Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Hizmetkarý ve Talebesi, Muhterem Mustafa Sungur Agabey’in Tempo Dergisinin suallerine verdigi, ancak dergi tarafýndan yayýnlanmayan cevaplarý:

 

 

 

Sayýn Tempo Dergisi Sahiplerine;

 

 

 

Said Nursi ile alakadar bazý sualler soruyorsunuz. Kýsaca cevabým Þudur ki;

 

 

 

Ben, 45 seneden beri intiÞar eden bazý gazete ve dergilerde ve Said Nursi’nin hayatýna dair suallere cevabýmda ve büyük Tarihçe-i Hayatta bildiklerimi, hatýralarýmý neÞrettim. Þimdi bu ihtiyarlýgýmda ve hastalýgýmda tam cevap veremeyecegim. Mazur görünüz.

 

 

 

Suallerinizin bir yerinde; "Said Nursi’ye inananlarýn bir kýsmý, kendisine peygamberlik benzeri bir misyon yüklüyorlar." Diyorsunuz.

 

 

 

Cevap: Yahu, siz 21. asýrda yaÞamýyor musunuz? Her Þey meydanda. Bütün kitaplarý ortada. Said Nursi’nin fikirleri dünyanýn her tarafýna yayýlmýÞ. Milyonlarca okuyucularý var. Kitaplarýnýn bir yerinde böyle bir iddiasý var mýdýr ki? böyle iftirayý ileri sürüyorsunuz. Said Nursi, Peygamber (A.S.M)’ýn izinde yürüyen bir kahramanlar kahramanýdýr.

 

 

 

Iman’a ve Islam’a aykýrý bütün efkar-ý bâtýlaya ( gerçek olmayan fikirlere) sed çekmiÞ bir Islam fedaisidir. Allah’ýn varlýgýný, birligini kainatýn zerreleri adedince ifade ve beyan ediyor ki, dinsizlik taraftarý olan millet ve vatan düÞmanlarýna ezici darbeler vurmuÞtur. Bediüzzaman, Hz. Peygamber (A.S.M)’ýn izinden giden; ancak bir peygamber vekilidir. Koskoca 19. Söz ve 19.Mektup Peygamber Efendimizin(A.S.M.)daima ümmetinin dua ve hasenatlarýyla ebediyen terakki ettigini göstermektedirler.

 

 

 

Islamiyet yaÞadýkça Peygamberimizin kemalatý ve hasenatý ebediyetlere dogru gidiyor. Nasýl oluyor da siz Tempocu zatlar, ümmetinin bir ferdini o yüce Peygamber’e benzetiyorsunuz. AnlaÞýldý, siz Risale-i Nur’u okumuyorsunuz ve okumadýgýnýz içinde böyle çok gülünç durumlara düÞüyorsunuz.

 

 

 

Eski zamanlarda Hükûmet, Said Nursi’yi iyice anlamamýÞtý. Þimdi eserlerini okumakla, Nur Risaleleri elden ele, dilden dile dolaÞmakla, Said Nursi’nin düÞmanlarý dahi artýk O’na dost olmuÞlardýr. Nur’a karÞý düÞmanlýk fayda vermez. Herkes bunu anladý.

 

 

 

Fethullah Gülen hakkýnda düÞüncemi soruyorsunuz;

 

 

 

Öyle bir Islam Hadimi’ne ben ne diyebilirim ki.

 

 

 

Dünya çapýnda hizmeti meydanda. Fethullah Gülen, Bediüzzaman’ýn hizmetini bir nevi devam ettiriyor diyebiliriz. Fethullah Hoca’nýn bize karÞý hiçbir tavrý olmadý ve olmazda.

 

 

 

Ezelden kaynaÞan ervaha ayrýlýk olur mu? Biz Islam ümmetiyiz. Peygamber (A.S.M)’ýn manevi evladlarýyýz. Biz birbirimizle iftihar ediyoruz. Birbirimize dua ediyoruz.

 

 

 

Muhterem Tempocu arkadaÞlar;

 

 

 

Sizde ayýlýn, toparlanýn. Islam kardeÞligiyle bir vücudun azalarý gibi olalým. Ahirzaman’dayýz, kýyamet yakýndýr. Her Þey orada açýga çýkacaktýr.

 

Çok selamlar.

 

 

 

Nur’un aciz bir talebesi ve Fethullah Hoca gibi Islamiyet hadimlerinin bir arkadaÞý ve onlardan dua bekleyen;

 

Mustafa Sungur.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...