Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

Brüksel’de dün yapýlan Ýsrail’i tel’in, Lübnan ve Filistin’e destek mitinginde Yahudi Haham: "Terörist devlet Ýsrail dinimizi ve Musevileri rehin aldý" dedi. Ýþte ilginç sözler..

Brüksel"de dün yapýlan Ýsrail"i tel"in, Lübnan ve Filistin"e destek mitinginin en renkli konuþmacýlarýndan biri olan Haham Shmiel Mordche Borreman, Ýsrail"in "terör devleti" olduðunu söyledi.

 

Belçika"nýn Anvers kentindeki anti-siyonist hareketin önde gelen liderlerinden olan Borreman, yaðmura raðmen gösteriye katýlan yaklaþýk 10 bin kiþiye yaptýðý konuþmasýna “Selamun aleykum” diyerek baþladý, “Selamun aleykum” diye bitirdi.

 

Gösteride en fazla alkýþý alan Borreman, konuþmasýndan sonra Zaman"a kýsa bir mülakat verdi. Ýsrail"in “gayrimeþru bir devlet” olduðunu savunan Borreman, “Ýsrail devlet terörü iþliyor, bu ülke terörist bir devlettir.” dedi.

 

Siyonist Ýsrail devletine tamamen karþý olduðunu söyleyen Haham Borreman, “Siyonistler Yahudi, Yahudiler de Siyonist deðildir.” dedi. Borreman, bu sloganý boynuna astýðý levhada gösteri boyunca taþýdý. Ýsrail"in sadece Lübnan"a karþý deðil, Filistin ve bölgedeki bütün ülkelere karþý terörist bir siyaset yürüttüðünü söyleyen Borreman, Batýlýlarýn El Kaide için kullandýklarý “Ýslam dinini rehin aldýlar” benzeri bir ifadeyi Ýsrail için kullandý. Ýsrail"i Musevilik ve Yahudileri “rehin almakla” itham eden Borreman, “Biz Müslüman kardeþlerimizle barýþ içinde yaþamak istiyoruz. Yüzlerce yýl zaten böyle oldu. Barýþ için Ýsrail hemen iþgal ettiði bütün kardeþ Arap topraklarýndan geri çekilmelidir.” dedi.

 

ABD "küstahlýðýnýn" ve AB "vurdumduymazlýðýnýn" Ýsrail"i yüreklendirdiðine iþaret eden Borreman, “ABD ve Ýsrail önüne geleni haydut devlet (rogue state) ilan ediyor. Bugün dünyada bir tek haydut devlet var; o da Ýsrail.” dedi. Filistinlilerin, Lübnanlýlarýn emperyalizme karþý mücadelelerini desteklediklerini vurgulayan Borreman, “ABD emperyalizmine karþý sesini yükselten Ýran, K. Kore ve Venezüella"yý selamlýyorum.” dedi.

 

Gösteriye bazý Türkler de katýldý. Elinde Türk ve Belçika bayraðýyla mitinge iþtirak eden Ramazan Taþkýn, ABD ve Ýsrail"i "vampir" olarak nitelendirirken, Ýslam âleminin güçsüzlüðünün de "utanç verici" olduðunu söyledi. Taþkýn"ýn 12 yaþýndaki oðlu Sinan ise televizyonlarda, öldürülen ve öksüz-yetim kaldýklarý için aðlayan çok sayýda çocuk gördüðü için gösteriye geldiðini anlattý. Belçikalý Stef Langmans da Belçika ve AB"nin Ýsrail þiddetine karþý sessizliðinin utanç verici olduðunu vurguladý. Bilal Benyaich ise “Burada, Filistin ve Lübnan"ýn kolonileþtirilmesini protesto edip, meþru direniþlerini destekliyoruz.” dedi.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...