Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Saadet Asrýndan .

 

 

Bir gün Peygamber Aleyhisselam’ýn huzuruna bir genç geldi. Sýkýntýlý bir hâli vardý. “Ey Alllah’ýn Resulü, zina etmem için bana izin ver. Artýk tahammülüm kalmadý” dedi.

 

Orada bulunanlar, gencin bu fena isteðinden dolayý, hiddete geldiler. Bazýlarý onu þiddetle azarlarken, kalkýp aðzýný kapatmak için üzerine hücum edenler oldu. Suratýna bir tokat aþketmek arzusuyla yerinden fýrlayanlar bile vardý.

 

Ancak, o Þefkatli Nebî, bunlarýn hiçbirine izin vermediði gibi, susup genci dinledi. Sonra yanýna çaðýrdý ve onu dizlerinin dibine oturtup sordu:

 

“Böyle bir þeyin senin annenle yapýlmasýný ister miydin?”

 

Genç:

 

“Anam babam sana feda olsun yâ Resulallah! Elbette istemezdim.”

 

Peygamber Aleyhisselam:

 

“Hiçbir insan, annesine böyle bir þey yapýlmasýný istemez” buyurdu ve:

 

“Peki senin bir kýzýn olsaydý, ona böyle bir þey yapýlmasýný ister miydin?” diye sordu.

 

Genç adam bu soruya da:

 

“Caným sana feda ey Allah’ýn Resulü, istemezdim.” diye cevap verdi.

 

Peygamber Aleyhisselam:

 

“Hiçbir insan, kýzýna böyle birþeyin yapýlmasýný istemez” buyurdu. Ardýndan da:

 

“Halanla veyahut teyzenle böyle bir þey yapýlmasýný ister miydin?” dedi.

 

“Hayýr yâ Resulallah!” dedi genç.

 

“Bir baþkasýnýn kýz kardeþinle zina etmesini ister miydin?” dedi Resulallah.

 

“Hayýr! hayýr, istemezdim!” diye cevap verdi genç.

 

Ve Peygamber Aleyhisselam sözlerini þöyle bitirdi:

 

“Hiç kimse, halasýyla, teyzesiyle, kýz kardeþiyle zina edilmesini istemez.” Sonra da, o gence dua buyurdu:

 

“Allah’ým bunun günahýný baðýþla, kalbini temizle ve namusunu koru.”

 

•••

 

Bazý raviler o gencin, Cüleybib olduðunu söylerler. Kendisi, nefsine hâkim olmakta zorlanan bir genç olarak tanýnýrdý ve ashab arasýnda kötü bir þöhreti vardý. Ancak, Resulullah ile aralarýnda geçen bu olaydan sonra, tertemiz birisi oldu. Daha önceleri kimse ona kýz vermek istemezken, Peygamber Aleyhisselam’ýn aracýlýðý ile evlendirildi. Evlendikten az bir zaman sonra da, ilk katýldýðý harbde þehit oldu.

 

Söz konusu harbin sonunda Peygamber Aleyhisselam ashabýna sordu:

 

“Hiç eksiðiniz var mý?”

 

“Hayýr yâ Resulallah, hepimiz tamamýz!” dediler.

 

“Ama benim bir eksiðim var” buyurdu Peygamber Aleyhisselam ve Cüleybib’in baþucuna giderek:

 

“Cüleybib benden, ben de Cüleybib’denim” buyurdu.

 

 

ZAFER DERGÝSÝ

www.zaferdergisi.com

Peygamberimizin Hayatýndan Seçilmiþ Öyküler 3. Kitaptan Alýnmýþtýr.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...