Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Suudlu "Hac ve Umre" dergisi: Bediüzzaman kalplerdeki iman filizini yeniden yeþertti.

 

Suudi Arabistanda yayýnlanan Hac ve Umre isimli derginin Temmuz-2006 sayýsýnda, Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur hakkýnda geniþ bilgi verildi.

 

Abdülbaki Anmed Hanif tarafýndan kaleme alýnan (Bediüzzaman Said Nursî 135 Risalesinde Kalplerdeki Ýman Filizini Yeniden Yeþertti) baþlýklý yazýda, Said Nursî nin eserlerinde doðrudan Kuran-ý Kerimi temel hareket noktasý olarak belirlediði, bu eserleri okuyan Müslüman Türk toplumunun Ýslâma ve Kur an a sýkýca sarýldýðý ifade edildi.

 

Yazar Ahmed Hanif þöyle dedi:

(Bediüzzaman lakabýyla tanýnan Said Nursînin eseri olan Risale-i Nuru okuyan gençler, mazilerine ve geçmiþten gelen deðerlene olan sevgilerinin yaný sýra, bu eserlerden aldýklarý mesajla bu yönde gayret sarf ediyorlar.)

 

Türk halkýný batýlýlaþtýrma, onlarý Batý medeniyetine yöneltme ve bu öylece Ýslâmiyetle olan baðlarýný koparýp dinden uzaklaþtýrma gayesiyle gerçekleþtirilen icraatlara, örneðin Arap harflerinin kaldýrýlýp Latin alfabesine geçilmesine raðmen bu eserlerin okunduðu, okuyan Nur talebelerinin iman ve Kur an hakikatlerine daha güçlü bir þekilde sarýldýklarý ifade edildi.

 

Yazýda ayrýca (Küçüklüðünde Fýkýh, Fýkýh Usulü, Tefsir ve Belagat ilimleriyle alakalý 90’dan fazla kitabý ezberine almýþtý) ifadesinin ardýndan, Bediüzzaman ýn hayatýyla ilgili ilk dönemden vefat edinceye kadar yaþadýðý hadiseler hakkýnda bilgi aktarýldý.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...