Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

‘Herkes yaptý yapacaðýný, þimdi sýra bende’

 

 

Ýnsanýn hayatta iþlediði bütün hayr ü hasenât, Cenab-ý Hakk’ýn biz kullarýna vaat ettiði o güzelliklere nâil olabilmek için âdi birer sebeptir, insanlara bakan yönüyle birer bahanedir.

 

Zira, hiç kimse Cennet’e ameliyle gidemez; Cennet ve ötesindeki nimetler ancak Allah’ýn rahmetiyle ve lütfuyla elde edilebilir.

 

Ne var ki, sonsuz merhamet sahibi Rabbimiz, kullarýnýn en küçük iyiliklerini dahi deðerlendirir; onlarý birer kurbet ve vuslat vesilesi olarak kabul eder. O, kullarýnýn günahlarýný ve sevaplarýný deðerlendirirken de rahmet dalga boyunun bir tecellisi olarak, günahlarý aynýyla, sevaplarý ise kat kat misliyle kaydetmektedir.

 

Kur’an-ý Kerim’de bu konu ile ilgili bazý ayetler olmakla beraber, Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kur’an’daki ayetleri biraz daha açmaktadýr. Bu cümleden olarak Kur’an’da konuyla alakalý þu ayeti görüyoruz:

 

“Kim bir hasene iþlerse, Allah ona on tane lütfeder, kim bir kötülük yaparsa, ona da sadece o kötülük kadarý yazýlýr.” (En’am Sûresi, 6/160) Baþka bir yerde ise, insana Allah yolunda yaptýðý hayýr ve iyiliðin karþýlýðýnda ahirette yedi yüz mislinin verileceði ifade edilmektedir. (Bkz. Bakara Sûresi, 2/261) Binaenaleyh bazý kýymetli günler ve dakikalar içinde yapýlan ibadete, on veya yedi yüz ya da yedi bin, hatta yedi milyon katý sevap yazýlabileceði gibi nâmütenâhi ihsanlar söz konusudur. Öyle ki bazen mübarek bir günde okunan Yasin-i Þerif, insana Kur’an’ý bir kaç defa hatmetme sevabý kazandýrabilir. Böyle gün ve gecelerde Allah, insanlarýn kâmetlerine, kýymetlerine ve hatta kalblerinin katýlýklarýna bakmaz. Belki “sultana sultanlýk yaraþýr” der ve kendine yaraþan rahmetle muamelede bulunur. Allah’ýn insanlarýn durumlarýna bakmadan, engin rahmetinin tezahürü olacak böyle bir muamelesinin, bir defa da mahþerde veya herkes Cehennem’e girdikten sonra cereyan edeceðini, enbiya, sýddîkîn, ulemâ-i salihin ve âmilînin þefaat edeceðini de rivayetlerde görmekteyiz.

 

Evet, þefaat edenler þefaat edecek, yüzlerce veya binlerce insanýn Cehennem’den çýkmasýna ve kurtulmalarýna vesile olacaklar. Hatta hesabýn acele görülmesi mevzuunda Rahmet Peygamberi (aleyhissalatü vesselam)’ýn þefaati imdada yetiþip o aðýr havayý birdenbire Allah’ýn rahmetiyle yumuþatýverecektir. Ve en sonunda herkesten kat kat daha merhametli olan Cenab-ý Hak, âdeta “Herkes yaptý yapacaðýný. Aslýnda ben, kendi iznimle onlara bunlarý yaptýrdým ve onlara þefaat imkâný verdim, þimdi sýra bende; ben de baðýþlayacaðýmý (istediðimi) baðýþlayacaðým” diyecek, -lâ teþbih velâ temsil- elini ateþe daldýrýverecek ve (dest-i) kudretle ateþteki topluluktan milyonlarý veya milyarlarý çýkaracaktýr. Rabbim evvel ve âhir, inâyet-i sübhâniyesini bizimle beraber eylesin!.

