Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bismihi Sübhânehu

 

Üstâdýmýz Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 3. Defa girdiði Afyon Medrese-i Yusufiyyesinde, þu gelen 33 hadis-i þerifeyi kendi evrak defterinde yazmýþ, bilâhare bâzý Nur talebeleri de, kendi defterlerinde kay- detmiþler. Bunlarýn bâzýlarýný, Üstâdýmýz kendi kalemiyle tashih edip, bâzý Arabî ve Türkî hâþiyeler ilâve etmiþtir. Risâle-i Nur'un talebe-i ulûm þerefini kazandýran ve ilim içinde hakikata bir yol açan mesleðini, bu hadis-i þerifler beyân etmektedirler. Bu hakikatý ifâde için, merhum mualla üstâdýmýz, Emirdað-1, sf. 90'da: "Ehli velâyetin amel ve ibâdet ve süluk ve riyâzet ile gördüðü hakikatler ve perdeler arkasýnda müþahade ettiði hakik-ý imâniye, aynen onlar gibi Risâle-i Nur; ibâdet yerinde ilim içinde hakikata bir yol açmýþ, süluk ve evrad yerinde, mantýkî bürhanlarla, ilmî hüccetler içinde, hakikat-ül hakaika yol açmýþ ve ilm-i tasavvuf ve tarikat yerinde, doðrudan doðruya ilm-i kelâm içinde ve ilm-i akide ve usul-üd din içinde bir velâyet-i kübra yolunu açmýþ ki, bu asrýn hakikat ve tarikat cereyanlarýna galebe çalan felsefî dalâletlere galebe ediyor." diye beyân buyurmuþlardýr.

 

Mustafa SUNGUR

 

33 Hadis

 

1. "Ýlmi öðreniniz.Çünkü onun öðrenilmesi, Allah'a karþý haþyettir Talebi ibâdettir. Müzâkeresi tesbihtir. Ondan bahis ise cihaddýr."

 

2. "Bir âlimin yataðýna yaslanarak ilmine (kitabýna) bir saat bakmasý, yetmiþ saat ibâdetten hayýrlýdýr."

 

3. "Ýlmin tâlibi (talebesi), RAHMAN'ýn tâlibidir. Ýlmin talipçisi, Ýslâm'ýn rüknüdür. Onun ser-ü mükâfatý, Peygamberlerle beraber verilir."

 

4. "Ýlim talep etmek, Allah'ýn katýnda nâfile namaz, oruç, hacdan ve fiy-sebiylillah olan cihaddan efdaldir."

 

5. "Ýlminden menfaat görülen bir âlim, bin abidden hayýrlýdýr."

 

6. "Din ile dünyayý talep edenlere veyl olsun."

 

7. "Bir demin bir hikmet kelimesini iþitmesi, duymasý, bâzen olur ki, ona bir sene ibâdetten hayýrlý olur ve bir saat ilim müzâkeresi yanýnda oturmak, bir köle azad etmekten daha hayýrlýdýr."

 

8. "Cenâb-ý Hak, bir demi senin elinle (vasýtanla) hidâyete getirmesi, güneþin üzerine doðduðu her þeyden daha çok sana hayýrlýdýr."

 

9. "Cenâb-ý Hak þu ümmetin üstünde hem deccalýn kýlýncýný, hem de büyük harbin kýlýncýný beraber cem etmeyecektir." ( Mülâheme-i Kübrâ olan ikinci Harb-i Umumi, lem-i Ýslâm'ý hýrpalamadýðý iþaretiyle, Ýslâmlar içinde bir deccâl, lem-i Ýslâm'ý baþka bir surette hýrpalayacak.)

 

10. "Hilâfet-i Ýslâmiyye, babamýn kardeþi amcam Abbas'ýn oðullarýndan zâil olmayacak.Tâ onu deccala teslim edinceye kadar."

 

11. "Ulemânýn mürekkebiye Þühedâ kaný muvâzene edilse, muhakkak ki Allah yanýnda, ulemânýn mürekkebi, Þühedânýn kanýndan râcih gelecektir."

 

12. "Þedid, kuvvetli, kahraman o deðildir ki, insanlarý maðlup etsin. Belki kahraman odur ki, gadap ve hiddet ânýnda, nefsini maðlup eder."

 

13. "Bir müslüman, bir müslüman kardeþine bir hediye ihdâ etmesi; onun hidâyetini artýrýp, kötülüklerden onu alýkoyan bir hikmet kelimesinden daha hayýrlýdýr."

 

14. "Halk-ý demden (A.S) tâ kýyâmete kadar, âlem-i insaniyyet arasýnda, deccâl hâdisesinden daha büyük bir umur, mes'ele yoktur."

 

15. "Bir ilim talebesi, ilim tahsil ederken eceli gelse, vefât etse, onun derecesiyle Enbiyâ derecesi arasýnda, bir peygamberlik mertebesi kalýr."

