Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gerçek mutluluðun kaynaðý din ve imandýr

 

Psiko-biyo-sosyolojinin tesbitlerindendir: Kanunlarýn etkin olmasý için beþer üstü etkin bir güce ihtiyaç vardýr. Zira, beþer, kendi cinsinden olanlarýn yaptýðý kanunlarý pek kaale almýyor. Þöyle düþünüyor: �O da insan, ben de insaným. Neden onun kendinden yana yonttuðu kanunlara uyayým, o benim kanunlarýma boyun eðsin!�

 

Buna binaen psikolojik bir tesbit olarak, �Þeriatýn kestiði parmak acýmaz!� denmiþtir. Demek, dinden baþkasýnýn kestiði parmak acýr! Dinin, kestiði parmaðýn acýmamasýnýn sebebi, meselelere üst makamdan bakmasýdýr. Din hissinin yerini baþka bir þey tutamaz. Çünkü, fýtrî olan hak dinin sözü daha faydalý, hükmü daha yüce, tesiri daha etkilidir.1

 

Öte yandan, vicdanýmýza yol gösteren, emreden, onu teþvik eden dinden baþka bir olgu yoktur. Din, vicdanýn istikameti; mutluluðun ýþýðýdýr. Hak din mutluluðun fihristesidir.2

 

Test edilmiþ gerçeklerdendir: Çirkin, kötü, menfî haslet ve duygularýn yegâne törpüsü din/imândýr. Yine, olaylar göstermiþtir ki, dinsiz insan en bedbaht bir yaratýktýr.3 Dinsizlik medeniyetin tahribatçýsýdýr.4 Diyanetsizliðin sonucu ise, merhametsizliktir.5 Bu hakikate binaendir ki, eðer Hak din olmazsa dünya bir zindan olur.6 Kalbin sadefinde Hak dinin cevheri bulunmazsa beþerin baþýnda maddî-mânevî kýyametler kopacaðý;7 ve koptuðu açýk.

 

Ýnsanlýk kâinatýn hücumlarýna karþý dayanacaðý ve sýnýrsýz isteklerini yerine getirecek Hak dini elde etmezse, yani iman etmezse yaþayamaz. Çünkü, dinsiz bir millet yaþamaz. Öyle ise, beþer dinsiz, imansýz olamaz.8

 

Dipnotlar:

 

1. Münazarat, s. 45.; 2. Lem�alar, s. 130.; 3. Sözler, s. 38.; 4. Divân-ý Harb-i Örfî, s. 70.; 5. Muhakemat, s. 38.; 6. Sözler, s. 38.; 7. Hutbe-i Þâmiye, s. 31.; 8. Münazarat, s. 86.

 

Ali Fersadoglu

31.08.2006, Yeni Asya

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...