Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

BEDÝÜZZAMAN VE RÝSALE-Ý NUR GÜNEY DOÐU ASYA GÜNDEMÝNDE

 

Malezya’da þimdiye kadar 3 tane Risale-i Nur sempozyumu yapýldý ve çok sayýda toplantýlarda yine tebliðler sunuldu. Þimdi ise Uluslararasý Ýslam Üniversitesince 17-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Tefsir ve Hadis Konferansýna Ýhsan ve Ali aðabeyler katýlarak Risaleler üzerine teblið sundular ve toplantýya dünyanýn muhtelif yerlerinden katýlan ehli ilimle görüþmelerde bulundular. Ayrýca Malezya’da bulunduklarý zaman zarfýnda çeþitli üniversitelerden öðretim üyeleri ile çok istifadeli görüþmeler yaptýlar.

Malezya

 

Malezya’da þimdiye kadar 3 tane Risale-i Nur sempozyumu yapýldý ve çok sayýda toplantýlarda yine tebliðler sunuldu. Þimdi ise Uluslararasý Ýslam Üniversitesince 17-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Tefsir ve Hadis Konferansýna Ýhsan ve Ali aðabeyler katýlarak Risaleler üzerine teblið sundular ve toplantýya dünyanýn muhtelif yerlerinden katýlan ehli ilimle görüþmelerde bulundular. Ayrýca Malezya’da bulunduklarý zaman zarfýnda çeþitli üniversitelerden öðretim üyeleri ile çok istifadeli görüþmeler yaptýlar.

Filipinler

 

Filipinler’in Manila, Cotobato, Zambuanga ve Marawi gibi muhtelif þehirlerinde þimdiye kadar 3 tane konferans, iki günlük 250 kadar üniversite hocasýnýn katýldýðý Risale’yi Anlama Eðitimi ve birkaç tane de hususi toplantý yapýldý. Filipinler’de Nur hizmetinin geçmiþi 2 seneye dayanýyor. Hamdolsun Filipinler’le alakalý hizmetler artýk farklý bir boyut kazandý. Malum 2005 Kasýmýnda özerk Mindanao bölgesindeki 57 Yüksek Okul Risalelerin resmen ders olarak okutulmasý yönünde ilk adýmý atmýþ ve 250 kadar öðretim üyesine Risalelerle alakalý meslek içi eðitim verilmiþti. Ýþte bu Temmuzda yapýlan toplantýda inþaAllah bu çalýþmalar bir adým daha ileriye götürülmüþ oldu. Bu arada bu 57 üniversitenin tamamýna birer takým Ýngilizce Risale hediye edilmek üzere 100 takým Ýngilizce Risale Filipinler Milli Eðitim Bakanlýðýna gönderildi.

 

Filipinler’de 16 asýrda kýlýç zoruyla Hýristiyanlaþtýrýlan Müslümanlar bu gün hamdolsun Asay-ý Musa’nýn sýrlý hakikatleriyle yeniden Müslüman oluyor. Oraya gidenlerden en çok istenilen þey baþ örtüsü ile seccade. Herhalde bu durum buradaki ihtida hareketinin boyutlarý hakkýnda bir fikir verebilir. Dua edelim Rabbim kolaylýklar ihsan buyursun, bu dünyanýn farklý ve hakikaten zorlu coðrafyasýnda hizmet eden kardeþlerimizin çalýþmalarýna ihlas nasip etsin ve hayýrlý neticeler halketsin. Unutmayalým oralarda her þey çok meþakketli.

 

Malezya’daki toplantýdan sonra Suudi Arabistanlý alim Seyyit Zeyni’nin de katýlýmýyla Filipinlere giden Ihsan Kasým ve Ali Katýöz aðabeyler 20-26 Temmuz tarihlerinde alimlere üniversite talebelerine ve Üniversite hocalarýna hitaben yoðun toplantýlarda konuþmalar yaptýlar.

 

Diðer güney doðu Asya ülkelerinde gerçekleþtirilen akademik organizasyonlarla ilgili bilgilere þu adresten ulaþabilirsiniz:

 

http://www.nursistudies.com/turkishh/news.php?nid=192

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...