 

Bazý anlar vardýr ki o vakitlerde Allah liyakate bakmaz

 

Binaenaleyh, ahirette olduðu gibi dünyada da Allah’ýn rahmetinin nâmütenâhi olduðu bir kýsým dakikalar, saatler, günler ve haftalar vardýr ki, o vakitlerde Allah liyakatlere bakmaz. Ýþte o zaman yapýlan bir haseneye milyon sevap birden verebilir. “Kadir gecesi bin aydan daha hayýrlýdýr” (Kadir Sûresi, 97/3) denirken, iþte onun böyle bir ulûfe günü olduðu anlatýlmaktadýr. (Rabbim bizleri onu idrak etmeye ve ondan tam istifadeye muvaffak eylesin!)

 

Efendimiz bu konuda þunlarý söylemektedir: “Kul bir kötülüðe niyet eder de onu yapmazsa Allah ona bir hasene yazar....” Mesela “Ben harama bakayým” dese ve gözünü açýp bakacaðý zaman da vazgeçip bakmasa, Cenab-ý Hak ona bir hasene yazar. Burada kul bir þey yapmamasýna raðmen Allah’a karþý saygýlý olduðunu göstermesiyle, Allah (celle celâluhu) da ona bir hasene yazmaktadýr. Kul, bir haseneye niyet edip “Gideyim camide cemaatle bir namaz kýlayým” dese, fakat camiye gidemese Allah ona da bir hasene yazar ve niyetine göre muamele eder. “Müminin niyeti amelinden hayýrlýdýr.” Mümin o haseneyi yaptýðý takdirde, durumuna göre Allah ona on hasene de yazabilir. Bu haseneyi iþlediði vakit iyi bir âna rastlarsa ve o da bu haseneyi iyice isterse, Allah ona yüz hasene yazar. Orada daha iyi bir zaman olursa ve yapýlan kulluk tam bir samimiyet çerçevesinde gerçekleþirse, Cenab-ý Hak o zaman ona yedi yüz hasene yazabilir. Bunun da üstünde “Kadir gecesi” veya “Arefe günü” gibi fevkalâde zamanlara rastlamýþsa yedi bin yazýlabilir.

 

Evet, Rabbimizin rahmeti çok geniþtir. Yazmak da yazdýrmak da onun elindedir. Eðer O, kullarýný Cennet’e koymayý murat buyurmuþsa en küçük þeyleri deðerlendirir ve o kimseleri onunla sultan yapar. Bunu yapmak Kadir-i Mutlak olan Allah’ýn elindedir. Elverir ki bizler sadâkatimizi koruyalým, O’nun kapýsýnýn ebedî kullarý olduðumuzu unutmayalým ve irademizin hakkýný verip ahd ü peymânýmýzý bozmayalým!

 

Evet, her iyiliðin bir aðýrlýðý ve deðeri vardýr. Onun için onlardan gafil olmamalý, en küçük bir iyilik fýrsatý bile zayi edilmemelidir. Ayný husus kötülükler için de geçerlidir. Bazen küçük gibi görülen bir kötülük de insanýn hüsrana uðramasýna sebebiyet verebilir. Bu hususa da dikkat çeken ve ümmetini ikaz eden Allah Resûlü (sallallahu aleyhi vesellem), “Bir kadýn, ölünceye kadar hapsettiði bir kedi yüzünden azâba uðradý.” buyurmuþtur. O kadýn, hayvaný eve hapsetmiþ, ona bir þey yedirmemiþ, içirmemiþ, yerdeki haþereleri yemesine bile izin ve imkan vermemiþti.

 

Öyleyse, insan iyilik adýna yapýlan hiçbir þeyi hor görmemesi gerektiði gibi, münker (kötülük) sayýlan hiçbir tavýr ve davranýþý da hafife almamalýdýr. Göz ucuyla da olsa harama bakmayý, kulaðýný harama tevcih etmeyi, dudaklarýndan Allah’ýn sevmediði bir þeyin sâdýr olmasýný ve iffetsizliðin en küçüðünü bile büyük bir cürüm kabul etmeli; bunlardan biri sebebiyle yuvarlanýp gitmekten korkmalýdýr.

 

 

Fethullah GÜLEN

Zaman - Kürsü

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...