Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýman gücünü kýran iç parazitler

 

 

Dikkat edildiðinde imânýn, hem nûr/ýþýk, hem kuvvet/enerji kaynaðý olduðu görülür. Evvelâ imân; bir ýþýn/ýþýk gibi, vicdanýn içyüzünü tamamýyla ýþýklandýrýr. Böylece insan kalbinde öyle bir rûhî, manyetik enerji, güç meydana gelir ki, o kuvvetle her felâkete, her hâdiseye karþý direnç gösterilebilir. Ve öyle bir geniþlik kazanýlýr ki, geçmiþ ve gelecek zamanlarý yutabilir.1

 

Sonsuz potansiyel yeteneklere; duygu ve lâtifelerimizi (enerji boyutlarýný) nihayetsiz yükseltme, yönlendirebilme gücüne sahibiz. Bunlarýn da düðmesi hür irâdemizin eline verilmiþtir. Öyle ise neden her zaman kerâmetvârî iþler baþaramýyor, olaðanüstü haller sergileyemiyoruz? Bunun iki ana sebebi olmalýdýr:

 

1- Hâfýzamýzýn yüzde yirmisini kullandýðýmýz gibi; mânevî ve psiko-biyo-fizyolojik enerji boyutlarýmýzý da çok düþük kapasitede tutuyoruz. Çoðumuz, kabiliyet ve gücünü tam kapasiteyle kullanmaz; yüzde 20�si ile iktifa ederiz.2 Fevkalâde tehlikeli durumlarda veya duygularýmýz aþýrý uyarýlýp doruk noktaya çýktýðý zamanlarda fevkalâde bir efor sarf ederek olaðanüstü güç sergileriz.

 

2- Bozuk iklim þartlarý, parazitler, havanýn, televizyon, radyo, telsiz ile benzeri cihazlarýn görüntü ve sesi iletmelerine engel olduðu gibi; mânevî iklim þartlarýnýn bozukluðu, yâni, nefsî arzular, düþünceler; habis, pis ruhlar, kötü enerji, insî-cinnî þerirler gibi parazitler de rûhumuzun voltajýný düþürür; görüntü ve ses almamýza mâni olur.

 

Görüntü ve sesleri alabilmemiz için televizyon cihazýnýn antenlerini UHF, VHF kanallarýna çeviririz. Aksi halde, görüntü ve ses alamayýz. Ýþte, rûh/duygularýmýzýn antenlerini Ýlâhî hakikatlere çevirmemiz; fýtrî kanunlar kanallarýyla baðlantýya geçmemiz gerekmektedir. Formülümüz þu, gayet basittir:

 

* Eðer ruhumuzu keþfeder, duygularýmýzý tanýrsak;

 

* Bilgi hazinemizin kapasitesini artýrýr; kendimizi iman hakikatlerine motive edebilirsek;

 

* Düþüncelerimizi bir noktaya odaklaþtýrýr, konsantre olabilirsek;

 

* Rûh gücümüz, biyomanyetik alan ve beden enerjileri arasýnda ilgiyi kurabilirsek;

 

* Potansiyel hâlinde rûhumuza yerleþtirilen duygu, yetenek, biyo-psiko-fizyo-elektro-manyetik güçlerimizi zikir, fikir, þükür, eðitim ve terbiye ile tekâmül ettirebilir, ortaya çýkarabilir ve geliþtirebilirsek;

 

Ýþte o zaman þuûrlu bir yönlendirmeyle kaybolmayan dalgaboylarýnýn kanallarýna girer, bâzý kesitlerini görebilir, ses ve kokularý algýlayabilir; düþüncelerin frekanslarýný okuyabiliriz. Ve müthiþ bir enerjiye sahip olur, harika hallere ve olaðanüstü iþlere mazhar olabiliriz.

 

Dipnotlar:

 

1- Ýþârâtü�l-Ý�câz, s. 45.;

 

2- Mesnevî-i Nûriye, s. 202

 

03.07.2006

Ali Fersadoglu

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...