 

16. "Kim ki ilimden (yâni ilm-i imânî ve tahkikîden) bir bâb, bir mes'ele taâllüm ederse, onunla amel etsin etmesin, bir rek'ât nafile namazdan efdaldir. Eðer öðrenmekle beraber amel de ederse, yâhut onu baþkasýna da öðretirse, o zaman tâ kýyâmete kadar, onun o büyük sevabý ve onunla amel edenin sevabý onun olacaktýr.

 

17. "Kim ki Ýslâmý ihyâ etmek niyetiyle ilimden bir bâb tahsil ederse, onun derecesiyle peygamberlik derecesi arasýnda, yalnýz bir kalmýþ olur."

 

18. "Bir mü'minde dört þey, dört ahlâk içtimâ ettiði zaman Cenâb-ý Hak, o dört ahlâkýyla ona cenneti vâcip etmiþ olur. - Lisanýnda SIDK. ( Doðruluk.Yâni yalan söylememek.) - Malda SEH. (Yâni cömertlik.) - Kalpte meveddet, SEVGÝ. - Hazýrda ve gaybda olanlara NASÝHAT etmek.

 

19. "Kâhinlerden birisi gelecek, Kur'an'ý (Kur'an'ýn hakikatlarýný) öyle bir tarzda ders verecektir ki, ondan sonra, onun gibi o ders ve talimi veren olmayacaktýr." (Kâhin : Hadisin metnindeki kâhinden murad, Allah-u lem, ilhâma mazhâr, gaybî umuru veyâhut gizli kalmýþ esrârý veyâhut mestur olan Hakaik-ý Kur'aniyyeyi ilhâm-ý ilâhi ile ders verecek birisi demektir. Bu ise, gaybî ve istikbâlî bir iþâret, bir ihbâr-ý Nebevîdir.)

 

20. "Bir ilim talebesi ilim tahsil etmekteyken ölüm ve ecel gelse, vefât etse þehiddir."

 

21. "Kur'an'ýn hamelelerine ikrâm, hürmet ediniz." (Kur'an'ýn hameleleriyse, ya Kur'an'ý hýfzedenlerdir, veyâhut Kur'an'ýn hakikatlarýný yaþayanlardýr.)

 

22. "Ulemâya hürmet ediniz, ikrâm ediniz. Çünkü ulemâ, peygamberlerin vârisidir."

 

23. "Ýlmin efdali imân ilmidir. Bu ilimle az olan amel, ilim ile olduðu için menfâât verir. Fakat çok amel cehil ile olsa menfââtsizdir."

 

24. "Cenâb-ý Allah (C.C), mü'min kulunu tecrübe ve imtihan için, musibet ve belaya giriftâr eder. Fakat, O'nun bu iptilâi ve denemesini, o mü'min kulunun üstünde kerâmât ve ikrâmýný izhâr içindir."

 

25. "Said, fitnelerden uzak kalmýþ kimse, musibet ve fitneye giriftâr olduðu hâlde, sabreden kimsedir. Böyle adam ise, çok garip ve pek nâdirdir."

 

26. "Muhakka fitne gelmektedir. Ýbâdý (insanlarý) parça parça edecektir. Ancak âlimler ondan kurtulurlar."

 

27. "Ahir zamanda, þiddetli ve dehþetli bir belâ gelecek. Herkese isâbet edecek. Ondan kurtulan olmaz. Ancak Allh'ýn dinini bilen ve ona göre lisânýyla ve kalbiyle mücâhede eden bir adam kurtulacak. O ise, ona geçmiþlerin mesleði sebkât etmiþtir. Bir de, Allah'ýn dinini bilip, tasdik eden birisi kurtulacak."

 

28. "Benî demin en cömerti, en kerimi ve en sâhisi benim. Benden sonra, onlarýn en kerimi, en cevâdý ise, bir recul, bir demdir ki; o dem (hususi) bir ilim bilecek ve o ilmini neþredecektir. Kýyâmet gününde müstakilen bir cemaat hâlinde baas olunacaktýr."

 

29. "Kur'an'ý öðrenen ve öðreten, içindeki hakaikýný ders veren bilmiþ olsunlar ki; kýyâmet gününde onlarýn cennete girmelerine, sâik ve delil ben olacaðým."

 

30. "Sakýn bid'atlara yanaþmayýnýz. Çünkü, bütün bid'atlar dalâlettir. Bu dalâletler de, ceheneme dayanacaklardýr."

 

31. "Bizden gayrýsýna kendisini benzeten, bizden deðildir. Sakýn Yahudi ve Hýristiyanlara kendinizi benzetmeyiniz."

 

32. "Cihâdýn en efdali odur ki, eðri yolda olup, Hakka karþý mümânaat gösteren en cebbâr hükümdarlara, kumandanlara karþý hak söz söyleyendir."

 

33. "Cihâdýn en faziletlisi, kiþinin kendi nefsi ve hevâsýna karþý mücâhade etmesidir."

 

19.03.2001

 

 

Yukardaki not ve hadis mealleri, www.ispartanur.net sitesinden, hiçbir ekleme çýkarma yapmadan, aynen alýnmýþtýr. Bizi böylesine güzel bir yadigârla tanýþtýrdýklarý için kendilerine teþekkür ediyoruz.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...