Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Tarikat-cemaat

 

Bazý terimleri birbirine karýþtýrýyoruz. Mesela ' tarikat' ile ' cemaat'. Soner Yalçýn'ýn yeni kitabý vesilesiyle konu tekrar gündeme geliyor. Bu yüzden farkýn altýný çizmek þart.

"Caným, ne önemi var; her ikisi de dindarlardan oluþmuþ topluluk deðil mi " derseniz...

" Ha futbol, ha basketbol; ikisi de topla oynanmýyor mu " diyenden farkýnýz kalmaz.

Tarikat ile cemaat birbirinden farklý örgütlenmelerdir. Tarikatýn baþýnda þeyh bulunur. O þeyhe baðlanan kiþilere mürit denir. Þeyhin görevi, müritlerini olgunlaþtýrmak, onlarýn iyi bir Müslüman olmalarýný saðlamaktýr.

Þeyh öldüðünde yerine yeni bir þeyh geçer. Tarikatýn kendine has törenleri (mesela zikir ayini), simgeleri vardýr. Mesela Nakþibendilik bir tarikattýr.

Said Nursi'nin izinden giden Nurcular ise cemaattir. Onlar için önemli olan Said Nursi'nin yazdýðý metinlerdir ( Risalei Nur ). Kendilerine ' Nur talebesi' derler. Said Nursi'nin yerine kimse geçmemiþtir. Þeyhleri, özel tören ve simgeleri, tekkeleri, dergahlarý yoktur.

Buna karþýlýk cemaat içinde sözü dinlenen, saygý duyulan, kanaat önderliði yapan büyükler vardýr. Bir araya gelerek risaleleri okuyup yorumladýklarý yere ' Nur dershanesi' derler. Tarikat söze, cemaat yazýya dayanýr.

 

Emre Aköz

23.06.2006, Sabah

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...