Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dindar insanýn bakýþýyla bahar yeþilliði

 

 

Peygamberimiz (sas), yeþilliðe öylesine bir deðer vermiþtir ki, býrakýn çevreyi yeþillendirmeyi, mezarlarýn üzerini dahi yeþillendirmeyi emretmiþ, bu konuda düþündüren örnekler de vermiþtir.

 

Nitekim bir gün yanýndan geçtiði bir mezarýn içindekinin azap çektiðini keþfedince hemen getirttiði hurma fidanýný mezarýn üzerine dikip ikaz etmiþ:

 

-Bu yeþillik bu mezarýn üzerinde Allah’ý zikir ve tesbih ettiði sürece içindekinin azabý azalýr, yahut da kaldýrýlýr!..

 

Ýþte bu açýklama, yeþilliðin dünyadan baþka ahirette dahi faydasý olduðunun açýklamasýdýr, denilebilir. Bundan dolayý fýkýh alimleri, mezarlarýn üzerine yeþilliði önleyen beton dökmenin uygun olmadýðýný bildirmiþ, Allah’ý zikreden aðaçlarla dolu park gibi yemyeþil mezarlýklar meydana getirmeyi saðlamýþlardýr.

 

Ýsra Sûresi’ndeki ayetin manasý da bunu ifade etmektedir:

 

- Bütün varlýklar ve yeþillikler Allah’ý zikir ve tesbih ederler!..

 

Öyle ise yeþilliði yok eder, yahut da kurumasýna sebep olursanýz, Allah’ý zikredeni yok etmiþ, yahut da kurumasýna sebep olmuþ olursunuz.

 

Hangi Müslüman Allah’ýn zikrine mani olabilir? Yahut da böylesine bir tesbih sevabýndan mahrum kalmaya razý olur?

 

Nitekim bir kýr sohbetinde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’ne talebelerinden her biri birer buket çiçek takdim ederken biri eli boþ dönmüþ.

 

-Koskoca kýrda çiçek mi bulamadýn? diye sitem edenlere de:

 

-Hangi çiçeðe yaklaþtýmsa Rabb’imizi zikir ve tesbih eder halde gördüm, koparýp da zikrine mani olmaya gönlüm razý olmadý, cevabýný verince, hocasýnýn takdir ve tebriklerine muhatap olmuþ. Bu cevap da kitaplara geçecek deðerde bulunarak bizlere kadar intikal ettirilmiþtir…

 

Ýþte Müslüman’ýn yeþilliðe yüklediði kutsal deðer... Allah’ý zikir ve tesbih ediyor duygusuyla seyrettiði bahar yeþilliði...

 

Hele Efendimiz (sas) Hazretleri’nin fidan dikme konusunda bir hadisi vardýr ki, aðaç dikme mevsiminde hatýrlamamak mümkün deðildir. Þöyle buyuruyor:

 

-Elinizde bir fidan bulunur da onu dikmek üzere iken kýyametin kopmaya baþladýðýný anlarsanýz, sakýn ‘artýk kýyamet kopuyor, fidan dikmenin manasý kalmadý’ deyip de atmayýn, dikin fidanýnýzý!.. Kýyamet kopacaksa sizin dikilmiþ fidanýnýzýn üzerine kopsun. Mahþerde, benim de dünyada dikilmiþ bir fidaným var, diyebilesiniz!..

 

Dahasý da var... Tarla, bað bahçede çalýþan ziraatçýlarýmýza bir müjde bu da... Ekin ekiyor, sebze, meyve dikiyor, mahsul yetiþtiriyorsanýz sevinin, mutluluk duyun... Çünkü yetiþtirdiðiniz meyvelerle sadece para kazanmakla kalmýyor, ayný zamanda sevap da elde ediyorsunuz. Zira, sebep olduðunuz meyveli meyvesiz tüm yeþilliklerden zikir ve tesbih sevabý almak bir yana, ayrýca bunlardan:

 

-Müþteri alsa, hýrsýz çalsa, inek yese, sinek faydalansa!.. sadaka sevabý da alýnacaðý hadisle bildiriliyor!..

 

Evet, bundan hiç þüphe etmeyin. Efendimiz (sas)’in müjdesidir bu. Yetiþtirdiðiniz sebze ve meyveden müþteri alsa, hýrsýz çalsa, inek yese, sinek faydalansa sadaka sevabý vardýr yetiþtirene!.. Bundan dolayý yeþillik yetiþtiren köylüler ibadet niyetiyle çalýþýrlar iþlerinde...

 

Sözün özü: Her tarafý yeþillendirilmiþ bir ülke mi istiyorsunuz? Öyle ise insanlarýn dinlerini öðrenmelerine destek verin, köstek olmayýn. Göreceksiniz dinini öðrenen Müslüman, mezarlarýn üzerine varýncaya kadar yeþillendirecek, hem ibadet aþkýyla, sevap kazanma þevkiyle de yapacak bu yeþillendirme hizmetlerini...

 

 

Ahmed ÞAHÝN

Zaman

10.05.2006

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...