Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ABD Dýþiþleri Bakaný Condelezza Rice Roma�da toplanan Lübnan Konferansýnda ABD�nin ateþkes istemediðini bir kez daha ortaya koydu. Toplantýnýn eþ baþkaný olan Rice, Ýsrail�in genel eðilimi doðrultusunda, erken ateþkes ilânýna sýcak bakmadýklarýný belirtti. Baþkan Bush da daha önce geçici bir ateþkes deðil, kalýcý bir barýþ istediklerini söylemiþti. Washington, ateþkes için, öncelikle Ýsrail�in Hizbullah�a yönelik operasyonunu tamamlamasý gerektiðini savunuyor.

 

Ýtalya�nýn önerisi, ABD�nin de desteði üzerine Roma�da düzenlenen Uluslararasý Lübnan Konferansý baþladý.

 

Ýtalya Baþbakaný Prodi, toplantý öncesinde yaptýðý açýklamada, Uluslararasý Lübnan Konferansý ile hedeflenenin ne olduðunu, öncelik sýrasýyla üç madde halinde, ��ateþkes, insani yardým ve Güney Lübnan�da konuþlandýrýlmak üzere uluslar arasý bir askeri güç oluþturulmasýnýn yollarýný aramak�� biçiminde özetledi.

 

Ancak Ýtalya Dýþiþleri Bakaný D�Alema ile birlikte toplantýnýn eþ baþkaný konumunda olan ABD Dýþiþleri Bakaný Rice bu toplantýyý ��süreklilik arz edecek bir anlaþma için zemin arayýþý�� biçiminde görme eðiliminde. Rice, toplantýya katýlmayan Ýsrail�in genel eðilimi doðrultusunda, derhal ateþkes ilanýna sýcak bakmadýklarýnýn sinyalini de vermiþ bulunuyor.

 

Washington yönetimi, ateþkes için, öncelikle Ýsrail�in Hizbullah�a yönelik operasyonunu tamamlamasý ve Hizbullah�ýn elinde olduðu belirtilen iki Ýsrailli askerin Kýzýlhaç�a teslim edilmesi gerektiðini savunuyor.

 

Toplantýnýn katýlýmcýlarý arasýnda yer alan Lübnan, Mýsýr, Ürdün ve Suudi Arabistan, Hizbullah�ýn silahsýzlandýrýlmasý konusuna sýcak baksalar da þu an itibariyle yapýlmasý gereken ilk iþin ateþkes ilan edilerek, Ýsrail saldýrýlarýnýn durdurulmasý olduðu kanaatindeler.

 

ABD tarafýndan dile getirilen ve Ýsrail�in geri çekilmesini müteakiben Güney Lübnan�da ��güvenlik kuþaðý�� oluþturma iþlevini üstlenecek uluslar arasý gücün nasýl oluþturulacaðý da ayrý bir tartýþma konusu.

 

Bu durumda, Uluslararasý Lübnan Konferansýnda, ateþkes veya uluslar arasý güçten ziyade, çatýþmadan maðdur olan sivil halka el uzatma amacýyla insani yardým koridoru oluþturma üzerinde odaklanýlmakla yetinilmesi güçlü bir olasýlýk olarak deðerlendiriliyor.

 

/ ROMA

 

27.07.2006

Yeni Asya

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...