Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Allah’ýn rýzasý kalp ve ruhta hissedilebilir mi?

 

 

Allah’ýn rýza ve hoþnutluðunu kazanmak, bir mü’min için çok önemlidir ve onun hayatýnýn temel yörüngesidir. Cenab-ý Hakk’ýn hoþnutluðunu kalp ve ruh dünyasýnda hissetmek ise bu büyük ideale göre ikinci-üçüncü derecede bir meseledir. Efendimiz (sas), bu mevzuda temel ölçü kabul edilebilecek bir hadis-i þeriflerinde þöyle buyururlar: “Allah nezdindeki deðerinizin ne olduðunu öðrenmek istiyorsanýz Allah’ýn sizin nezdinizdeki yerinin ne olduðuna bakýn!”

 

Bu peygamberâne ölçüye göre, hayatýný Rabb’inin istediði þekilde yaþamaya çalýþan, O’nun her hüküm ve icraatýna rýza gösteren, gösterip bir mahbub-u matlub gibi O’na tutkun bulunan, her lahza O’nu düþünüp O’na kavuþacaðý ânýn özlemiyle yaþayan kimse, Allah’ýn hoþnutluðuna ermiþ ve O’nu keyfiyetler üstü bir sevgisiyle seviyor demektir.

 

Bir kimse, Allah’tan razý ve hoþnut olduðunu söylemenin yanýnda, baþýna gelen kaza ve belalara, ibadet ü taatýn aðýrlýðýna, her türlü musibetlere ve zamanýn çýldýrtýcýlýðýna karþý her þeyi gönül hoþnutluðu ile karþýlayan; yani Allah’a karþý tavrý hep rýza televvünlü olan birinin, Allah nezdinde karþýlaþacaðý muamele de rýza televvünlü olacaktýr. Allah’ýn bir kulundan hoþnut olmasýnýn en büyük emaresi, o kulun, her lahza Allah’tan hoþnut olduðunu soluklamasýdýr. Her þeyiyle Allah’a teslim olmuþ ve “mertebe-yi kusva”da rýzayý temsil eden kimse, o ölçüde Allah tarafýndan da seviliyor demektir. Ýþte bu da, “Allah onlardan, onlar da Allah’tan razý olmuþlardýr.” sýrrýna mazhariyetin ifadesidir. Bundan daha önemli bir emare de yoktur. Bundan öte söylenilecek bütün hususlar teferruata aittir.

 

Mesela; böyle bir ufka ulaþan kiþi, içine hiç sýkýntý gelmeden namaz kýlabilir, en yorgun en sýkýntýlý olduðu anlarýnda bile namaz kýlmak onun için bir inþirah vesilesi sayýlýr. O, orucunu ayný bir ruh haleti içinde tutar.. Allah yolunda hizmet ederken, sahip olduðu þeylerden infakta bulunurken hep gönül rahatlýðý içinde ve Hz. Rahman’ýn teveccühleriyle yüz yüzedir.

 

Sayý: 189

Bölüm: Kýsa Kýsa

 

 

Zaman - Ailem

22.07.2006

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...