Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýki tehlikeye dikkat: Sinirsel ve cinsel öfke

 

 

Kapýldýðý sinirsel öfkelerle hep piþman olacaðý iþler yapan adam, Efendimiz’e sormuþtu: - Bana bir ibadet haber ver ki onu yapýnca cennete gideyim!.. Efendimiz’in bu adama cevabý çok kýsa ve net oldu: -Öfkeni yen, sana yeter!

 

Þayet cennete götürecek bir amel sahibi olmak istiyorsan!.. Evet, öfkenin bir aný oluyor ki, namluyu hedefine doðrultan adam, tetiði çekerek bir anda hedefini yere seriveriyor. Bir dakika içinde bir Allah binasý yerle bir edilebiliyor... Sonrasý?.. Sonrasý ömür boyu piþmanlýk. Ama bu piþmanlýk öleni geri getirmiyor...

 

Bu öfkenin bir de cinsel tahrik sonucu duyulaný vardýr ki, bu cinsel öfke, tetiði çekip de gözünü kýrpmadan adam öldürten sinirsel öfkeden az piþmanlýk getiriyor deðildir... Bu sonucundan dolayýdýr ki, Efendimiz, cinsel öfkeye sebep olacak tahrikçi görüntü ve çevrelerden uzak durmayý, mahremiyet sýnýrlarýný aþmamayý tembih ettiði ümmetine çarpýcý ikazlarda bulunmuþtur:

 

-Cinsel arzularý ayaklanan insan, aklýnýn ya tümünü, ya da üçte ikisini yitirmiþ insan haline gelebilir!.. Öyle ise bu konu iyi düþünülmeli, þurada buradaki tahrik ve teþhirlerin tuzaðýna düþmekten ciddi þekilde kaçýnmalýdýr... Bilhassa tenha yerlerde iki yabancý cinsin göz göze, yüz yüze gelmesi, cinsel öfkenin yavaþ yavaþ kabarmasýna zemin hazýrlar. Önce masumca sohbetler, sonra tokalaþýp el tutuþmalar... Derken bir zaman gelir ki cinsel öfkenin kabarmýþ dalgalarý taraflarý sürükleyip götürmeye baþlar. Artýk olmayacak þeyleri olur hale getirmeyi bile düþündürür... Her türlü riski göze alacak duruma bile gelebilirler. Týpký telefondaki masum kýzcaðýzýn göze aldýðý riskler gibi... Gençlik heyecanýný alevlendirmiþ masum kýzcaðýz telefonun öbür ucundan þöyle soruyordu:

 

- Okuldaki arkadaþýmla ailemizden gizli dinî nikâh yaptýrmak istiyoruz, ne dersiniz?.. Cevabým sert oldu herhalde. - Ben, dedim, intiharýn her türlüsüne karþýyým. Hayatýnýn baharýnda bir genç kýzýn ailesinden habersiz gizli nikâhla hem de okulunu da bitirmeden kendini riske atmasý, intihar gibi geliyor bana. Erkek için ayný derecede olmasa da kýz için sonuç çok riskli olabilir!..

 

- Çaresi yok mu bunun? diye tekrarladý sorusunu..

 

- Var, dedim. Hem de çok kolay!.. Resmî nikâh yaptýrmak. Böylece geleceðini emniyete almak, aileni de sýkýntýdan kurtarmak...

 

- Ama þu anda buna ne ailem razý olur, ne de bizim okul ve yaþ durumumuz buna müsaittir! Hele muhatabým olan genç hiç razý olmaz!..

 

-Demek hem yaþ, hem okul, hem de aile durumu müsait olmadýðý halde, siz yine de gizli nikâha cesaret edebiliyorsunuz. Bu kadar olumsuzluðu göze almanýn sebebi ne ola ki?

 

- Uzun zamandýr birlikte arkadaþlýk etmekteyiz. Bu yüzden birbirimize çok alýþtýk. Ayrýlamaz hale geldik. Artýk önümüzdeki engelleri de düþünemez durumdayýz. Gizlice nikâh yaptýrmayý göze alýyoruz...

 

Evet cinsel öfkeye kapýlacak kadar mahremiyet sýnýrlarýný aþýp da yabancýyla yüz yüze, göz göze yaþamaktan kaçýnmamak, iþte böyle sonucu düþünemez hale getirir taraflarý!.. Ömür boyu piþmanlýk duyacaklarý hatayý göze aldýrýr. Sadece kendilerini deðil ailelerini de büyük bir üzüntüye sokabilirler. Artýk kendinizi mazur gösterecek kýlýf hazýr: Âþýk olmak!.. Gizlice nikâh yapmak...

 

Halbuki, Þafii’ye göre, velinin izni olmadan gizlice dinî nikâh yapýlamaz. Hanefi’de de, taraflar denk deðilse velinin itiraz edip ayýrma hakký vardýr!.. Bunlardan baþka resmî nikâhtan önce dinî nikâh yapmak da risksiz deðildir. Kýzcaðýzýn eline evlilik belgesi gibi hiçbir þey geçmez. Evliliðini ispat edip de hak talebinde bulunma imkâný yoktur resmî olmayan nikâhta... Bütünüyle boþta kalýr kýzcaðýz dinî nikâhla kalýrsa... Ama bunca mahzurlarý cinsel öfkeye kapýlanlar düþünemezler ki! Demek ki, iþin sonu baþý gibi tatlý olmaz. Bir ömür boyu çekeceðiniz ýstýrap ve piþmanlýk sizi takip edebilir. Zehirli bal yediðinizi fark edersiniz; ama faydasý olmaz! Tat gitmiþ, zehiri kalmýþtýr geriye!

 

 

AHMED ÞAHÝN

Zaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...