Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Filistin ve Lübnan�ý kana bulayan Ýsrail�e uluslar arasý tepkiler gün geçtikçe artarken, tepkilerin sadece sözde kalmasý yetersiz bulunuyor. Özellikle sivilleri hedef alan Ýsrail�in, saldýrýlarýný durdurmasý için dünya kamuoyunun daha güçlü ve ciddi tepki vermesi gerektiði hatýrlatýlýyor. �Ýsrail, Filistin�de yine bildiðini okuyor� diyen Türkiye Yeþilleri, �Ýsrail ne diyaloða yanaþýyor, ne de barýþ için çabalayanlarý dinliyor. Tüm dünya bir kez daha Ýsrail�in insanlýk dýþý suçlarýna karþý sessiz kalýyor� þeklinde tepkilerini dile getirdi.

 

Filistinlilere uygulanan acýmasýzca saldýrýlarýn biran önce durdurulmasýnýn istendiði açýklamada, Ýsrail�in ABD�den güç aldýðýna dikkat çekildi. Açýklamada þu görüþlere yer verildi:

 

�Baþta, Irak�ta 21.yüzyýlýn en büyük insanlýk suçuna imza atan ABD olmak üzere, sözde demokrasi savunucusu geliþmiþ ülkeler bu konuda yine sessiz kalýyorlar. Bugün Filistin�de yaþananlar, gerek Irak gerek Afganistan�da, sorumlu olduklarý facialarýn bir kopyasýndan baþka bir þey deðildir. Yaptýklarýnýn hesabýný veremeyen Bush ve yandaþlarýndan cesaret alan Ýsrail iþte bu yüzden çok daha rahat hareket edebilmektedir. Bugün ambargo uygulanacak ülke Filistin deðil Ýsrail�in ta kendisidir. Gazze�nin iþgaline ve cinayetlerine çoluk çocuk demeden devam eden Ýsrail�i kýnýyor, saldýrýlarýnýn derhal durdurulmasýný talep ediyoruz. Bu katliama seyirci kalmayý tercih eden her hükümetin yine yýllar boyunca sürecek bir çatýþmanýn sonuçlarýndan sorumlu olacaklarýný bir kez daha hatýrlatýyoruz. Ellerini taþýn altýna koymayanlar da, tanklarýnda oturanlar kadar suçludurlar.�

 

UAÖ: ÝSRAÝL SAVAÞ SUÇU ÝÞLÝYOR

 

Uluslararasý Af Örgütü�nün (UAÖ) Orta Doðu Programý Direktörü Malcolm Smart da Ýsrail�in savaþ suçu iþlediðini belirterek, �Sivillere ve sivil yerleþimlere karþý devam eden saldýrýlarý durdurmak için acil adým atýlmalýdýr. Bu tarz saldýrýlar, uluslararasý insan haklarý kanunlarýnýn açýkça ihlalidir ve savaþ suçudur. Ýsrail, sivillere ve altyapý sistemine karþý Lübnan�da toplu cezalandýrmaya yönelik saldýrýlarýný acilen durdurmalýdýr. Ayrýca Ýsrail, askeri veya askeri amaçla kullanýlabilecek sivil yapýlarý hedef seçerken orantýlý güç kullanma prensibine uymalýdýr� dedi.

 

Kemal BENEK / ANKARA

 

15.07.2006, Yeni Asya

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...