Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soros´un Paralarýyla Diyarbakýr Cumhuriyeti kurulur mu?

M. Nureddin Kutan

04.06.2006

 

Ön sezinin komplo teorisiyle karýþtýrýldýðý bir ortamda böyle konular netameli olabilir. Önemli olan mozaiðin parçalarýdýr. Resmin tümünü harabelerde arayan kiþi elbette arkeolog olamaz. Hatýrlarsýnýz… Nimet Hanýmýn Meclis kürüsüsündeki soruya cevap niteliðindeki cevabýný elbette hatýrlarsýnýz. Soros Efendi Güneydoðudaki Sivil toplum örgütlerine yüklüce para göndermiþ. Gerçi nimet haným bu paralarýn devlet kontrolünde olduðunu söylüyor, fakat inanmak için çok saf olmak gerekmez mi? Minsk´e, Kiev´e, Biþkek ve Tiflis´e gönderilen paralarýn da kontrol altýnda olduðu söyleniyordu… Turuncçularýn kontrollere takýlmadýklarý sonradan anlaþýldý. Osman Baydemir´in bu Amerika´lý finansörlerden Diyarbakýr´a ne kadar para aldýðýný bilen var mý? Parti lideri ve hatta devlet baþkaný gibi Neo-Con´larca New-York´a davet edilen Baydemir´e devletimiz bir þey diyebildi mi? Zavallý Þükrü Karatepe… Bir o­n Kasým günü dili sürçtü diye nasýl der – dest edilmiþti… Hiss-i zahiriyi kurtarmak için en sevmediði kadýnla dansetmesi bile kendini kurtaramamýþtý… Baydemir´in arkasýnda meþhur lobicilerimiz varmýþ. Güneydoðu´daki – sözüm o­nlara – sivil toplumculara para gönderenler de ayný cenah olduðuna göre, Osman Baydemir´in diklenmesini daha iyi anlýyorsunuz.

 

Devletimizin Baydemir ile Washington arasýndaki münasebetin mahiyetini bilmediðini iddia etmek olur mu? Peki Neo-Con´larla Neo-Liberallerin Güneydoðuyu mesken edinmelerine ses çýkarmamalarýný neye baðlayabiliriz… Güneydoðu´da çýkacak hadiselerin bizi AB yolundan alýkoyacaðýný herkes biliyor. Hele Ertuðrul Özkök´ün doðuya karþý milleti cihada çaðýrmasý da ayný kareye düþünce, þekil biraz daha belirginleþiyor. Türk Milletinin baðýmsýzlýðýný istemeyenlerin daima sunî bir milliyetçilik dalgasý oluþturduklarýný, mütemediyen ermeni, kürt ve arap düþmanlýðýný körüklediðini ve Türkiye´nin etrafýndaki komþularýyla devamlý bir itiþ kakýþ içinde olmasýna çalýþtýklarýný artýk AB´deki raportörler de biliyor. Dönmelerimizle Newyork´taki Neo-Con´larýn doðudaki çabalarý bugüne kadar beklenilen neticeyi vermedi. Soros paranýn herþey olmadýðýný birazcýk anlamýþ olmalý. Fakat bizim kahramanlarýmýz da Ülkenin baðýmsýzlýk ve bütünlüðünün korunmasý ifadesini günün þartlarýna taþýmalýdýr. Sýnýrlarda piyade tüfeðiyle düþman beklemenin birazcýk arka plânlara düþtüðünü; ülkeye giren çýkan parayý kontrol edemeyen ülkenin, tam baðýmsýz olmadýðýný, ülkenin tellerine yüklenilen bilgi ve mânâyý taakib edemeyen devletlerin rahat yaþayamayacaðýný artýk bilmeliyiz.

 

Mim Nureddin Kutan

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...