Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Duasý kabul olmayan Basra halkýyla benzerliklerimiz mi var?

 

 

‘Örnek Yaþayýþlarýyla Ýslam Büyükleri’ kitabýndan bir irþat olayýný takdim etmek istiyorum bugün sizlere. Baþtan olayýn özetini birlikte okuyalým, sonra sorular soracaðým kendimize. Önce (Basra halkýnýn duasý niçin kabul olmuyormuþ?) onu bir gözden geçirelim.

 

***********

 

Cizre’de vefatýndan önce Baðdat, Kufe gibi ilim ve tasavvuf merkezlerini ziyaret ederken Basra’ya da uðrayan büyük veli Ýbrahim Edhem Hazretleri, baþýna toplanan Basra halkýnýn sorularýna muhatap olur. Sýkýntýlarýndan kurtulmak için yaptýklarý dualarýnýn kabul olmadýðýndan müþteki olan Basralýlar, Ýbrahim Edhem’den dualarýnýn kabul olmasýný saðlayacak nasihatler dinlemek isterler. Ýbrahim Edhem de geniþçe bir konuþma yapar Basralýlara. Dualarýnýn kabul olmama sebeplerini de þöyle izah eder:

 

-Ey Basra halký!.. der, sizin halinizi inceledim, davranýþlarýnýzý gözden geçirdim, kalbinizi gaflet kabuðu baðladýðýný gördüm. Bu yüzden dilinizle dua ediyorsunuz; ama kalbiniz o duaya iþtirak etmiyor, baþka þeyleri düþünüyorsunuz... Halbuki Resûlüllah (sas) Hazretleri, “Gafil kalbin duasýný Allah kabul etmez!” buyurmuþtur! Kalbiniz dilinizden gafil dua ediyorsunuz...

 

- “Hangi günahýmýz kalbimizi dilimizle yaptýðýmýz duamýzdan gafil hale getiriyor?” diye sorarlar.

 

- “On madde tespit ettim kalbinizin gaflette kalmasýna sebep olan...” diyerek gaflet sebeplerini þöyle sýralar:

 

***

 

1- Allah’ý tanýdýðýnýzý söylüyorsunuz; ama emirlerini ve yasaklarýný tam tanýmýyorsunuz.

 

2- Resûlüllah’ý sevdiðinizi söylüyorsunuz; ama sünnetine olan sevginizi tam göstermiyorsunuz.

 

3- Kur’an’ý dinliyorsunuz; ama manasýyla amel etmek gerektiðini düþünmüyorsunuz.

 

4- Þeytanýn düþmanýnýz olduðunu söylüyorsunuz; ama onunla dostluk kurmaktan çekinmiyorsunuz.

 

5- Cenneti sevdiðinizi söylüyorsunuz, onun için bir bedel ödemiyorsunuz.

 

6- Cehennemden korktuðunuzu iddia ediyorsunuz; ama ondan uzak kalmak için bir gayret göstermiyorsunuz.

 

7- Ölüm haktýr diyorsunuz, hak olan ölümden sonrasý için bir hazýrlýk yapmýyorsunuz.

 

8- Gýybet etmek günahtýr diyorsunuz, yine de kardeþlerinizin gýybetini yapmaktan geri kalmýyorsunuz.

 

9- Allah’ýn lütfettiði sayýsýz nimetleri yiyorsunuz, bu nimetlerin gerektirdiði þükrü yapmýyorsunuz.

 

10- Cenazelerinizin peþinden gidiyor, ölülerinizi kabre gömüyorsunuz, bir gün kendinizin de bu kabre gömüleceðinizi düþünmüyorsunuz.

 

***

 

Ýbrahim Edhem sözlerini þöyle baðlar:

 

- Ey Basra halký! der, saydýðým bu on konudaki duyarsýzlýðýnýz kalbinize gaflet veriyor, dua sýrasýnda gaflette kalan kalbiniz, dilinizle birleþmiyor. Duanýzýn kabul olmasýný istiyorsanýz, dilinizle kalbiniz birleþsin. Kafa-kalp birliðiyle yapýn duanýzý!..

 

***

 

-Ne dersiniz muhterem okuyucularým! Basra halkýyla benzerliklerimiz mi var? Bizim de dilimiz dua ederken kalbimiz bazen baþka þeylerle mi meþgul? Dualarýmýzda dilimiz neyi diliyorsa kalbimiz de onu mu düþünmeli? Basralýlardaki on maddelik gaflete maruz kalmamak için bunu incelemeye ihtiyacýmýz mý var?

 

 

AHMED ÞAHÝN

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...