn önüne kadar, o fýrsatlarý deðerlendirmemiþ, dolayýsýyla da “burnu yere sürtülsün, yazýklar olsun” itabýný hak ediyor.

 

Ramazan-ý Þerif orucu çok önemli bir ibadettir. Belki namazla beraber umumiyet itibarýyla Kur’an-ý Kerim’de otuz küsur yerde zekat zikrediliyor; ama -bildiðiniz gibi- oruç için de Kur’an-ý Kerim’de sayfalar ayrýlmýþ. Ve deðiþik cezalarda kefaret olarak ayný zamanda oruç takdir edilmiþ. Bazý suçlara karþýlýk 60 gün, 10 gün, bazen de 3 gün oruç kefareti emredilmiþ. Demek ki o, günahlarý, hatalarý eriten çok önemli bir faktör, insaný temizleyen ve yükselten bir unsur.

 

 

Süleyman Sargýn

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...